ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Page 132

Στρίβομεν τους βράχους και φθάνομεν εις το επτά λεπτά προ του Δαριμαρίου ερειπωμένον μέγα μετόχι με καμάρες του οσίου Μελετίου της Πάστρας. Η περιοχή έως το ποταμάκι βορείως, εκτάσεως 5 χιλ. στρεμμάτων ανήκει εις την μονήν ταύτην. Επί του δρόμου αριστερά αρχαίον ερείπιον. Εις το άνωθεν του δρόμου βουνόν Λούτσα εσημειώθησαν επίσης αόριστα τινά ερείπια αρχαίας εποχής, ως και ''λούκια'' φέροντα προς την παρά το μετόχι μεγάλην βρύσην εξ ης υδρεύεται το χωρίον, διότι συχνά στερεύουν τα πηγάδια του. Κτιστή είνε και έχει ευρείας λεκάνας. Δύο ιτηές την στολίζουν. Περισσότερον τα υδρευόμενα κορίτσια του χωρίου. Και μια κόρη ήτο υψηλή, ευλύγιστος, εις αγνοτάτην δε καθαρεύουσαν ελληνικήν γλώσσαν μου ωμίλησε. Ο καλός Θεός να την ευλογή. Τα καλλίτερα ελληνικά ομιλούν εις τα αττικά χωρία. Το Δαριμάρι αττικόν; Αλλά εδώ θα έκειτο το ακρώτερον όριον της Αττικής, ο Δρυμός. (Δαριμάρι, Δρυμάρι, Δρυμός).Οι αθηναίοι ώθουν τα σύνορα των εις την ευφορωτάτην ταύτην λεκάνην, κάτωθεν του ευφόρου επίσης οροπεδίου των Σκούρτων, περί της σπουδαιότητος του οποίου είπον εις την ιδιαιτέραν περιγραφήν του. Εκ των ελευσινίων επιγραφών απεδείχθη, ότι ο Δρυμός προσέφερε μεγάλην ποσότητα σίτου, κανέν δε άλλο μέρος εις την περί το Πάνακτον χώραν δεν φαίνεται ως εύφορον τόσον εγγύς όπως το Δαριμάρι. Χωριό Δάφνη (Δαριμάρι) στους πρόποδες τυ βουνού Πάστρα. Εκ του Δημοσθένους πληροφορούμεθα, ότι παρώτρυνε τον στρατόν προς υπεράσπισην του Πανάκτου και του Δρυμού. 127