ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Page 131

αποτελεί την φλιάν της θύρας της, εις δε τον τοίχον ταύτης είνε εντοιχισμέα δύο γλυπτικά ποικίλματα. Εις το υπέρυθρον μικρόν ανάγλυφον παριστών τρία πτηνά. Πολλά καρποφόρα εντός του περιβόλου, εληές, συκιές, μυγδαλιές και μεγάλη μουριά. Πολυάριθμοι δε κρίνοι, υψηλαί τριανταφυλλιές και κληματαριές. Τα καλά γηραιόν ταύτα καλόγηρον οφείλονται Βασίλειον εις τον Βαρθολο- Εις το υπέρυθρον μικρόν ανάγλυφον μαίον Μαλακόνταν, εκ Κηφισιάς, πολλά έτη παριστών τρία πτηνά. Πολλά καρποφόρα παραμείναντα εις το αγ. Ορος, εις τα Ιερο- εντός του περιβόλου, εληές, συκιές, μυγδαλιές σόλυμα και ήδη από δεκαπενταετίας μονά- ζοντα εις την γραφικήν ερημίαν και απο- ζώντα εκ της ευλαβείας των γυναικών του και μεγάλη μουριά. Πολυάριθμοι δε κρίνοι, υψηλαί τριανταφυλλιές και κληματαριές. Τα καλά ταύτα οφείλονται εις τον γηραιόν καλόγηρον Βασίλειον Βαρθολομαίον Δαριμαρίου, αι οποίαι στολίζουν τον ναόν Μαλακόνταν, εκ Κηφισιάς, πολλά έτη κατά περίεργον τρόπον. Τα κορίτσια του παραμείναντα εις το αγ. Ορος, εις τα χωριού αφιερώνουν εις αυτόν τας ποδιάς Ιεροσόλυμα και ήδη από δεκαπενταετίας των. Τοίχοι, τοιχογραφίαι, εικόνες, έχουν μονάζοντα εις την γραφικήν ερημίαν και δεκάδας αποζώντα εκ της ευλαβείας των γυναικών του τοιούτων χαριτωμένων αφιερω- μάτων. Ο καλόγηρος έχει προσθέση πολ- λούς μπερντέδες, οι οποίοι είνε δεμένοι με χωρικά χρυσοκέντητα υφάσματα. Δαριμαρίου, αι οποίαι στολίζουν τον ναόν κατά περίεργον τρόπον. Τα κορίτσια του χωριού αφιερώνουν εις αυτόν τας ποδιάς των. Τοίχοι, τοιχογραφίαι, εικόνες, έχουν δεκάδας Συγκινητικός ο αφελής διάκοσμος, μη απαν- τοιούτων χαριτωμένων αφιερωμάτων. τώμενος εις άλλο εξωκκλήσιον. Και τάπητες είνε στρωμένοι εις τας πλάκας του. Δυτικώς του είνε κελλίον απλούν, παρ΄αυτό δε η μικροσκοπικωτάτη κατοικία του ερημίτου γηραιού μοναχού με στρωματάκι και τα βιβλία του. Υγρά διαμονή επί της βραχώδου υπωρείας του Κιθαιρώνος. Ο πτωχός ζεσταίνεται εις το τζάκι του μεγάλου κελλίου και φιλικώτατα προσφέρει εις τους σπάνιους επισκέπτας φασκόμηλον κιθαιρώνειον. Έσκαψε τον τάφον του παρά την νότιον πλευράν της εκκλησίας και τον εσκέπασε με σανίδας. Κατά την εκσκαφήν ανεύρε πολλά οστά προταφέντων συναδέλφων του. ' - Έχω έτοιμο ν τον λάκκον μου'' λέγει, - ''δια να μην τους δώσω τον κόπον. Αύριον, μεθαύριον θα με εύρουν νεκρόν και θα με πετάξουν μέσα''. Προχωρούμεν προς το Δαριμάρι, απέχον τρία τέταρτα εκ του Αγ. Γεωργίου. Εκ Κριεκουκίου μέχρι Δαριμαρίου κατ΄ευθείαν δύο ώραι με καλόν βήμα. Διερχόμεθα από τας θέσεις Βαθύρρεμμα, Παληά Καλύβια, Σπηλιά του Καλογήρου. Φωτογραφούμεν τους ωραιοτάτους δεξιά του καρρόδρομου ορθούς, κοπτούς βράχους του βουνού, εφ ών καλή ηχώ. Εις το μέσον των ωμορφοτάτη χαράδρα, κατερχομένη από το όρος με ζικζάκ και έχουσα εκατέρωθεν μεγαλοπρεπείς ίσους, απότομους βραχώδεις τοίχους. Μεγάλα κρύσταλλα εσχημάτιζον τα παγωμένα νερά εκεί μέσα. Η εκβολή της ρεμματιάς έχει οριζόντιον ξηρότοιχον, χρησιμεύοντα ως φραγμόν μανδριού. Καθώς εισερχόμεθα εις την χαράδραν, αριστερά της είνε η σπηλιά του Καλογήρου, βάθους 3 μισυ μέτρων, ομοίου πλάτους και ύψους 2. Η μόνη επίπλωσις της ήτο κάπα ποιμένος. 126