ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Page 130

δι΄αυτής πίπτοντα όμβρια ύδατα έχουν λαξεύση σκαλοπάτια. Εις το ίσωμα του βουνού ευρίσκεται η εκκλησία της αγ. Τριάδος με κελλίον εις μικράν απόστασιν από ταύτης. Η εκκλησία είνε ιδιοκτησία του εκ Κριεκουκίου Σταμούλη. Ανηφορίζει ο καρρόδρομος προς το οροπέδιον προ του αγ. Γεωργίου, οπόθεν έχωμεν ανοικτόν ορίζοντα με τας θαυμασίας ανατάσεις των χιονισμένων ορέων αφ΄ενός του Κιθαιρώνος, Ελικώνος, Παρνασσού και αφ΄ετέρου της Δίρφυος της Ευβοίας, η οποία και εκείθεν ακόμη είνε καταφανής. Πέντε λεπτά εκ της αγ. Τριάδος ευρισκόμεθα εις το εκλείψαν χωρίον Κατσούλα. Εκεί, δεξιά του καρόδρομου σώζονται οι τοίχοι του ερειπωμένου ''Πύργου Κατσούλα''. Υψηλόν οικοδόμημα ήτο με δύο στρογγυλούς πύργους προς ανατολάς και βορράν. Προέρχεται εκ της τουρκοκρατίας , ότε ιδρύθη προς φρούρησιν του δρόμου εις τους πρόποδας της Πάστρας. Τα ερείπια του εξαφανισθέντος χωρίου μόλις διακρίνονται. Εκείθεν μετά πέντε λεπτά φθάνομεν εις σημαντικωτέραν αρχαιολογικήν τοποθεσίαν την του αγ. Γεωργίου ανήκοντος ήδη εις την περιοχήν του Δαριμαρίου. Επί του καρρόδρομου είνε το εικονοστάσιον της εκκλησίας και παλαιόν πηγάδι με γκορτσιές και ιτηές. Υψηλοτέρα, εις τα ριζά του βουνού, ευρύς περίβολος κλείει παλαιόν, βυζαντινής εποχής ναόν με τρούλον. Αρκεταί μαρμάρινοι ενδείξεις, ότι θα εκτίσθη επί αρχαίου ιερού. κίων δωρικός είνε στημένος προς της εκκλησίας, λαξευτόν επιστύλιον ΧΑΡΤΗΣ 48 - Από τη Δάφνη στην Τανάγρα. 125