ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Page 128

αποικία των Βιλίων, οι κάτοικοι των οποίων κατέβαινον εκεί προς καλλιέργειαν των καλών σπορίμων αγρών. Σήμερον έγινε κωμόπολις αδικηθείσα εκ της μη διελεύσεως εκείθεν της σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών - Θηβών, όπως ηδικήθησαν και οι λοιποί συνοικισμοί της περιοχής εκείνης. Η κωμόπολις έχει μίαν μόνην βρύσην εις την βορείως του χωριού ρεμματιάν, υδρεύεται δε από πηγάδια. Καίτοι βιλιώται υπήρξαν οι αποικισταί της επικρατεί ζωηρά αντιζηλία μεταξύ Βιλίων και Κριεκουκίου, ενισχυομένη εκ του ειρηνοδικείου, το οποίον εδρεύει εις τα Βίλια. Μίαν φοράν οι κριεκουκιώται μετέβησαν εις τα Βίλια και το έκλεψαν. Τώρα αναμένουν την ίδρυσιν μονίμου ειρηνοδικείου εις την κωμόπολιν των. Ανατολικώς του Κριεκουκίου, εις το άκρον του, είνε η παλαιά εκκλησία του αγ. Κωνσταντίνου. Εις τα δύο θύρας της ενετοιχίσθησαν αρχαία μαρμάρινα επιστύλια , ασβεστωμένα. Παρά την θύραν της νοτίου πλευράς της κείνται δύο μεγάλα κιονόκρανα, εκ των οποίων το ένα είνε κορινθιακόν. Πλησίον το νεκροταφείον με το ναΐσκον της αγ. Τριάδος εντός. Προχωρούμεν προς ανατολάς, σύρριζα του Κιθαιρώνος του οποίου οι βουνοί είνε γυμνοί. Το τμήμα τούτο είνε η βόρειος πλευρά της Πάστρας, όπως γενικώτερον καλείται το ανατολικόν τμήμα του όρους. Ανατέλλει ο ήλιος και βλέπομεν χιονισμένον και τριανταφυλλένιον τον Ελικώνα. Αλλά υπεροχώτερον είνε το θέαμα του Παρνασσού, παραπλεύρως του. Το χιόνι τον εκάλυψε από την κορυφήν του έως τας υπώρειας του. Ροδόλευκος οπτασία εις τον καθαρόν ορίζοντα. Τα κοντάκ * μας την απετύπωσαν. Πρόβατα βόσκουν εις τους βουνούς του Κιθαιρώνος και ποιμένες, ποιμενίδες φορούν την βαρειάν κάππαν με την κουκούλαν. Στεγνωτής καιρός και το ψύχος διαπεραστικόν. Περνώμεν από την θέση Τράπη, όπου αμπέλια. Πλησίον ή του Περιστεριού τέταρτον άπέχοντος του Κριεκουκίου. Εις τα αμπέλια και χωράφια του Περιστεριού εκπληκτικοί είνε οι σωροί αρχαίων μεγάλων πλίνθων, κεράμων. Εδώ ανεκαλύφθησαν πλείστοι τάφοι συληθέντες. Κατά πάσαν πιθανότητα ευρισκόμεθα επί του εδάφους των αρχαίων Ερυθρών. Εις την ύπερθεν αργυρόφαιον ράχην η θέσις λέγεται ''Κάστρο''. Οι παλαιότεροι κάτοικοι ενθυμούνται ''αγκωνάρια'' εκεί. Δεν απέμεινε τετράπεδος λίθος. Αόριστα τινά ίχνη παρέχουν αμυδρώς την ιδέαν περί φρουρίου των Ερυθρών εις το μέρος. Εκεί άλλοτε ήτο χάνι. Πολύ ομιλούν οι εντόπιοι δι΄ένα πηγάδι εις τα αμπέλια του Περιστεριού. Είνε κτιστόν, πλατύ και βαθύτατον (τριάκοντα μέτρα;). Λέγουν ότι εις το βάθος του έχει υπόνομον. Ιερεύς του χωρίου προ ετών επεχείρησε την εκσκαφήν του, αλλά άνευ αποτελέσματος. Ισχυρίζονται ότι πλείστα αντικείμενα είνε εις το πηγάδι. Σήμερον ρίπτουν εις αυτό ενδύματα ασθενών. Πλησίον του είνε σωρός λίθων, κτίσμα παλαιόν. Οτι διακρικότερον είνε τα θραύσματα πλίνθων, κεράμων, αγγείων. Ταύτα απαντώνται εις όν τον μακρύν ευφορώτατον κάμπον υπό τον Κιθαιρώνα καθώς θα ίδωμεν, μέχρι του Δαριμαρίου, μέχρι του Χλεμποτσαρίου και εκείθεν μέχρι του Μπράτσι, της Τανάγρας. Παρά το Περιστέρι καρρόδρομος άθλιος φέρει βορείως προς τας Θήβας, άλλος δε απελπιστικώς λασπώδης ανατολικώς προς το Δαριμάρι, βαίνων εις τα υπώρειας του Κιθαιρώνος. Αλλού τον ακολουθούμεν και αλλού τον αφίνομεν, ανεβοκατεβαίνοντας βουνούς εις την περαιτέρω ενδιαφέρουσαν τοπογραφίαν μας. ΑΘΗΝΑΙΟΣ * κοντάκ - φωτογραφίες από το όνομα της γνωστής από τότε εταιρείας φιλμ Kodak 123