ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Page 127

στενού του Κιθαιρώνος, ως δήμον δε της Αττικής δηλώνει τούτον ο Ηρόδοτος. Ο Ετεωνός και ο Σκώλος θα ευρίσκοντο βαθύτερον των Ερυθρών, προς τας Πλαταιάς. ΧΑΡΤΗΣ 47 - Από τα Βίλια στην Τανάγρα. Εις την περιοχήν του Κριεκουκίου (Κόκκινη κεφαλή - Ερυθραί) ευρέθησαν και ευρίσκονται Ανατέλλει ο ήλιος και βλέπομεν τάφοι κτερίσματα, τεράστιοι πίθοι, πλίνθοι, πήλινα χιονισμένον και τριανταφυλλένιον τον αφιερώματα, Ελικώνα. Αλλά υπεροχώτερον είνε το θέαμα νομίσματα, αρκετά. Δυτικώς μακράν του, είνε του η δακτυλιόλιθοι. Κριεκουκίου, θέσις Είδα τέταρτον Σπέλιζα (μικρά σπήλαια), εκεί όπου ήτο άλλοτε χάνι, επί του παλαιού δρόμου Πλαταιών - Κάζας - Αθηνών. Αναφέρεται ότι εις το μέρος υπήρχε κτιστή βρύση με 12 σωληνάρια και με δύο ασημένια τάσια. Εκεί εύρισκον οι χωρικοί ''αρχαία''. Επίσης εις τον βορείως του χωριού κάμπον και την θέσιν του Παρνασσού, παραπλεύρως του. Το χιόνι τον εκάλυψε από την κορυφήν του έως τας υπώρειας του. Ροδόλευκος οπτασία εις τον καθαρόν ορίζοντα. Τα κοντάκ * μας την απετύπωσαν. Πρόβατα βόσκουν εις τους βουνούς του Κιθαιρώνος και ποιμένες, ποιμενίδες φορούν την βαρειάν κάππαν με την κουκούλαν. Στεγνωτής καιρός και το ψύχος διαπεραστικόν Καστελάνι, εις τα αμπέλια. Προσέτι εις την βρύσην Ζαπούρι αλλά και εις την θέσιν Περιστέρι, περί ής περαιτέρω. Το Κριεκούκιον προ ολίγον δεκάδων ετών ήτο χωριουδάκι, 122