ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Page 122

Πύργος Οινόης - Αρχ. Μυούπολις και τείχη της αρχαίας Οινόης. Θαυμαστόν το πανόραμα του οριζόντος εκείθεν. Λείψανα ελαιώνος εις την κατωφέρειαν. Παράξενον φαιόν, ερειπωμένον κατά πολύ, το μεγάλο μοναστήρι. Διαμένουν εκεί ο πατήρ Ιάκωβος και ο πατήρ Μακάριος. Η μονή εξαρτάται από την της Φανερωμένης της Σαλαμίνος. Ακμαία, πλούσια άλλοτε. Τώρα καταρρέει, αποπνέουσα βαθείαν μελαγχολίαν. Εισέρχεσθε από την παλαιάν πύλη της. Απέναντι ο διπλός ναός. Ο του οσίου Μελετίου με παράπλευρον τον της Παναγίτσας. Ούτος είναι αρκετά υπόγειος. Τετράγωνον υψηλόν κωδωνοστάσιον ως είδος πύργος. Οι δύο ναοί έχουν αξιολογώτατον αρχιτεκτονικόν χαρακτήρα. Το εσωτερικόν της Παναγίτσας είνε γυμνοί τοίχοι. Το του οσίου Μελετίου πολύ ενδιαφέρον. Σώζονται εις τον νάρθηκα τοιχογραφίαι - αι περισσότεραι μισοσβυσμέναι, αλλά φευ! έτοιμοι να πέσουν - από τα ωραιοτέρας εις την Αττικήν, εις την λοιπήν Ελλάδα. Ποιόν το έγκλημα παρομοία εγκατάλειψις. Δύο στύλοι από κόκκινον μάρμαρον κρατούν τον θόλον του νάρθηκος. Αριστερά ο τάφος του οσίου Μελετίου, υπόγειος, με ζωγραφιάν εις την κόγχην του, παριστώσαν την κοίμησιν του. Νεωτέρα αυτή, χωρίς καλλιτεχνικήν σπουδαιότητα. Δεξιά η είσοδος προς την υπόγειαν Παναγίτσαν. Γύρω της αυλής ερειπωμένα τα παλαιά κελλία, οι σταύλοι, τα λοιπά κτίρια της μονής. 180 κελλιά είχε άλλοτε. Προ ολίγων ετών ακόμη πολλοί κάτοικοι της περιοχής εμάνθανον γράμματα εις την μονήν. Κατοικήσιμον το παλαιόν ηγουμενείον. Ο χαρακτήρ του συμπαθητικός, με την χαμηλήν, γραφικήν μικράν στοάν του. Ενδιαφέρουσα η μεγάλη τραπεζαρία , μακρυνάρι με ίχνη τοιχογραφιών εις την κόγχην της μεσημβρινής πλευράς του. Παρ΄αυτήν διατηρείται ο μέγας φούρνος, εκ του οποίου ετρέφοντο οι ιερωμένοι προ οκτώ αιώνων. Επίσης σώζεται και η μεγάλη σκάφη της μονής. Επί ανδήρου προς της Παναγίτσας ωραιοτάτη η παλαιά στέρνα. Εις κανέν άλλο μέρος της Αττικής δεν θα συναντήσετε γραφικώτερον, συμπαθητικώτερον μοναστήρι από το οικοδόμημα τούτο του Αλεξίου Κομνηνού. 117