ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Page 114

χαραυγήν. Καπνίζω και κυττάζω εις τα φλόγας και τους δαυλούς φανταστικούς χρυσούς κόσμους και ακούω την ατελεύτητον φούγκαν του ανέμου εις τα παράθυρα, την στέγην. 'Εξαφνα περί την πρωίαν από τα τζάμια βλέπω αστέρας, ο άνεμος εκπνέει και το ανέλπιστον, όχι και τόσον δια την Αττικήν συμβαίνει. Την βαρυχειμωνιάν διαδέχεται άνοιξις. Ανατέλλει θερμός και φωτεινός ήλιος εις κατακάθρον ουρανόν. Δρόμον .... Πηγαίνομεν από τα Βίλια εις τα Μέγαρα, εις ωραιότατα τοπία και εις ενδιαφέροντα αρχαιολογικά, ιστορικά μέρη. Φωτογραφούμεν επανειλημμένως τον Κιθαιρώνα εις τας καλλιτέρας απόψεις του, δάση αγροικίας, κοιλάδας, βουνά φάραγγας, αρχαίας οδούς, αρχαία ερείπια, αρχαίους πύργους. Εγκρίνουν τας πράξεις μας τα κοτσύφια με ηχηρά κελαδήματα εις τους καθύγρους πευκώνας. Δυτικώς των Βιλίων πορευόμεθα, περνώντες από την έξωθεν του χωρίου θέσιν Βερόρι, έπειτα από την βρύσην της Τσίας. Ο άνεμος εξερρίζωσε μίαν από τας τέσσαρας λεύκας της, αλλόκοτοι άνθρωποι έθραυσαν την μαρμάρινην επιγραφήν της κρήνης. Ο δρόμος έχει ζωηράν κίνησιν χωρικών εφίππων. Από τον γερμενόν (Αιγόσθενα) έρχονται και εις αυτόν πηγαίνουν. Ξυλοκόποι κατεβαίνουν εις τα Βίλια με φορτωμένα τα ζώα των. Εις τον κακόν καρρόδρομον τρίζουν και τινα κάρρα. Αριστερά της βρύσης της Τσίας αρχίζει ο καρρόδρομος προς το Γερμενόν. Μετ΄όλιγον δεξιά μονοπάτι φέρει προς την ιδίαν κατεύθυνσιν. Τέταρτον εκ της βρύσης είνε η θέσις Πάτημα (ίσωμα). Πολλαχού της Αττικής η ονομασία. Θαμνώδης λάκκα. Προχωρούντες βλέπομεν αριστερά κοιλάδα εις τα υπωρείας του βουνού. Εκεί το Παληοχώρι με τινά θεμέλια σπιτιών και την πλησίον εκκλησίαν του αγ. Γεωργίου. Από τα αμπέλια τώρα ορώμεν καταχιονισμένην την Κυλλήνην υπέρ τον κορινθιακόν κόλπον. Η θέα προς τούτον, προς τα πελοποννησιακά όρη, προς το όρος Κορομήλι της Στερεάς, ευρύνεται περισσότερον εκ της περαιτέρα θέσεως Ιδιέρη (Ιβιέρη) ήτοι ''Κρεμαστός''. Ωραία λάκκα με πεύκα. ''Κρεμαστός'' λέγεται διότι εκρέμασαν εκεί οι βιλιώται τούρκον, όστις είχε φονεύση έλληνα. ΧΑΡΤΗΣ 43 - Η διαδρομή του Χατζόπουλου από τα Βίλια προς τον Πατέρα. Πλησίον η ευρυτέρα λάκκα ''Κρύο Πηγάδι'' απέχουσα μιάμισην ώραν (με ταχύτερον βήμα 1 και 1/4 ) εκ των Βιλίων. Η κοιλάς απλούται έως τα ριζά του βουνού αποτελούντος συνέχειαν του όρους Πατέρα, του οποίου η κορυφή (1144 μέτρα) υψούται επί της δευτέρας οροσειράς. Χαμοκέλλα, χρησιμεύουσα ως σταύλος δια τα ζώα των καλλιεργητών, υπάρχει πλησίον της εκκλησίας του αγ. Βασιλείου μανδρωμένης και περιβαλλομένης υπό οκτώ πουρναριών εξ ών τα τρία πολύκορμα και αιωνόβια. Αι τοιχογραφίαι της εντός συμπαθείς. Ισαως κανέν άλλο μέρος δεν έχομεν πληρεστέραν την γενικήν άποψιν του Κιθαιρώνος όσον εκ των υψωμάτων του αγ. Βασιλείου. Ο μέλας εκ των ελαιών όγκος του εκτείνεται αντικρύ 109