ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Page 110

Δια ν΄ανεβήτε εις το Λεστόριον ευκολώτερα θα ακολουθήσετε το βατόν μονοπάτι βορειοανατολικώς των Βιλίων και με κύκλον θα φθάσετε προς την κορυφήν του κειμένην δυτικώς. Είνε ευχάριστος ορεινός περίπατος. Ημείς όμως ανεβήκαμε το Λεστόριον από την νότιαν βραχώδη πλευράν του, συνοδευόμενοι και από τον πρόθυμον βιλιώτην Αθανάσιον Ελισσαίου Τζαβάραν. Κατά την συνήθειαν μου ανήλθον το ωραίον βουνό κατάστηθα. Είνε η γνωστή εις τους πεζοπόρους η απόλαυσις της εφιδρώσεως και του λαχανιάσματος εις απότομον πλαγιάν. Έπειτα όταν πλησιάζη κανείς προς πετρώδες οροπέδιον, το σκαρφάλωμα εις βράχους παρέχει ζωηροτέραν ευχαρίστησιν. Και τοιούτους έχει αρκετούς το Λεστόρι παρά και εις την κορυφήν του. Ανώμαλον και δύσβατον το οροπέδιο σου. Κυρίως τρεις είνε αι κορυφαί του. Η πρώτη χαμηλοτέρα της δευτέρας, της και υψηλοτέρας. Εκείνην δια να φθάσετε θα χρειαστήτε κοπιώδες τέταρτον. Αλλά η αναρρίχησις εις τον βραχώδη εξώστην σας αποζημιώνει με την πανοραματικήν άποψιν εκείθεν. Στέκεσθε εις τους αιχμηρότερους βράχους και νομίζετε πως είσθε εις το κενόν, μεταξύ γης και ουρανού. ΧΑΡΤΗΣ 42 - Το Λεστόρι οι θέσεις Κιάφα και Γκούρα και η διαδρομή του Χατζόπουλου. Δυτικώτερον η τρίτη κορυφή. Και αι τρεις έχουν σημαδούρες. Μικρούς σωρούς λίθων. Όπως και από την υψηλοτέραν κορυφήν του Κιθαιρώνος ούτω και από την του Λεστόρι έχετε προς βορράν το πεδίον και τα όρη των Θηβών. Προς δυσμάς τα Γεράνεια, τον Παρνασσόν και τον Ελικώνα και προς νότον τα Βίλια κάτωθεν με γραφικήν την διάταξιν των σπιτιών των, την πράσινην κοιλάδα των, το βουνό Παληοκατούνι (Παληοχώρι) και όπισθεν τας αλλεπαλλήλους σειράς των ορέων Πρύνια, Καρύδη, Πατέρα. 105