ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Page 109

[20] Εντυπώσεις της ημέρας ΛΕΣΤΟΡΙ Κιθαιρώνας -------------------------------------------------------------------------------------- 15 Μαρτίου 1922 Εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ Δ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Ο Χατζόπουλος ανεβαίνει στην κορυφή Λεστόρι του Κιθαιρώνα, που είναι πάνω από την πηγή της Τσιάς από την νότια την πιο απόκρημνη πλευρά του. Κάνει το γύρο του βουνού και επιστρέφει στα Βίλια αφού περάσει από την κιάφα Μούζα, όπου υπάρχει πηγάδι, και την πλούσια πηγή Γκούρα. Μια ανάβαση που δεν είναι συνηθισμένη σήμερα. Στο χάρτη που επισυνάπτεται υπάρχει και η πηγή της Γκούρας και το εκκλησάκι της Παναγιάς και λίγο ψηλότερα το πηγάδι της Μούζας. Το Λεστόρι έχει υψόμετρον 986 μ. Ο Χατζόπουλος όπως και στο άρθρο ''Κορυφή Κιθαιρώνος'' από την κορυφή του Λεστορίου περιγράφει τα βουνά που αντικρίζει γύρω του σε ακτίνα 360 ο . Β ορείως, άνωθεν των Βιλίων υψούται το βουνό του Κιθαιρώνος Λεστόριον (Γκουρ Λεστόρις). Οι κάτοικοι εξηγούν διπλώς την ονομασίαν του. 'Η από το ληστής, Λεστόριον, διότι το βραχώδες όρος ήτο καταφύγιον ληστών - και αι ληστρικαί ιστορίαι του Κιθαιρώνος χρονολογούνται από τους μυθικούς χρόνους - ή από την τοποθεσίαν εις την κορυφήν του Γκούρι Λες (Πέτρα με μαλλιά). Η ανωτέρα αυτή κορυφή του όρους, που έχει κατεύθυνσιν εξ ανατολών προς δυσμάς, είνε υψηλός φαιός βράχος περιβαλλόμενος από πυκνόν δάσος ελάτων, το οποίον εκφεύγει εις την βόρειον και ανατολικήν πλευράν. Να δεχθώμεν την ονομασία ''Μαλλιασμένη Πέτρα'' ως ποιητικήν λαϊκήν έκφρασιν της δασικής δαψιλέας περί αυτήν; Η ανωτέρα αυτή κορυφή του Λεστορίου έχεις ύψος χιλίων μέτρων και ο σχηματισμός της και η θέα από εκεί απάνω ελκύουν προς ανάβασιν. Καθώς είδαμεν από περασμένην περιγραφήν του κυριωτέρου Κιθαιρώνος, αι δυτικώς του Λεστορίου υψηλότεραι κορυφαί του έχουν η μεν πρώτη ύψος 1357, η δε δευτέρα 1411 μέτρα. Ανατολικώς του Λεστορίου η πλευρά του Κιθαιρώνος καλείται Πάστρα. ΧΑΡΤΗΣ 41 - Η ανάβαση στο Λεστόρι. 104