ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Page 108

τον Αύγουστον, όταν πέφτη το βαθυπράσινον και πυκνόκλαδον παράσιτο των ελάτων, τα γίδια και τα πρόβατα το τρώγουν με μεγάλην όρεξιν. Τους αρέσει πολύ η αλμυρή γεύσις του. Ο ορίζων της κιάφφας Μπαχαντούρι είνε αρκετά ευρύς, επί του κορινθιακού κόλπου. Γύρω της τα βουνά κατάφυτα από έλατα, πεύκα, πουρνάρια, κουμαριές. Αντικρίζει την κιάφφαν Καραμπέση, ονομασθείσαν από ληστήν φονευθέντα εις αυτήν. Εις την ρεματιά του παρακείμενου Σέσι (ισώματος), είνε η Δρακοσπηλιά, μέγα σταλακτιτοστόλιστον σπήλαιον το ενδιαφερώτερον του Κιθαιρώνος. Και παρά την στρούγκαν εφύτρωσε κορομηλίτσα. Έκτακτον γεγονός περιφέρεια. δια Αγρυπνούν την όπως ορεινής την δια- σώσουν από την αδηφαγία των γιδιών. 'Εγνωρίσαμε στρούγκας. επαρκώς Τα το ''στέρφια'' ποίμνιον της παραμένουν χωριστά από τα ''γαλάρια''. Είδαμε το άρμεγμα των και εγεύθημεν το θαυμάσιον γάλα των , αρωματισμένον από το τσάι του βουνού. Ηυχήθημεν εις τον τσέλιγγα την Φωτό του Δ. Χατζόπουλου από βοσκούς που συνάντησε στις περιηγήσεις του οικείαν ευχήν - Να χιλιάσουν! Και παρηκολουθήσαμεν όλην την εργασίαν της πήξεως του τυριού και μυζήθρας. Το γάλα πήζεται και βράζεται εις μεγάλο καζάνι. Μαζεύουν το τυρί και το βάζουν εις μικρά καλαθάκια. Μένει εις αυτά μίαν ημέραν αλατισμένον και έπειτα τοποθετείται εις κιβώτια. Το στραγγίζον τυρόγαλα πήζεται μυζήθρα, η οποία κρέμεται εις τσαντήλες στα έλατα. Το τι είνε ο τυρός και η μυζήθρα εκείνη, αγνοούν βέβαια οι πελάτες των εδωδιμοπωλείων και παντοπωλείων. Της μυζήθρες πατούν και κάμνουν το βούτυρο. Επείσθην εις το ύψος εκείνο, ότι υπάρχει ακόμη το σπανιώτερον των πραγμάτων σήμερα, ανόθευτον βούτυρον. Τριανταφυλλένια λάμψιν είχε το βουνό, όταν με το ηλιοβασίλεμα απεχαιρετήσαμεν την απλήν γαλήνην και την βαθείαν ποίησιν της φιλικής στρούγκας. Και είμεθα τόσον λυπημένοι κατά την κάθοδον μας, όσον κατάδικος δραπετεύσας και συλλαμβανόμενος εκ νέου. Τα βήματα μας προς την φυλακήν της πόλεως μας οδηγούσαν. ΠΕΖΟΠΟΡΟΣ 103