ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Page 105

Ο σύντροφος εθυμήθη την έκφρασιν του μπάρμπα Γεώργη, ο οποίος λέγει δια τον Καραγκιόζην, ότι φορεί ''πανταλόνι με τα 47 μπαλώματα''. Επί του πεδίου των Πλαταιών, των Θηβών, διεκρίνοντο ως διασκορπισμένα χαλίκια αι Θήβαι, το Μπαλτσάτι, το Καπαρέλλι, τα Παραπούλια, το Ερημόκαστρον (Θεσπιαί), το Κατσκαβέλλι, τα Κόκλα, το Κριεκούκι. Η Δόμβραινα εκρύπτετο όπισθεν του εισχωρούντος εις την θάλασσαν βουνού της. Εις το βάθος αι λίμναι Υλική και Τρεφία (Παραλίμνη) με τον υψηλόν κώνον του Πτώου όπισθεν των και εις το βάθος η μεγάλη πεδιάς της Κωπαΐδος είχε άποψιν κιτρίνης θάλασσης. Κάτωθεν η βορεία πλευρά του Κιθαιρώνος εξέφευγε ελατοσκεπής και παραπλεύρως του ο γειτονικός βουνός ήτο τόσον μαύρος από τα δάση των ελάτων ως παρειαί δασυτρίχου ατσιγγάνου. Αντικρύ τα Γεράνεια είχαν κυανωτήν αντανάκλασιν εις το μέγα ηλιακόν φως, με το οποίον κατεκλύζοντο από την κορυφογραμμήν των έως τα λουόμενα πόδια των εις τον γαλάζιον κορινθιακόν. Στον Κιθαιρώνα Επερπατούσαμε είς το οροπέδιον με το υποκάμισον, κάθιδροι και στεγνόνοντες εις το μυρωμένον από τα άνθη του τσαιού αεράκι. Δεξιά και αριστερά μας, κάτωθεν μας, είχαμε τα δύο χώρας Αττικήν και Βοιωτίαν των οποίων ο πολιτισμός είχε φθάση εις την λαμπροτέραν ανθρώπινην άνθησιν. Μη λησμονήτε παρακαλώ, τας ταναγραίας κόρας και την ζήλειαν των αθηναίων προς τους αντιπάλους των βοιωτούς. Ο γερο Κιθαιρών είδε την ζωήν εκείνην προ των ποδών του, αλλά ταυτοχρόνως και το σβύσιμον της, ύστερα από τόσην μακράν πάλην μεταξύ των δύο λαών. Όταν ηνώθησαν προς του κοινού κινδύνου κατά του μακεδόνος κατακτητού, ήτο πλέον αργά. Είχαν εξαντληθή αμφότεροι. Ποίαι τραγωδίαι ανθρώπινοι εντεύθεν και εκείθεν του Κιθαιρώνος. Σκόνη όμως πλέον. Και η θερινή άνθησις του τεϊου του είνε τόσον δροσερή πάντοτε, ως πρώτη εκδήλωσις ΠΕΖΟΠΟΡΟΣ 100