ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Page 104

κινούνταν, τρίβονται και η κίνησις των αφίνει ήχον όμοιον με τον του τζίτζικα, λεπτότερον όμως, ελαφρότερον. Εις την κορυφήν, η οποία είνε περίπου εις το μέσον του οροπεδίου μόλις ανακολπουμένη (ύψος 1411) σωρός λίθων, αλλά λείπει η πυραμίς της γαιωδετικής υπηρεσίας. Την κατέστρεψαν ποιμένες. Τόση ξυλεία εκεί και εχρειάσθησαν το σανιδάκι της ! Αλλά και εις τα άλλα υψόμετρα της ορεινής περιφέρειας, μου είπαν, ότι αφήρεσαν τας πυραμίδας. Σαράντα βήματα παρά τον σωρόν των λίθων οι κοκλιώται (πλαταιείς) ανήγειραν το εκκλησάκι του προφήτου Ηλία. Αρχέγονος αρχιτεκτονική. Χαμηλόν τετράγωνον ύψους ενός και ημίσεως μέτρου. οι τοίχοι του είνε ασβεστόκτιστοι. Έχει θυρίτσαν χωρίς θυρόφυλλον, η στέγη του είνε μισή. Ολίγαι σανίδες. Μικρόν κοίλωμα εις τον τοίχον σημαίνει το ιερόν. Τέσσαρα εικονίσματα εις καδράκια βαναυσουργήματα, χάρτινα τα δύο. Ευρίσκονται όμως κανδήλι, λάδι κεράκια. Αι προσφοραί των προσκυνητών ανήρχοντο εις εξήντα λεπτά. Πέτρα στημένη εις την κόγχην του ιερού έχει την επιγραφήν Ι. Χ. 1917 Απρίλιος 20. Είχαμε την ευτυχίαν της καθαράς ατμόσφαιρας. Μέγα νέφος διελύθη εις βροχήν ελαφράν και ολόκληρον το βουνό ανεδροσίσθη περισσότερον. Κρύσταλλον έγινε ο ουρανός, φωτεινός ο ορίζων. Ο ήλιος έλαμπε επί του μεγάλου πανοράματος, το οποίον είχομεν προς όλας τα διευθύνσεις. Βορείως η θάλασσα και τα βουνά της Εύβοιας, ο καλλίδρομος, η Οίτη, δυτικώτερον ο Παρνασσός, τεραστία γαλάζια γάζα. Προ αυτού, προς δυσμάς, φθάνων έως τον κορινθιακόν κόλπον ο γειτονικός Ελικών. Από καμμίαν άλλην θέσιν δεν τον είδα μεγαλοπρεπέστερον, εις όλην την ανάδειξιν του καμαριού του. Ο κορινθιακός εκλείετο από την μακράν υψηλήν σειράν των πελοποννησιακών ορέων. Παιγνιώδεις, αι διαγραφαί της Σαλαμίνος, της Αιγίνης εις τον σαρωνικόν, με την Ύδραν εις το βάθος. Προς ανατολάς υποταγμένοι εφαίνοντο ο Αιγάλεως, η Πάρνης, η Πεντέλη, ο Υμηττός. Και με τεράστιον ζατρίκιον, έχον πολυπληθή διαφορόχρωμα τετράγωνα, έμοιαζε το θηβαϊκόν πεδίον. Η κιάφα Μπαχαντούρη απ όπου ανέβηκε ή κατά τα λεγόμενα του αναρριχήθηκε ο Χατζόπουλος στην κορυφή. ΧΑΡΤΗΣ 38 99