ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ - ΤΑΣΟΣ ΛΥΤΡΑΣ Π Ε Ρ Π Α Τ Ω Ν Τ Α Σ Μ Ε Τ Ο Ν Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Χ Α Τ Ζ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Τ Α Β Ο Υ Ν Α Τ Η Σ Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ τ η δ ε κ α ε τ ί α τ ο υ 1 9 2 0 Π Α Τ Ε Ρ Α Σ Γ Ε Ρ Α Ν Ε Ι Α Κ Ι Θ Α Ι Ρ Ω Ν Α Σ Π Α Σ Τ Ρ Α Η Τ ο π ο γ ρ α φ ί α τ η ς Α τ τ ι κ ή ς 1 9 1 9 - 1 9 2 4