ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. 2007-17Βαδίζοντας στην ολοκλήρωση της πρώτης δεκαετίας - Page 7

Νέερ δπάζειρ ωρ καηεςθύνζειρ: 1. Μαζεηηθόο δηαγσληζκόο πνίεζεο θαη δηεγήκαηνο. 2. Αλάδεημε θαη πξνβνιή ησλ Υατδαξησηώλ θαη ηνπο έξγνπ ηνπο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο επηζηήκεο θαη ηα γξάκκαηα. 3. Πξνεηνηκαζία γηα ην γηνξηαζκό ησλ «70 Υξόλσλ Γήκνπ Υατδαξίνπ». 4. Έθδνζε Πνιηηηζηηθνύ/ Ιζηνξηθνύ νδεγνύ ηνπ Υατδαξίνπ. 5. ΢εκαηνδόηεζε ηνπ Βόξεηνπ θιάδνπ ηεο Ιεξάο Οδνύ από ηελ Αθαία ζηε Λίκλε Ρεηηώλ (Κνπκνπλδνύξνπ) 6. Δθπαηδεπηηθά πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα. 7. Δθδξνκέο – μελαγήζεηο κε ζθνπό ηελ Πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε, ηε γλώζε ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ςπραγσγία. 8. Πλεπκαηηθά παηρλίδηα (ζθάθη θ.ιπ) 9. Διεύζεξε δηαθίλεζε – αληαιιαγή βηβιίσλ. 10. Γεκηνπξγία νκάδαο λενιαίαο. 11. Κηλεκαηνγξαθηθέο πξνβνιέο θαη ζπδεηήζεηο εηδηθνύ ελδηαθέξνληνο (Οηθνινγία, Ιζηνξία, Γξάκκαηα, Σέρλεο θ.ιπ). 12. Γηεύξπλζε ησλ ζπλεξγαζηώλ κε νξγαλώζεηο, θνξείο θαη Πξσηνβνπιίεο Πνιηηώλ κε παξόκνην κε ηνλ ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.΢. ελδηαθέξνλ εληόο θαη εθηόο Διιάδνο. 13. Δλίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ΦηΦ/NFGR θαζώο θαη δηεύξπλζε ησλ ζπλεξγαζηώλ θαη κε άιιεο δηεζλείο νξγαλώζεηο. 14. Δπηκόξθσζε, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κειώλ θαη θίισλ ηνπ ζπιιόγνπ. Η. Ενδεικηικές θωηογραθίες από ηις δράζεις