ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. 2007-17Βαδίζοντας στην ολοκλήρωση της πρώτης δεκαετίας - Page 6

Δ. Ππόγπαμμα SAVIC Από 1.1.2013-30.8.2015 ν ΟΗΚΟ.ΠΟΛΗ.Σ πινπνηεί ην Δπξσπατθό πξόγξακκα Senior, κε ζέκα: «Seniors as volunteers in communities (SAVIC)» To πξόγξακκα απηό γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ηηαιηθό νξγαληζκό Training 2000. To SAVIC είλαη έλα πξόγξακκα πνπ ζηνρεύεη ζηελ επηθνηλσλία ησλ ιαώλ, δίλνληαο ζηνπο ελήιηθεο ηελ επθαηξία ζπκκεηέρνληαο ζε εζεινληηθέο δξάζεηο να παίξοςν ελεξγό ξόιν ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. Γηα ηελ θαιύηεξε επηθνηλσλία ησλ κειώλ, Iηαιώλ θαη Διιήλσλ έρεη δεκηνπξγεζεί κηα πνιύ ελεξγή θαη δξαζηήξηα νκάδα ζην facebook “SAVIC ”, ην blog ηνπ πξνγξάκκαηνο http://seniors-in-communities.blogspot.it/ θαη κηα πιαηθόξκα MOODLE ζηελ νπνία νη ζπκκεηέρνληεο παξαθνινύζεζαλ online καζήκαηα ζηα αγγιηθά, ηηαιηθά, θαη ειιεληθά . Γηα λα απνθηήζνπλ ηα κέιε καο πεξηζζόηεξε άλεζε ζηελ επηθνηλσλία νξγαλώζακε 10 workshops γηα ηε ρξήζε Web 2.0 . Από 24 Απγνύζηνπ κέρξη 13 ΢επηέκβξε, γηα 21 εκέξεο 6 Ιηαινί επηζθέθζεθαλ ηε ρώξα καο θαη ζπκκεηείραλ ζε θνηλέο δξάζεηο κε κέιε θαη θίινπο ηνπ ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.΢. Από 1-21 Οθησβξίνπ 6 κέιε ηνπ ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.΢ αληαπέδσζαλ ηελ επίζθεςε ζηελ Ιηαιία ζπκκεηέρνληαο ζε εζεινληηθέο δξάζεηο ζηελ πεξηνρή ηνπ Marche ( Αλθόλα). ΣΤ. Οικονομικά Ο ζύιινγνο δελ έρεη ρνξεγνύο. ::܃: