ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. 2007-17Βαδίζοντας στην ολοκλήρωση της πρώτης δεκαετίας - Page 5

24. Παξέκβαζε «Να δηαηεξεζεί ε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή ζηα Μέγαξα» (22/2/2012) 25. ΢ηεξίδνπκε ηελ Παγθόζκηα εθζηξαηεία ηνπ ΢πιιόγνπ Διιήλσλ Αξραηνιόγσλ «Πξνζηαηέςηε ηελ Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά από ηηο πεξηθνπέο» - «Σα Μλεκεία δελ έρνπλ θσλή, εζύ έρεηο» (14/3/2012) 26. Δζεινληηθόο θαζαξηζκόο ηνπ Άιζνπο Γαθλίνπ, κε αθνξκή ηελ Παγθόζκηα Ηκέξα πεξηβάιινληνο (3/6/2012) 27. ΢πκκεηνρή ζηελ εθδήισζε ζηελ Διεπζίλα κε ζέκα «Σν Πεξηβάιινλ ζηελ επνρή ηνπ κλεκνλίνπ» (6/5/2013) 28. ΢πγ