ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. 2007-17Βαδίζοντας στην ολοκλήρωση της πρώτης δεκαετίας - Page 4

Γ.1 Οπιζμένερ από ηιρ δπάζειρ/παπεμβάζειρ: 1. Έγγξαθε αλαθνξά κεηά ηελ ππξθαγηά ζηελ Πάξλεζα (2007) λα απμεζεί ην πξάζηλν ζηελ Αηηηθή, λα δεκηνπξγεζνύλ λέα πάξθα θαη λα δηαζσζνύλ νη ειεύζεξνη ρώξνη (Διιεληθό, Διαηώλαο, πξώελ ΢ηξαηόπεδα θ.ιπ) σο αληηζηάζκηζκα γηα ηελ απώιεηα ηνπ πξάζηλνπ. Η αλαθνξά ηνπ ΢πιιόγνπ θαηαηέζεθε ζηε Βνπιή από β