ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. 2007-17Βαδίζοντας στην ολοκλήρωση της πρώτης δεκαετίας - Page 3

Γ. Σςνεπγαζίερ – Κοινέρ Γπάζειρ - Ππωηοβοςλίερ ζε ηοπικό, πεπιθεπειακό, εθνικό και Δςπωπαϊκό Δπίπεδο. 1. Ο ζύιινγνο ζπλεξγάζηεθε κε ηνπο εμήο θνξείο θαη Πξσηνβνπιίεο Πνιηηώλ: Γηαξθήο Κίλεζε Υατδαξίνπ, Α.Ο. ΠΗΓΑ΢Ο΢, Θεζζαιηθή Γε, Πνιηηηζηηθόο Πεξηβαιινληηθόο ΢ύιινγνο Αθαίαο, Κηλεκαηνγξαθηθή Λέζρε Υατδαξίνπ, ECOELEUSIS, Πεξηβαιινληηθόο Φπζηνιαηξηθόο ΢ύιινγνο Πεξηζηεξίνπ, Όκηινο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηνλ Πνιηηηζκό Πεηξνύπνιεο, MONUMENTA, ΘΡΙΑ Αζπξνπύξγνπ, Διιεληθή Δηαηξεία Γηθαίνπ Πεξηβάιινληνο, Σαηληνζήθε ηεο Διιάδνο, Πνιηηηζηηθόο ΢ύιινγνο Γπηηθήο Αηηηθήο, Δπηηξνπή Πνιηηώλ γηα ην αεξνδξόκην ηνπ Διιεληθνύ, SOS Σξνραία Δγθιήκαηα, ΢ύιινγνο Δθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο Υατδαξίνπ, Δ΢ΗΔΑ, ΢πληνληζηηθό Διεύζεξσλ Υώξσλ Αζήλαο (ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ), Πνιίηεο γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Τγείαο θαη ηνπ Πεξηβάιινληνο από ηηο Αθηηλνβνιίεο, Οξληζνινγηθή, Φνξέαο Βνπξθαξίνπ Μεγάξσλ, ΢ύιινγνο Ππξγνπζίσλ Υίνπ «Σν Ππξγί», ΜΙΚΡΟΓΔΧΓΡΑΦΙΔ΢, OCEAN, WWF, Δπξσπατθή Έλσζε Δθπαηδεπηηθώλ (ΑΔDE). 2. ΢πκκεηείρε ζηε δεκηνπξγία α) ηνπ Παλαηηηθνύ Γηθηύνπ Κηλεκάησλ θαη Δλεξγώλ Πνιηηώλ β) ηνπ Διιεληθνύ Γηθηύνπ ΦΙΛΟΙ ηεο ΦΤ΢Η΢/ Naturefriends Greece γ) ηεο Πξσηνβνπιίαο Πνιηηώλ ην ΜΔΣΡΟ ΓΤΣΙΚΑ δ) ζην ΥΑΨΓΑΡΙ - Αληηθαζηζηηθό ΜΠΛΟΚ15 ε) ηνπ Γηθηύνπ Πνιηηώλ γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Πάξλεζαο. 3. ΢πκκεηνρήο ζε Δπξσπατθά θ.ά θηλήκαηα α) ALTER SUMMIT β) Κνηλσληθό Φόξνπκ γ) STOP TTIP CETA. 4. Μέιε ηνπ ζπκκεηέρνπλ α) ζηελ Δπηηξνπή Πνιηηώλ γηα ηε Γηάζσζε ηνπ Διαηώλα β) Πξσηνβνπιία Πνιηηώλ γηα ηε Γηαρείξηζε ησλ Απνξξηκκάησλ (ΠΡΧ΢ΤΝΑΣ) θ.ά. 5. ΢πλεξγαζία κε Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο: Γξαπεηζώλαο, Διεπζίλαο, Λαπξίνπ, Αθξάηαο θ.ιπ. 6. ΢πλεξγαζίαο ζε Δπξσπατθό επίπεδν α) Naturefriends International/ NFI β) Italian Training2000 7. Με ζρνιεία θαη εθπαηδεπηηθνύο γηα ζέκαηα ηνπηθήο ηζηνξίαο θαη πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. Γ. Γπάζειρ (ζςνοπηική παποςζίαζη): Ο ζύιινγνο αλέπηπμε ή ζπκκεηείρε ζε δξάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ Φπζηθνύ θαη ηνπ Αλζξσπνγελνύο Πεξηβάιινληνο, ηελ ςπραγσγία, ηελ επηκόξθσζε θ.ιπ. Ο ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.΢. έθαλε παξεκβάζεηο ζε δαζαξρεία, Τπνπξγεία, Γήκνπο θ.ά. δεκόζηεο ππεξεζίεο. Πνιιέο από ηηο παξεκβάζεηο έγηλαλ αληηθείκελν εξσηήζεσλ ζην Διιεληθό Κνηλνβνύιην (Μνλή Γαθλίνπ, Ιεξά Οδόο, Όξνο Αηγάιεσ - Πνηθίιν, Γπζνζκία από ηα ΔΛΠΔ Αζπξνπύξγνπ, Λίκλε Κνπκνπλδνύξνπ, ΢ηαζκνί ΜΔΣΡΟ, ΜΠΛΟΚ15 ΢ηξαηνπέδνπ Υατδαξίνπ θ.ιπ) θαη αξθεηέο θνξέο νη δξάζεηο καο πξνβιήζεθαλ ηόζν από ηα ηνπηθά ΜΜΔ όζν θαη από ηελ ηειεόξαζε, ξαδηόθσλν, εθεκεξίδεο θαη έληππα Παλειιήληαο θπθινθνξίαο. Δθδώζακε δεθάδεο ςεθίζκαηα, πξνζππνγξάςακε θείκελα ζπκπαξάζηαζεο θαη ζπκκεηείρακε ζηνπο αγώλεο ησλ θαηνίθσλ ηεο Υαιθηδηθήο ελάληηα ζηηο εμνξύμεηο ρξπζνύ, λα γίλεη ην αεξνδξόκην ηνπ Διιεληθνύ Μεηξνπνιηηηθό Πάξθν, ελάληηα ζηηο βηνκεραληθέο ΑΠΔ, ελάληηα ζηελ επέθηαζε ησλ ΔΛΠΔ Διεπζίλαο (πξώελ ΠΔΣΡΟΛΑ) θ.ιπ. Ο ζύιινγνο είλαη εγγεγξακκέλνο ζην Μεηξών Πνιηηηζηηθώλ Φνξέσλ ηνπ ΤΠΠΟΣ κε Αξηζκό Μεηξώνπ 1575, ζηνλ νπνίν από ην Γεθέκβξην ηνπ 2010 κέρξη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2014 έρνπλ θαηαγξαθεί 80 δξάζεηο!