ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. 2007-17Βαδίζοντας στην ολοκλήρωση της πρώτης δεκαετίας - Page 2

Α. ΔΗΣΑΓΩΓΖ: Ο Οηθνινγηθόο Πνιηηηζηηθόο ΢ύιινγνο Υατδαξίνπ (ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.΢.) πξαγκαηνπνηεί ηελ εθινγναπνινγηζηηθή ηνπ ζπλέιεπζε ζηηο 15 Φεβξνπαξίνπ 2015. Σν λέν Γηνηθεηηθό ΢πκβνύιην πνπ ζα πξνθύςεη ζα θιείζεη ζηηο αξρέο ηνπ 2017 ηελ πξώηε δεθαεηία ηνπ ΢πιιόγνπ. Με αθνξκή ηελ εθινγναπνινγηζηηθή ζπλέιεπζε ζεσξήζακε ρξήζηκν λα παξνπζηάζνπκε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.΢. θαη οπιζμένερ από ηηο δξάζεηο ηνπ. Β. Ο Πολιηικόρ Οικολογικόρ Πολιηιζηικόρ – Κοινωνικόρ Φαπακηήπαρ ηος ΟΗΚΟ.ΠΟΛΗ.Σ. Η Δπηινγή ηνπ ηίηινπ «Οηθνινγηθόο» αληί ηνπ «Πεξηβαιινληηθόο» έγηλε γηαηί ν όξνο Οηθνινγία είλαη επξύηεξνο θαη πεξηιακβάλεη ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο, ηελ αλάπηπμε, ηελ άκεζε δεκνθξαηία θ.ιπ. Ο ζύιινγνο αλαπηύζζεη ηηο δξάζεηο ηνπ κε βάζε ην θαηαζηαηηθό ηνπ, ηηο απνθάζεηο ησλ Γεληθώλ ΢πλειεύζεσλ θαη ησλ Γηνηθεηηθώλ ΢πκβνπιίσλ. Απεπζύλεηαη ζε όιε ηελ θνηλσλία θαη ην πνιηηηθό θάζκα- εθηόο από ηνπο λενλαδί θαη ηνπο Υξπζαπγίηεο -, θαη δελ έρεη πξνλνκνηαθνύο ζπλνκηιεηέο. Η βαζηθή θηινζνθία ηνπ ζπιιόγνπ πεξηγξάθεηαη ζην θαηαζηαηηθό ηνπ από ην νπνίν παξνπζηάδνπκε νξηζκέλεο ζέζεηο θαη βαζηθέο αξρέο: «Τν θπζηθό πεξηβάιινλ απνηειεί ζπζηαηηθό ζηνηρείν ηνπ πνιηηηζκνύ. Γηα ην ιόγν απηό θαη επεηδή ε θύζε γηα πξώηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηεο αληηκεησπίδεη ηέηνηαο έθηαζεο απεηιέο, νθεηιόκελεο θπξίσο ζηελ εθηόο ειέγρνπ εθβηνκεράληζε ησλ αλζξώπηλσλ θνηλσληώλ, ζην θπλήγη ηνπ ππεξβνιηθνύ θέξδνπο, ζηνλ ππεξπιεζπζκό, ζηε ζπγθέληξσζε ησλ αλζξώπσλ ζε ηεξάζηηα αζηηθά θέληξα, ζηηο εθξεθηηθέο αληζόηεηεο αλάκεζα ζε θησρά θαη πινύζηα έζλε, ζηνλ πόιεκν, θαη κε δεδνκέλν όηη νη πόξνη ηεο γεο είλαη πεπεξαζκέλνη κε απνηέιεζκα ε ππεξεθκεηάιιεπζε ηνπο λα νδεγεί ζηελ ππνλόκεπζε ηνπ κέιινληνο ηεο αλζξσπόηεηαο, θαη επεηδή ε ππεξάζπηζε ηνπ πεξηβάιινληνο απνηειεί θαζήθνλ ησλ πνιηηώλ πνπ απνξξέεη από ηελ αμηνπξέπεηα ηδξύνπκε ην ζύιινγν ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ.» (άξζξν 1) Έδξα ηνπ Σπιιόγνπ είλαη ην Φατδάξη & ρώξνο δξαζηεξηνηήησλ όινο ν θόζκνο (άξζξν 2). Σηόρνη (ζύληνκε παξνπζίαζε): Η αλάδεημε θαη πξνζηαζία ησλ ζηνηρείσλ ηεο θπζηθήο θιεξνλνκηάο θαζώο θαη ησλ ηζηνξηθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ ζηνηρείσλ. Η βειηίσζε ησλ θπθινθνξηαθώλ ζπλζεθώλ (πεδώλ θαη νρεκάησλ) ζηελ πόιε θαη ε δηάδνζε ηεο αληίιεςεο γηα ηελ θαζηέξσζε ήπησλ κέζσλ θπθινθνξίαο. Η κε θάζε κέζν πξνάζπηζε ηεο εηξήλεο ζηνλ θόζκν (άξζξν 3). Η ζπλεξγαζία θαη ε θνηλή δξάζε κε άιινπο ζπιιόγνπο θαη θνξείο κε θνηλνύο ζηόρνπο. Γηα ηελ δηεπθόιπλζε θαη ηελ πξνώζεζε ησλ γεληθόηεξσλ θαη εηδηθώλ ζθνπώλ ηνπ ζπιιόγνπ ζπκκεηέρνπκε ζε Οκνζπνλδίεο, Γίθηπα Πνιηηώλ, Δπηηξνπέο Αγώλα, Γηεζλείο Οξγαληζκνύο θηι. κε νηθνινγηθό, πεξηβαιινληηθό, θπζηνιαηξηθό, αζιεηηθό θηι ραξαθηήξα. (άξζξν 3). «Οη άλζξσπνη, ε θύζε θαη ν πνιηηηζκόο πάλσ από ηα θέξδε» (άξζξν 3) Με βάζε ηηο αλσηέξσ αξρέο αλαπηύζζνπκε δξάζεηο θαη θαινύκε όπνηνλ/α ζπκθσλεί λα ζπκκεηάζρεη ζην ζύιινγ