ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΘΡΙΑΣΙΟ-ΕΛΕΥΣΙΝΑ Catalogue of Scientific Papers for Thriasio Plain and Elefsis Gulf 01062018

Επιµέλεια καταλόγου: ∆ρ Αναστάσιος Φ. Μαυράκης Τελευταία Ενηµέρωση: 1 Ιουνίου 2018 DOI: 10.13140/2.1.1465.0245 – (generated from ResearchGate) Κατάλογος Επιστηµονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο και τον Κόλπο της Ελευσίνας – Catalogue of Scientific Papers for Thriasio Plain and Elefsis Gulf Ο «Κατάλογος Επιστηµονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο και τον Κόλπο της Ελευσίνας», ξεκίνησε το 2007 σαν µία προσπάθεια να συγκεντρωθεί όλο το επιστηµονικό υλικό που αφορά το Θριάσιο Πεδίο και τον Κόλπο της Ελευσίνας. Στόχος του καταλόγου αυτού, είναι να αποτελέσει µία Βάση ∆εδοµένων και ταυτόχρονα εργαλείο στην αναζήτηση και ανταλλαγή βιβλιογραφίας, απόψεων, θέσεων και εµπειρίας όλων των επιστηµόνων, αλλά και του απλού πολίτη, του κατοίκου, του εργαζόµενου και του επισκέπτη της περιοχής. Παρακαλούνται οι συγγραφείς: ∆ιδακτορικών ∆ιατριβών, ∆ιπλωµατικών και Πτυχιακών Εργασιών, Επιστηµονικών ∆ηµοσιεύσεων, Επιστηµονικών Ανακοινώσεων και Τεχνικών Εκθέσεων, οι εργασίες των οποίων δεν συµπεριλαµβάνονται στον «Κατάλογο Επιστηµονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο», να ενηµερώσουν για τα στοιχεία της εργασίας τους τον ∆ρ Αναστάσιο Φ. Μαυράκη, στο e-mail: mavrakisan@yahoo.gr, έτσι ώστε αυτές να συµπεριληφθούν στο σχετικό κατάλογο. Με κίτρινη υπογράµµιση επισηµαίνονται οι νέες εγγραφές Με γαλάζια υπογράµµιση επισηµαίνονται εργασίες σχετικές µε “Φυσικές – Τεχνολογικές Καταστροφές, Σχετικές Οδηγίες και ∆ιαχείριση Αυτών” Μέρος Α Τα δεδοµένα που προκύπτουν από τις µετρήσεις ρύπανσης περιβάλλοντος του Γραφείου Ελέγχου Ρύπανσης και Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΓΕΡΠΠΕ) του Αναπτυξιακού Συνδέσµου ∆ήµων και Κοινοτήτων Θριασίου Πεδίου (ΑΣ∆ΚΘΠ), η λειτουργία του οποίου έληξε στις 31–12–2011, και συνεχίζονται κάτω από την εποπτεία του Γραφείου Περιβάλλοντος του ∆ήµου Ελευσίνας (ΓΠ∆Ε), αξιοποιούνται, εκτός των άλλων και για εκπόνηση ∆ιδακτορικών ∆ιατριβών, ∆ιπλωµατικών και Πτυχιακών Εργασιών, ανακοινώσεων σε Ελληνικά και ∆ιεθνή Επιστηµονικά Συνέδρια καθώς και δηµοσιεύσεων σε Επιστηµονικά Περιοδικά. Περιέχονται επίσης εργασίες από περιορισµένα δεδοµένα της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος ∆ήµου Ασπροπύργου (∆Π∆Α). 1