Η ΜΕΛΕΤΗ - Page 7

TTIP: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εισαγωγη Η Διατλαντικη Εταιρικη Σχεση Εμποριου και Επενδυσεων (TTIP - Transatlantic Trade and Investment Partnership) ειναι ενα απο τα σημαντικοτερα μελλουμενα βηματα στην κατευθυνση του συνολικου μετασχηματισμου της αστικης κ ssssssH3sBH33BH3s3s3ss3KH33BH3s3s3Bs3sH3s3ssH33H3ssss3ss"3H33ssH 3sJBBsss᳭sss3sBH3s󮳭sss3ssBH33BH0H33ssH33ss3ss3s3sss3sBs3sBss33ssssBss3ss3s3sss3ssBs3BB3sH3˳ KH s333sBH3s3sH3sss333H33BB3s3ssssBs3Bss33s3sss3s3L L˂sssssH3s3s3ssH33sss3sBH33H3sss3BH33H3s3ssssssH3sssH3sBH33sH3ssss3ss"33sH3s3ssssssH3Bs3ssH33sBH33sssss3sBH33BH3ss3s3s3s3ssKBs3sH3sBH3H3s󮳬s3s3ssH3sssBH3ssssBH33BH33BBsssBs3sssssss3sssssssssBs3sss3ss3ssss3sssssssBs3ssssWKs3BH3sBH33BH3ssᳮssss3ssH3󮳮ssH33B3sమH33BH33sᳬssssH3s3sssssssH3s3H33BB33ss3sBH3sBH3sssssBH3s3ssBH3s33ssBB3s3H33sH33H3H33sBH3sssBH33ss3ssBH33s3s3ssBH33ss3sH33H33s3s33sH3ssBH3s3B3sH3sss3sssH3s3sss3sssH33ss3ss3s3ssssBs3sssssssBH3s3H33sBH3ssssBH33BH33sss3ssBH 3ss3s3ssBH33s3BH33H3s3sBH33sᳬs3H03sssBs33ssssBH33H0ssᳮssss3ssH33ss3ssమH3sBH3s33ss3sBs3pssssss3s3ps3Bss3s33ss3ssBsBsss3s3sss3ssssssK33ssUT sBsss3ss3s3Bs3PUBJUKP[YBB\Z[]BHXۛZXH[HYBHYܙY[Y[ BBsBH33BHTBH YBH[H\X\HYܙY[Y[ BH3ssssBB3BH33sss3ssBH3s3H33sBH3s3H3s33ssH3sBBs3ss3s3sss3sssK󮳯3s3s3sssss3ss3sssssBss3s3sss3ssssss3sss3Bs3ss3s3sBssss3sBs3UTBsBsss3s3ssBss3sss3ss3sBss3sss3sssBss3s33sssBH3sBH33BH3ss3BH33BH33s3sH33BH3ss3sBssBs3BssssssKssBs3Bss3s3sssss3Bs3s󬳬ssss3BsssBsBs3ss3ssssss3sssssᳮsH3s3s󮳯3H3ss3sss3sH33H33H3s3sB3ss3sH 3ssss3ss"3H3ssssBH3ssssᳮsBH3H3sBB3BH33sᳬs3H33s3sss3sH3s33ssssBH33Bssss3sBBH3s3s3sssH333ssH33ssss3ssH33s3ssssH3sBH3H3sssH33H3ss3sssH3sss3sss3ssBs3s3ss3sH3ssH3ss3ss3ssH3ss3BH33BBᳯsBH33BH33BH3sssss3sBH33BH33s󮳬ssBH3H3ssss3sss3H3ss3sss3sᳯ33s3ssH33ssssssH33BBs3s33s3s3sBH3sᳬsssBH3s3ssBH33BH3ssᳮssss3sss3H3sH3sssH33s3s3H0s3sssమB3BH3s33sss3s3sBH33s3BH33ssssH3sBH33sBBs3sssssssssBs3s3BssBssᳬssssKs3s3sBsssssBssBss3ssss󮳯s3sss3s3sssB3s3sH33ss3ss3sBH33BH33ssH33ssH33sBH33s󬳮s33sssBs3BUTJ33sss3BsBssᳯsBs3B3ss3ss3Bsssᳮssss3ssBs3s3s3s3s3JKBsss3Bss33ssBs3sBsss3s3ss3s3sss33sBsBs3sssssssss3ssKBs3s3ssssBs33ssKBss3s33ssss3ssᳬss3s3s3ssBssBssss3sss3ssssBH33BH33BH3sssss3sBH33sBH33H33ss3ss3ss󮳮ss3BH3s3sBH33s3H3BH3ss3sssH3ssssH3sss3ss3sssB3H33ss3sH3s3s3sss3H3sssssH3sBH3ss3sBssssH33s󮳬ssBH33s3ssBH3sssBH3ssH3sssB3s3s3s3Bss3sss3sBJ3Bss3ss3s3ss3ssBH3ssJBH3s᳭ssH33H33ss3ss3sH3ss3sH3sBB3s3sH3󮳮ssH3sBH3s᳭s3ssBH33BH3sss3ssH3s3ssss33BH33s3sBH3sssH3sBH3ssssH3sB3ssss3s3s3sssss3ss3Bs3ssBsssssBss3󮳬ss33sH3s3sH33s3sBH33sBH0󮳭ss3spH33BH3s3s3sssBH3s3H33H3s3sssBH3ssssBH0H3s3sssH33sB3ss3ssssssBsssssss33ssBssBssss3ssss3s󬳯s3sBssssBs3sమXK3sH3s33sssH3ss3sH33BH3ss3sBH3sssBH33sBBssssH33H3sᳮs3s3ssH3s3s3sH33BH3sssH33ss3s3s33KH33s3BH3s3H H3s3H03s3sssమH33s3sH33BH33ss3ssH3ss33BH3sssBB3ssss3sBsUTs3sss3 sBssBssBsss3sB3ss3sss3sBss3ssssBsssssssssss3sssBB3BH3sssssss3sBH3s3󬳬s3sBH33sH33BsssssBH3sss3sBH33sssH3ssssH33BH33ssss3ssBH3sBH3sBH33H3sssH33HT H33sH3ss3H33ss3ss3s3sss3sKH33H33ss3H33ssH33H33ss3H3s3sss3sss3s3BH33sH33s󬳮s33sssH3s3s33sssB3H3sssBH3H3sBH33sH3ss3sBH33s󬳬ssss3sB3ss3ssBsBs3sBssssss3sBs3Bs3s3BsssBBs3s᳭sssBH33BH33s3ssBH33ssBH33s3H3sH33sH33sB3sH33HT H33sH33BH3s3sH33BH3sss᳭ss3s3Bs3sss3ss3ss3s3sBss3Bs3󮳮s3s3sssBssss3ssHTH3sss3s3sssBH3s3BH3ss3BH33BH33sH3ssBBsss3ss3sBH33H3sssH33ss3s3s33sBssBss33ssBs3ss3sss3s3ssssssss3sBB3s3ssBH3sss33s3sssBH3ssssssBH3s3ssss3BH33BBss3sss3sssss3ssss3ss3s3ssss333sssBB3sH3󮳮ss3ssH3s3s3ss3sH33sBH3sss3s3sssBsss3ssBs3ssss3J3sBsBs3sKB3ss3ssBH3sss3BH3ssssH33ss3s3s3sH3ssKB‚