Η ΜΕΛΕΤΗ - Page 59

TTIP: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ εκθετικα το ποσο της χρηματοδοτησης απο Ολλανδικες εταιριες - βιτρινα. Αν συνεχιστει αυτη η ταση, η μελλοντικη απωλεια εσοδων μπορει να αναμενεται πολυ μεγαλυτερη . Μαζι με αλλες δυνατοτητες λογιστικου σχεδιασμου που διαθετει η εταιρια, αυτη η επιθετικη μορφη φορολογικου σχεδιασμου μειωνει κατα πολυ το «κοστος χρησης» της Eldorado Gold στην Ελλαδα και θα μπορουσε να εξαφανισει τα μελλοντικα φορολογικα εσοδα για τη χωρα. Εξαλλου, η εταιρικη φοροαποφυγη δημιουργει μακραν την μεγαλυτερη τρυπα στους κρατικους προϋ πολογισμους και ειναι εξαιρετικα διαδεδομενη (οπως και η φοροδι ssBH33BBsss3sss3sssBs3s󮳯3sK3BH33BH33sss3ssBH3ssssBH33H3ss3BH33sBH3s3ssBB3H3BH3s󮳮s3sH33BH33sss3ssBH3sssBH3s3BH33BH33sBs3ss3ss3sss3sBssssssssKQ[ܘYHH33BH33sss˂H33H3sss33BH3ssssBH3sBH3sBBs3BH33H3H3s3ss᳭H3sBH3sᳬss3H33HTH33BBs3s᳭sssBH3s3BH33sss3ssBH33sssKH3BH33sBH33sssB3ssss󮳭sss3sss3Bsss3s3ss3s3ssssKH33BH33s33BH3sH3sBH33sH3ssssssH3sssB3sBs33ssBsssssssBsssssBs3sssBH3s3ss3H33BH33sss3BH33H33sss3ssBH3sss33BBssssBssss3s3s˂sss3ss᳭s3UT ssBssBB3HUBH33s3sBH3sBH3sBH3sss3BH33BH33sss3sBBssssBs3sBssKss3s3ssssssBs3ssss3sBsssssssKs3sssss3ssBH3ss3sBH3sBH3ssss3sBssssssH33s3sH3sBH333ssH3ssssssH3s3sH3B3sssss3sH33s3ssBH 3sBH3s3BH3sss3ssBH3B3s3ssBH33H33s33sH3sBH33sssss3sBH0s333sH33BH3ssssssBH33BH3sss3ssBH3s33ssBH33BB3s󬳬ssBH3HT H3sss3ss3sBH33BH33BH3s󮳭3sBBssssssBs3s3ssssBssBpss3sBsss3s3ss333sBBH3s3BH3s3s3s3˂H3s󮳭sss3ssKH3sBH33BH33sss33sB3sssssssKQ[ܘYQs3sBss󮳮s3ss33ss3BssBss3s3s3Bs3Bs3ssss3KH33ss3sssBH3ss3H33sBH33s3sBH3s3sssssBH3s3sssBssBs3ssBs3sBsᳯsssBss3sssBssBs3sB3ss3sssH3BH33sH33sBH3sss3ss3sBH3sBBsssss3sBH33BH33BH3s3ss᳭H33HT H3sss3sH3BssH33H3s3H33sBH3s3ss3sssBH03s3BB[ܘYQ0s3Bs33sBsss3sKssssssBssss33s3BH3s3sBH33BH33H3sBH3H3s3s3sssH3s3ss3ssBBs3ss3sssBs3Bs3Bs3s3s3Bs3ss3ss3sBs3sBs3BT H3ssBH33ss3s3BH3sH3s33ss3BH33sBH3sss3Bss3sH3sss33sH 33BH3ssH3s3s33sssBH33BBss3sKs3s3ssssBssBs3Bs33ss3sJBs3sBs3sH3sBH33H3sBH33ss3s3BH3s᳭ssBH33s3sssBH33BBssK3ss3sssBH3sBH33BH33sss33sH33H33s3sss3sB3ss3ss33sH33H3BH3s󮳮s3sH33sBH33sss3sBBssBssKss󮳭sss3ssNsJBss3ssssss3sBss3󬳬s33sH33BH33ss3sH3sBH33H33sssH33sBH3s3s33sssBs3Bsss3s3ssᳯssss3s33ssBs3s33ssKH3BH33sss3sss3sBH3sss3ssH33BH33s3sssB3ss3sBssᳬssssssBss3s33sssBs3s33sBssBBBs3sss3sss3sBs3ssssssss3s3ss3ss3ssssB3Bs3s󬳮s3sBssssss3ss"3ssBss3ssss33ssKBss3sBH33BH33sss33sH33sBH3󮳯ssssKH3BH3s󮳮s3sH 33sssH33BH33BH3ssBH3ssBH33H33sss3ssB3ssH33H3sssBH33ssssss3sBH3s3sBH33sss3BH33sH3ss3ssH33ssH33˂H3H ͌ sB'33s3sH33sssBH3ss3sH33ssH33BH333sBB3s3s3sss3s3sx'BssBsNL sx'3sBs3s3ss3sH33sBH3sssBH3s33sBH3s3sH3sBH33Bsssss3sss3sssBssss3sภ'KBBss33s3sss3sssssss3ss3sssssss33ssBBsssH33H33BH3ssBH33H333sH3ssssssH33BsBH33H33ss3sH333s3BH33BH3sssBH33sH3H3sBBsBH33H333sH3H33BH3ss3s3H333sH33ssss᳭ss3󮳭KH3HTH3ssBH33BH33sssBH33H33H3sBssH3sBH33sBH3s33s3sH3BH3s333ssBH33Bsss3ssH3s33ssH3sBH3sss3sH33ssssBH3s3sH3sBB3s3sH3ss3H33sH33ss3sssH3s3sssssH 3˂B[ܘYH BH3sBH3ssssH33sBH 33sH3ᳯssB3ssss3sJBs3ss3ss33sBs3s3s3ss33ss3Bs3ssssss3ssssss3ss󮳯3sBs3BLssssssKss33sss3sBBs3H33ssH3sss33H33sssBH33ss󮳯3ssBH3s󮳬s3s3sssKH33BH33s󬳮3s3BH33BH3᳭sss3sBH3ssssB3BH3sss3H3s3ss3sssBH3sBH3sss333sH3ssBB3Bsss3s33Bsss󮳯s3sBs3ssBs3ss3ss3ssssssH33ss3sH33BH3sss sH3sssssBH33H33sB3sH3ssssBH3sssH3s3H33BH33ss3sH33sssssB3sss3s33KH3s3s3ssss3sBH3sBH3s33BH33ssss3ssBBs3sssH3sss3sKH3sᳬss3󭳭sBH33ss3ssssBsᳬssssH3sBH33s33sH3sss3sH33BH33s3Bsssss3s3sssssssssssBs3ss3ss3ssssH3s33󮳭ssH H33ssssH33sBH33ss"3s3sKBss33sss3ss3ssssssBsss3ssBs3sssss3sBsBH3s3ss3sBH33BH33BH3ss3s3sH3s33ssKH333sBssBH3s3s3sssBH3sBH3s3s33ssBH3ᳯsssH 3 ˂B3sssH3s3s3s3ssH3ss3sH3333BH3ss3ssBNB