Η ΜΕΛΕΤΗ - Page 57

TTIP: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ πλαισιου προστασιας και των ελεγκτικων μηχανισμων. Η ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Εκτος απο επιπτωσεις στο νομοθετικο περιβαλλον, που αναλυθηκαν παραπανω θα επηρεασει αμεσα τοσο το περιβαλλον οσο και την υγεια. Όσον αφορα την ασφαλεια τροφιμων και παλι συμφωνα με τη γενικοτερη φιλοσοφια της αρσης των φ ss3sBssBs3sssss3s3sBss333ssBs3BBs33ssH33ss3sssKH3ss3H3sss3sss3sBH3sBH3sssBB3ss3s3sBH33BH33sssH3sBH3ssssH33sBH3s3ssBB3s3s3sBH3sBH3ss33sssKH3sH3sH33s3KH3ssssBB3s3ssH3sBH3ss3sBH3H3s3ssssH3s󮳭sss3sssBBs3ᳬss3ssKs3ssBs3ss"3s3sBssBssBsss3ssBss3ssKs3BssssBss3ssss3sBssBs3Bs3s3ssBs3s3Bs3sssss3sssBs3s33ssssssssss3sss3sBs3sssBssssBsBsss3BssBsBsssss3BH33BH3s3ss3ssH33H3sss3ssH33ssssB3H33sssH33BH3ssss3ss3BH3sBH33H33s󬳬sB3sBss3sssssssBss3sssssBs3Bsssss3ss"3sssKB3s3BH3ssssH33BH3sᳯssBH33BH3s3sssBB3sss3sBs3s33s3ssBsssss3Ks3sᳮs3Bss3Bss3s3ssBH H33sᳮs3BH33BH3sH33H3sss3ssssBH33BH3s3ssssssBH3H33BH3sssssBBsss3KH33BH33ss3H3ss3BH33H3s3sss3sH33ssˌs3ss3ss3sss33ssB3s3ss33ss3Bs3Bss33BBsBs3sQ\ UXss3ss3sss3sBss33ss3BssBs3ssssBssBs3s3s󬳮s3sssssss3BsBss33ssBs3Bs3ss3s󬳮s3sss3BTH3ssssBH3H33H3s3ss3H3s3H M ̌ LH0s3s3sssH3sBH33ssᳬssssBH3s3sH33ss3ssBBs3ss3ssspH3ss3H3sH0H3s3H3sBH33sH\Xss3ss3sssమ˂ssss3ssBssBs3Bs3ᳮss3BBs󮳭sss3ssBH3s3BH33sBH33BH33H3s3ss3s3sH33ssssBs3Bsss3Bss3ss3BssBssssBs3sssss3sB3sH3s33ss33ssH33ssss3sH3sBH33sH3s3ss3s3sH3ssssᳯs3sH33s3H33BH3s333sBH3sBH33BH3sssss3s3sss3sss333sBs3sss3󮳬sBsBss3BBsBsBsssss3Bs3Bsss33ssBs3BsssBssssssH3sBH33BH3ssBH3sss3ssKH3H3ᳯssKH33B3H3sssssH3sBH3H03s3sH3ss᳭ssss3sp˂B33KH33sBH33sBH3s3ss3sH3sss3sss3sBH33ss3sss3sssBss3sss3ssssssss3ssss3sssss3󮳭sH3sssssH3s3ss3sssH3s3ss33H3ssBB3sss333BH3s󮳮ss3BH3sssBH33ssBH3sBH33sBBssssBss3ssss33ssBs3s3sBsBsssssss3ss˂BssssBH3s3BH3sssH3s3H3H33sH3sss3sBH3sBH3ssss3sBH33s333BH3s333sH33BH333ssBH3sBH3ss33ssBH33sBH3s3ss3s3sH33ss3sssKH3BH3s3s3H3ss3ssBs3Bs3ss3s󬳮s3ssss3sss33ss3UT s3sB3BH3ssBH3H3s󮳭sss3ssH33sss33sH3sᳯsBH33sB3ss3ssH3s3ss3sssమH33sH3sBH3sBH3sss3sBBss3ss3Bsss3ss3s󬳮s3sss3UT sss3ss3ss3sssBs3Bssssss3sBsBss3sᳬs3Bs3sBs3ss3ss33sBs3Bsss33ss3sBss3s3ss3sssKB3s3sBH33s3BH3s33s33s3KH33BH33BH3ssBBs3sssBs3Bsss3sss33ssBssBs3ss333BBssss3ss3ss3sssBssBssBs3s333BsssBsssssBH33ssKH3ssssBH3ss3BH33BH33sssss3sBBs3s3BH33BH33BH3sss3ssH3ssBH3sBH BH33sss3sBB3sss3BH BH33ssssBH3s3ss3s3sH3sBH3sᳬsssKH3sBH3ss3H3H3s3sss33sH3s3sH3s3sssss3sBBs3H33H33ssH3sᳬsssH3ssssBH3s3sss3ssH3sBH33sBsBs3sssss3s3ss3sss3s3sBs3sBsss3sBB3s󮳭ss3ssBH3sBH33ssssBH3s3ss3sssH3sBH3BBss3s3ss3ssBs3sss3sBsssBsss33ssss3sssss3sH3sss3sH3H3sssssH33s3sssB3BH3sᳬss3󭳯s3sBH33ssKH3sssH3s3H3ss3sH3sBBsssss3sBH3s3BH3BH3ss33sssH3sssssH33BH3ss3ss3sBss3sBs3Bs3s33sBssssK3s3ss33ss3Bss3sssssBB3sBss󮳮s3s3sBss󮳮s3ss3Bs3sss3ssBssssBs3Bss3sss3sB3sH33ss3s3sssH3sssssH3ssBH33BH3s3sss3ssBH33BH333BH3sss33sH3s3sssBH3ssBH33sBB3ss3sH33sssss3sH3sss˂H3s3H33H33sKBssBs3sss3sss3sBss3ssKs3Bsss3sssBsBBs3󮳮ss3sKH33BH3s3sss3sH33BH333sBH33ss