Η ΜΕΛΕΤΗ - Page 47

TTIP: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ μελετη των οικονομικων επιπτωσεων και η παρουσιαση του οικονομικου πλαισιου που ακολουθει μας εισαγει σε μια επιπλεον διασταση της ερμηνειας των επιπτωσεων της TTIP. Όπως φανηκε 3sBH3s3H33BH33sss3sH33BH33ssss3ssBssBs3Bssss3sBs3ss3sssss3s3ss3ssH3sᳬsssH3H33s3sH33ss3sH33H3s3s3ssssssBss3sss3ssss3ss3ss3ssssssssBsssssᳯsBs3ss3s3ssss3s3sssssss3sBs3ss3sH33HT H33sH33ss3sssH33sssssᳯsH33ss3s3ss3BH33H33sH33BH33BH33sssBH33B33sBs3ssss3sss3sss3UTsssssBsBs3ssH33sBH03sss3sH3pH3ss33sssKBsssH33sBH3ss3ssBH H33s3ssBH0sspB3BH3sss3ssH3ss3sBH3sBH33H3s33ssH YBB\][Kss3s3sBsssssBss3Kss3s3ss3s3sH33H3s3ssssH3ssssBH3H3s3ssH33H33s3sH3H0ssss3ssH33sBH3ss33s3ssBH33sssspBsBsps3sssBssssssssss33ssBss3ssss3s3ssH33ss3sssH33sBH3s3ssBH3ssssssBssBss3s3ss3sBs3Bss33sss3s3BssBs3ssssssBs3sss3sssss33ssssssssss33Bs3ss3ssH33BH33s3H3ssssBH3ss3ssH ssss3sBH3BBssssssH3sBH3sssssBH33BH3s33sH33sBB᳭sss3BssBs3s3Bs3BsssBs3sBss3s3sssssBH3s3󮳭ss3ssH3ssH33s3sH33s3sH33HTBssssBss3sss3s3sss3ss3ss33ss3ssBBH33sBH33s3s3s3sssBH3s3ssss3s3ss3sBH3sBH3B3s3sᳯsBs3sss3ssBs3ss󮳭pss3sమsssssss3s3ss3ssss3sss3ssssBB3ss3ssss3sss3ssss3s3s3˂s33sBss3s3sssBssBsssssBs3BJ3s3Bsss3ssBB3sssBH33ss3sH3ss3ssss3H3sH33sH333ssB3BH3sssssBH3sBH3ss3sBH3sss3sKBss3s3ssBs3sss3sssssBss3᳭sss3ssBB33ssBH33ss"3s3sBH3sBH3s3ssssBH33BH3sH33ssBB3sss3sssBH3ss3BH3H33s3s3ss3ssBH33H3s3sB3H3s3sH33s3sssH3s33s3sH3sBH3ssss3sB3sss˂H3H3s󮳭H33s3sH33sH33H3sssss3BBBss3Bs3sssBs3ss3ss33ss3ssss3s3Bssss3sss3ssss3ssKs3Bss3ss3sBs33s3sH3sBH33ss3sH3sssKH33BH33sss3s3s33BH33H333sH3ss33ssH33H3sssssH3ss3H3sBH33sH333ssH333ssH33sss3sH33BH3ss33s3sH3ss3sH33sss3s3s3B3Bs3ss33sBss3sss3sssss󮳭ss3sssss3sss3H3sBH3ssssH s ˂H33H3s3s33s3s3sB3ss3ssss3Bs3Bss3ss3sBssBs3Bsss3ss3s3s3sBss3s3sssᳮssss3sss3s3s3s3sssss3s3ss3ss󮳮ss3s3˂ᳮ3s3ssBH33sH333ssss3sssH3sssH33H33BB3s3sBH33sss3sssBH3ss3sBH3BH3sssKH3ssssssKB3ss3ssKH3sssH3H33s3sᳯssH33BH3ssss3s3sKH3B3sss3s3ss33sss3s33sss3s3ssss3sBssBB3H33s3sss3ssH3sᳯBH3BH3s33sss3sH33H333sBBsᳬss3ssBH33BH3ss33s33BH3sᳬss3H3ssB3s3sH33BH3sssKH3sss3ᳮsBH3sBH3sBH33ssssssBs3Bs3ss3Bss3Bsssss3sBss3ssBBsBH33sBH33ssss3s3sBH33H3sssssH33BH33sBBs3ssssssss3ssss3sssss3s3s3s3ssBss3ssssssBss3ss33sss3KBs3ss3ss3ss󮳮sss3ss3sBsBs3s3ssBssH333BH33sBH3s3s᳭ssBH3sBH3s3sssBH33H0ssss3ss"33H3333BH33H3ssᳮssss3ssH33ss3ssమH3BB3ss3ssBH3s3ssBH33s3s3s3BH33H33s3sB3sH3H3ssssH33H33ss3ssssH3s󮳬s3s3sB3BH3sssKsss3s3s3H33sBH3s3H3s3s33ss3ssH33ss3ssssH 3ssH3333ᳮs3JBH3sBH3B3sssH3s3BH3s3sssssH3s3H33sH33ss3sssB3H03ssH333󮳭ss3sspH3BH3sssKBss3s3ssBH3ss3s3ssssBH33ssssss3ss"3BH33sssBB3Bss3ssss33Bs3s33s3Bs3sss3sss3ss3s3s3s3s3ssssss3ss3s3ssss󮳮sss3sBBs3ssBH33sH33ss3sBH3sBH3sss3sBH3BH33ssss3sBs3s3s3sssBssBsss