Η ΜΕΛΕΤΗ - Page 41

TTIP : ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ , ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ , ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σύ µ φωνα µ ε έγγραφο που διέρρευσε και έχει στην κατοχή του ο Guardian ( 11 / 07 / 2016 ), η ΕΕ θα προτείνει να υποχωρήσει στα υποχρεωτικά µ έτρα εξοικονό µ ησης ενέργειας , αλλά και σε ση µ αντικά ε µ πόδια σε µ ελλοντικά καθεστώτα χρέωσης αποσκοπώντας την υιοθέτηση των ανανεώσι µ ων πηγών ενέργειας .
Ενώ η ΕΕ , στη διάσκεψη για το κλί µ α 2015 στο Παρίσι , δεσ µ εύθηκε να µ ειώσει της εκπο µ πές CO2 κατά 40 % έως το 2030 , ενώ έως το 2050 δεσ µ εύθηκε να µ ειώσει τις εκπο µ πές αερίων του θερ µ οκηπίου κατά τουλάχιστον 80 %, σε αντιπαράθεση , το νέο κεί µ ενο αναφέρει ότι :
• τα συ µ βαλλό µ ενα µ έρη πρέπει να συ µ φωνήσουν σε µ ια νο µ ικά δεσ µ ευτική υποχρέωση την εξάλειψη όλων των υφιστά µ ενων περιορισ µ ών στην εξαγωγή φυσικού αερίου στο µ εταξύ τους ε µ πόριο , από την η µ ερο µ ηνία έναρξης ισχύος της συ µ φωνίας
• οι εταίροι θα πρέπει να ενθαρρύνουν την αυτορρύθ µ ιση του κλάδου των απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης για προϊόντα όπου η αυτορρύθ µ ιση είναι πιθανό να επιτύχει τους πολιτικούς στόχους ταχύτερα ή κατά λιγότερο δαπανηρό τρόπο από ό , τι οι υποχρεωτικές απαιτήσεις .
Κατά την περίοδο των διαπραγ µ ατεύσεων για τη συ µ φωνία , µ ια σειρά από περιβαλλοντικές πολιτικές και µ έτρα της ΕΕ θεωρούνται « τεχνικά ε µ πόδια στο ελεύθερο ε µ πόριο » και « πρέπει να καταργηθούν » όπως :
• οι ετικέτες ενεργειακής απόδοσης
• τα πρότυπα απόδοσης καυσί µ ων για τα αυτοκίνητα
• η απαγόρευση φθοριούχων αερίων σε συσκευές όπως ψυγεία και καταψύκτες
• οι ρυθ µ ίσεις για τη µ η συ µ βατική εξόρυξη ορυκτών ( βλ . tarsands , fracking )
• οι οδηγίες για την αειφορία και την ενίσχυση των ΑΠΕ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙ- ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ : Οι εξουσιες των εταιριων ενισχυονται εναντι αυτων των κοινωνικων κινηματων , των κινησεων πολιτων και της κοινωνιας συνολικοτερα . Ενω η συμφωνια εχει αμεσες συνεπειες στην προστασια του περιβαλλοντος , των καταναλωτων και της ποιοτητας ζωης , οι εταιριες ειναι οι προνομιακοι και αποκλειστικοι συνομιλητες των υπευθυνων για τη συμφωνια . Την ιδια στιγμη οι ΜΚΟ η οι κινησεις πολιτων εχουν περιορισμενη συμμετοχη και πληροφορηση . Μαλιστα , απο τις μεχρι σημερα διαρροες ειναι ενδεικτικο οτι προωθειται μια περαιτερω ελαφρυνση των βιομηχανιων απεναντι στην προστασια του περιβαλλοντος με ειδικες εξαιρεσεις σε μια σειρα απο παραγωγικες διαδικασιες .
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ : Η σημαντικοτερη πτυχη ολων ειναι οτι η TTIP οπως φαινεται εγκαινιαζει την καταργηση της « Αρχης της Προληψης » ( Precautionary principle ) βασικη αρχη της ιδιας της Ευρωπαϊκης Συνθηκης και της ΕΕ σχεδον απο τη γεννηση της . Η αρχη της προληψης ( Άρθρο 191 της Συνθηκης για τη Λειτουργια της ΕΕ ) εχει ως στοχο τη διασφαλιση της περιβαλλοντικης προστασιας μεσω της δυνατοτητας των κρατων και της ιδιας της ΕΕ για αποτρεπτικεςπροληπτικες πολιτικες σε περιπτωση αναγνωρισης κινδυνου για το περιβαλλον και την ποιοτητα ζωης . Στην TTIP δεν γινεται καμια αναφορα στη συγκεκριμενη αρχη ( οπως φαινεται στις διαρροες ) ενω η κατευθυνση ειναι προς την ενσωματωση της λογικης των ΗΠΑ που προβλεπουν διαχειριση και αποτροπη του οποιου κινδυνου . Η αρνητικη αυτη εξελιξη θα εχει αμεσες συνεπειες σχεδον στο συνολο των περιβαλλοντικων πολιτικων οι οποιες θα αποδυναμωσουν η και θα καταργηθουν στην πραξη λογω της ισχυος της TTIP εναντι της κοινοτικης νομοθεσιας .
41
TTIP: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Σύµφωνα µε έγγραφο που διέρρευσε και έχει στην κατοχή του ο Guardian (11/07/2016), η ΕΕ θα προτείνει να υποχωρήσει στα υποχρεωτικά µέτρα εξοικονόµησης ενέργειας, αλλά και σε σηµαντικά εµπόδια σε µελλοντικά καθεστώτα χρέωσης αποσκοπώντας την υιοθέτηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Ενώ η ΕΕ, στη διάσκεψη για το κλίµα 2015 στο Παρίσι, δεσµεύθηκε να µειώσει της εκποµπές CO2 κατά 40% έως το 2030, ενώ έως το 2050 δεσµεύθηκε να µειώσει τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου κατά τουλάχιστον 80%, σε αντιπαράθεση, το νέο κείµενο αναφέρει ότι: • τα συµβαλλόµενα µέρη πρέπει να συµφωνήσουν σε µια νοµικά δεσµευτική υποχρέωση την εξάλειψη όλων των υφιστάµενων περιορισµών στην εξαγωγή φυσικού αερίου στο µεταξύ τους εµπόριο, από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της συµφωνίας • οι εταίροι θα πρέπει να ενθαρρύνουν την αυτορρύθµιση του κλάδου των απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης για προϊόντα όπου η αυτορρύθµιση είναι πιθανό να επιτύχει τους πολιτικούς στόχους ταχύτερα ή κατά λιγότερο δαπανηρό τρόπο από ό, τι οι υποχρεωτικές απαιτήσεις. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: Οι εξουσιες των εταιριων ενισχυονται εναντι αυτων των κοινωνικων κινηματων, των κινησεων πολιτων και της κοινωνιας συνολικοτερα. Ενω η συμφωνια εχει αμεσες συνεπειες στην προστασια του περιβαλλοντος, των καταναλωτων και της ποιοτητας ζωης, οι εταιριες ειναι οι προνομιακοι και αποκλειστικοι συνομιλητες των υπευθυ- Κατά την περίοδο των διαπραγµατεύσεων για τη συµφωνία, µια σειρά από περιβαλλοντικές πολιτικές και µέτρα της ΕΕ θεωρούνται «τεχνικά εµπόδια στο ελεύθερο εµπόριο» και «πρέπει να καταργηθούν» όπως: • οι ετικέτες ενεργειακής απόδοσης • τα πρότυπα απόδοσης καυσίµων για τα αυτοκίνητα • η απαγόρευση φθοριούχων αερίων σε συσκευές όπως ψυγεία και καταψύκτες • οι ρυθµίσεις για τη µη συµβατική εξόρυξη ορυκτών (βλ. tarsands, fracking) • οι οδηγίες για την αειφορία και την ενίσχυση των ΑΠΕ νων για τη συμφωνια. Την ιδια στιγμη οι ΜΚΟ η οι κινησεις πολιτων εχουν περιορισμενη συμμετοχη και πληροφορηση. Μαλιστα, απο τις μεχρι σημερα διαρροες ειναι ενδεικτικο οτι προωθειται μια περαιτερω ελαφρυνση των βιομηχανιων απεναντι στην προστασια του περιβαλλοντος με ειδικες εξαιρεσεις σε μια σειρα απο παραγωγικες διαδικασιες. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ: Η σημαντικοτερη πτυχη ολων ειναι οτι η TTIP οπως φαινεται εγκαινιαζει την καταργηση της «Αρχης της Προληψης» (Precautionary principle) βασικη αρχη της ιδιας της Ευρωπαϊκης Συνθηκης και της ΕΕ σχεδον απο τη γεννηση της. Η αρχη της προληψης (Άρθρο 191 της Συνθηκης για τη Λειτουργια της ΕΕ) εχει ως στοχο τη διασφαλιση της περιβαλλοντικης προστασιας μεσω της δυνατοτητας των κρατων και της ιδιας της ΕΕ για αποτρεπτικεςπροληπτικες πολιτικες σε περιπτωση αναγνωρισης κινδυνου για το περιβαλλον και την ποιοτητα ζωης. Στην TTIP δεν γινεται κ s3sBH3sssᳯsBH33H3s󮳭sss3sssssJ33ssᳬssss3sBs3ss3sssssBsssBsBs3ss3ssH3ssssBH33sH33BH3sss3s3sH33H3ss3sBs3Bs3Bs3s󬳮s3sBs3ssssssssBss33s3s3Bs3sBsss3ssKsssss3ssss3sssss3BsssBss3ssssss3sssss3Bs3ssss3sBB3sssss3ssBH33s3ssBH3BH33ssH33BH3s33sss3ssBsssBs3Bss3ss3sBs3Bs3sssBB3ssss3UTsssss3Bs3sss3sss33sss B