Η ΜΕΛΕΤΗ - Page 4

TTIP: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1) TTIP και Ελευθερες Ζωνες της Τοπικης Αυτοδιοικησης 2) TTIP και αρνητικες οικονομικες και εργασιακες επιπτωσεις 3) TTIP - Αγροτικη παραγωγη και ασφαλεια τροφιμων 4) TTIP, CETA, ISDS/ICS – Απειλη για τις τοπικες κοινωνιες & τον αγωνα εναντια στις εξορυξεις >>>:>(Ԥ$:\$ Q$:>:::::$>::$:>>:::::$>>':$>>:>::>':$+>>::$:T$>>>'>:$>:$>>::>::>::$::$::>>$$:W>>>'>::2#::>>':::':k:::::::>>'>:>::>(+:k:::>'::::>':::'::::>:::>'::>:>>:>::>$+>>::':W:::::+:>::$:W:::::$::$>>:>:::$:::>>>:>:>:$:$::::>':::$+::>:::>::::$>:>$:>:::>':::>$>>':$>::>:::::>':$::$+:>:>>>:::>:>:$::>>$$>>':$:::>:::>::>':$>>:>>'::>':$>::$:>:::::>:>:$>>:::>:$>>:>>:>:>:$>::$+>:::>:ܰ'>::'::>::::>'>:ܰ'>::':::>:'>:>::>'::$+:G::::':::'>:::>:>'>:>':::::>:>:':>>>>:'>:::>:::$+::>::::::>>:::$>>:::>>:::$>>:::>$:::$::$:::::>>'::>:$:::$::$>:>:>:$::>:>$>>::$::>'::$::::>::$+>>:>'::>>>:::>'::>:>:::>'>>:>>':::>(+:>:>:$>>::::>:>::::::$::>:>$:>:$>::$:G::::$:::$+>>:':c:>>:::::::ܰ'>>:':_>::::::':k>:>:>'>>::':k:>:>>:$:::$>>:$:o:>:>:$:>:>$:>::$:::::>>:::::$:::$+>>:>:::>>:::'>:>:>':+:W::::>>'>:::>$:::::>'>::>$:>:>:$:::::$>:>:>>:>:>:>':>:$+::$>:>::>>$>:>:>>::::>::$>:>>$>:>::>$>:>$:>:>:$+>:>::':>:>:>::>'::':::>:>:>:::>'>>:>:>':::'::>:>:>$:::::::$::::>::$>>::$QQ%@$ Q$QM$::::>':::>':'>>:::::::>>::>':'>:>:>':%5-<'::>+':G:S:W:S:':O::W:T':k:W:S:T+'::g:o::d'>:>'::::_:%%ɕ+$:W>::>::$:W::::>':$:S:::>>::>':$:o::>:>>:>':$:::$>:$+:S::::>:>::':::'>:>':W::>::>::>+$:W:::::::$:>>'>:::>:::$MQ=@$QQ%@$ Q$QM$(:>:>:$>>::>:>#::$>:>:>>:>:>::$:>:$$>:>::>$+::>::>$>>':$:>::>':$::$::::>:$>:$:s::H$:K:g::[:$+:hذ'::::::::::'::>::::>:':_>::::::>%ə$+::ĸ+$$:S::::$:::$::$::>:>:>:::>$:G>>:::>$:c:>>::::>$+:::$:g:::>':$:w:>>':$:>:>:$>:>::$:>:>:>::>$:::$+:W::>::>:>':[>'::>%mQQ%@ QQM%I%i=9Mt(+::':c:>::>'>>':':>:':::'>:>$+::$::::$>>':$::>:>::>':$>>:>>'::>':$QQ%@$ Q$:::>:::>:::>'>>:>>':::>$)QM$:::$:>:>:::>:$::::$:::::::>$>>::::>:>':$+::>:>:>:::>:>':$:::$>>::>:>>:>':$>>':$:W>>>':::::>':$Ф$>>':$:>:$:W::::>':$:K:>::>>::>':$+:W::::>':$Ԥ':>>:'>:>'::::>#:>:>::>:>$Ԥ$+::$>>:>>':::>$:::$>>::>::::::$:\$::::>':::$:::$+::>:$>:$:>::>:>:>:$::$:::::>>':::$:>:$>:$:s:s:T$+>:>::>:>>::'::>>:'>:>$'::>>':>::>$'>:>'::::::$::$::::::>$::::::>'>::>$>>::$:W>>>'>:$::$::::::>:>:'::::::'>:>':K:>:::::>'>>::':>:::'>>:::>::>::$'::::::>'>:>+:>>:>:$::$>>:>::$::$>>::>::::>>::$:$>::::>:::$+>>:::>>:>:$>>::$:::::>>'>:$:>:$>:$$:Ĥ$>:>$+:g:>>::>:>$::::$:o:>:::>:>>::$:::$>::$::::>:$:::$+>:$:>'>:::$:::::>:$>:$>::::::>$::>:>>>:$>:>$::::::>'>:>%)%!$]H%%]9P' :S::>:::>:::':W>::>:::':>:>:':W:>:>::>':::':W>:::>>:>':$'::>>:':>:>>>:::>:>':>:::>:'>>::':>::>::İ'::>::>>:$+>:>$:::::>:>::> $:Ȥ$>:>$:g:>>:>:>>:>$ :w:::>$::>:::>::> ':::':̤'>:>':>:>:::>':g:>>:>:>>:>+:::::>:::$>:::$>>::$:::::>>'>:ܰ$>>:>:::>::$>>':$+::::::>>':':::':::>>>::'::::>:>':':>:>:>':':>::::$+>:$:S::>>:$:>:::>'>:>':$:::$::::>>':$ :W:::::::$+:>>'>:::>:::%MQ=@%QQ%@% Q%QM '>:':>:::':::>:::>'>:$>::>:$::::>::>$:>:>::>$а$԰$(ؤ$:::>'>:$:S::>::$:>>:>$:::$:::::::>'>::>$+::>+:S:::>::>$:>:>::>$::::>::$>>::$QQ%@$ Q$QM$((()$::$:S::>:::>:::>$>>:>>':::>$QQ%@$ Q$:>:>:::>:$>:>$ :>:$:>#::>$>:>$::::>$::::>::>:> $+:>:>:::>:$:::$>:::>:$:>::::$:::$>:$:::::>:>::İ'>:>'::::>'::::>'::>::>:>::>'>:'>:>:::::::$+>::'::>:>:::'>:>::>'::':::'>::':>>:::::'>>:>::>':$>:$:::::>'::>:$>>':$:>:::::::>':$>::$+>:>:::$:::::::::$:::$>:>$:::>:::>:::>$:>:>::>:>::>)$:3>:::>$:::::$::>:::>:>$::$>::$QQ%@$:>:::::$::$+:::::$::>:::>:>$:::$::$>::$ Q$:::>:$::$+:::>>>:>:>::':::::':::'::'::>>>':::':%QQ%@'::$+>::>::::::>'::':>:>:>:'::' ::::>:'>:'::>::::$+>:>> $::$>:$>>:::>:>>:::>:$>:>>$>>::$:k:::::ĸ$:|$::>'::>$>:$:>>:$>:$>>:::::$>:>::::$:::::::>::'::::>::':::'>>:>':>:'>>:>>' :::>)$::$>:::>::::$::>'::>$::::>::$>>:>$::>>>:::>$+::>:>:::>$>>:>>':::>$QQ%@$ Q$QM$:::$::$+>>:>::$::$>:>::>:>>:>:$>>:$::::::$:>:>:::$+:>>:$::$ ::::>'::>>:>: $::::>:::ĸ$:>:::::>::$+::'::>::>>:>>:>:':::'::':::>>>:::>:'::::>:::$+:::$::$::::$>:::>:::$:::$::::>'::::$::::>:$+:>>'>$>>$::>'::>$:::$:::$::::$:W>>>'>:$>:>$+::::::>>::>$:::$>:>$::::::::>:>$::$:::>:>::::':::'::'::::::::>>::'>:::>:::':::'>:>:>:::$+:$>>:>:::>::>$:$::>::::::$>::>:>:>:>':$:$+:::::::>::>:>:':::'::':::::>':>:>::>'::'::::>$+:>:::>'>::>$:::$>>>'>:::>:::>$:>:$>::$:k:::>$((0