Η ΜΕΛΕΤΗ - Page 34

TTIP: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Παράγοντες που λαµβάνονται υπόψη στη διαδικασία απόδειξης ασφάλειας της ΕΕ: • Κανονικές συνθήκες χρήσης του τροφίµου από τους καταναλωτές • Πληροφορίες που παρέχονται στον καταναλωτή • Συνέπειες στην υγεία, βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα • Πιθανές σωρευτικές τοξικές συνέπειες • Ιδιαίτερες ευαισθησίες συγκεκριµένων οµάδων καταναλωτών, για παράδειγ sB3sH33ss3s㳯BBH3s3ss3ssH33sBH3s3ssss3sKH33H3ss3sH3ssssss3s3sssBs3BsssssssBsss3sssss33sB33ssssH BH33ssssBH3s3ssBH33BH3BH3s3ss3ssH33sBBs3ssss3sBH33H3sBH3s3sss3ssss3sBH33H33BBsᳬsssBs3sBs3sᳮs3sKsssBsBs33s3BsssH33s3H3s3sBH3s3s3s3BH3sBH33sBss3sH3sss33sH3s3ss3sKH33sssss3sKBK K3BH3sᳯsBH33sH33BH3ss3BH3BH33ssss3sH3sBH3sBBssssssss3sBH3sH3ssBH3s33H ^H[\H BHHYܙY[Y[ KH33sssss3sBH3sBH3ss3s3s3s3ss3sBsssBssss333sBs3ss33ss˂B3ssIsssss333NsssBKBsBsss3s3ss3Bs3ss3BKBsssBsss3s3sBssssssBssᳯsBB3Bs3ssssBs3Bsssss333KsBs3sBs3ssᳬsssBs3Bs3sss3ssss3ss3ssss3sBssBBH3s3ssss33sH33sᳯsssH33BH33BH33sH3s3s3ss3sBH3sBH3sssBH3ssss33sH3s3ssH33s3H3Bssss3ss"3H3s33ssBH3sBH33BH33sᳮs3BH3ssssssssBBs3Bs3BsBss3ssss3ssssBs3ssss3BssBssssssBss3sssss3Bs3sssK3ss3sssBs3ssssIs3s3s3³H3ssssBH33sH33BH3s3󬳮3󮳭BH3BH33sss3sH33ss3ss3sH33s3s3s3s3H3s3BH33sH33sss3ssH33BB& H3sBH33BH8&NL H33BH33sssBH33H33ss3s3sssH3sBB3BH3ss3sH33sH33BH33s󮳯3sH3ssss3H3s33ssKsssss33ss3sss3sss3ssssBsss3s3sH3sssssH33sBH33H333ssssBH3s3ssssBH3s3s᳭sssBH3sBH3ss33s3sBH33ssH3s3ssss33sss3sBs3sᳮs3sBss3sssss3sss3sBss3ss3sss3sᳯsssBs3s3s3󭳯ssH33sH33BH3ssBH3ssH33sH3s3ssssssH33BBssH33BH3ssBH33H3sss3sH33sᳮs3sKH33B3sssH3sssssssH3ᳬss3sH3H3sBH33sssH3s3ssssssH3sss3sBH3s3H3ss3s3sssH33s󮳯3ssBs3sssssH3sBH33sss3ss3KH3BH33ss33BH33sH33sB3sss3ssBNL Bss3s3sssssss33ssᳬss3sssssBBssBH3ssᳬsss3sKH3s᳭ss3sH33sBH33sH33sBB3ss3ssssBssssBs3ssBss3s3s3ss3s3sssssssssBssss3s3BsssBV WKss3s3s3Ks3BssBsss3ss3sssBssss3s3sH3ssssBH3sss3sBH3ss3s3ssBH3s3H33BH33sH33KB3sss3BH33H BH33H3sssH3s3sH3H3ssssss3sBH33BH33sH3sssssssH3s3ssssssH3sBBs33ssBH33s3BH33HMBH33sBH3ssss3H3BBs3s3sssssBs3ssKs3BsssBsss33s3BBssBsss3ss3sssBssBssss3sBssBsssBB3ssH33sss3sH33BH3sBH BH3H3sBH3s3ssH33BB3sss3ssBH3ss3s3sKH33ssBH33BH3s3sss3B3sBH3sssssssBH3s3ssssssBH33sH3sssssBs3s3sssssH3s3ssssssH33sBH3sssssssKBssssBssBss3s3sssBsBssssssss3s3s3sBssBssssBs3s󮳭ss˂ssBs3sss3ss3BsBB