Η ΜΕΛΕΤΗ - Page 28

TTIP : ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ , ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ , ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
[ 34 ]
Διάγραμμα 6 : Γνωστές Υποθέσεις ISDS , 1987-2015 .
70
60
50
40
30
20
10
0
-10
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Μετατροπή από ISDS σε ICS
[ 35 ]
Όπως φαινεται απο τον πινακα που ακολουθει ο μηχανισμος επιλυσης διαφορων -ειτε τελικα ονομαστει ISDS ειτε ICS- ουσιαστικα καταστρατηγει το δικαιωμα των κρατων να ρυθμιζουν την εγχωρια λειτουργια δια της νομοθετικης διαδικασιας , απαξιωνοντας τα ευρωπαϊκα & εθνικα δικαστηρια , αφου οπως προκυπτει απο την τελευταια μελετη της Διασκεψης των Ηνωμενων Εθνων για το Εμποριο και την Αναπτυξη ( UNCTAD ), στην πραξη οι επενδυτες εξακολουθουν να προτιμουν να λυσουν τις διαφορες τους μεσω ISDS ( βλ . διαγραμμα 6 ).
Πίνακας 3 : Σύγκριση ISDS & ICS
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ :
• Δίνονται « ειδικά » προνο µ ια σε ξένους επενδυτές .
• Εταιρείες µ πορούν να χρησι µ οποιούν τον µ ηχανισ µ ό για να επιτεθούν σε µ έτρα για την προστασία του δη µ όσιου συ µ φέροντος , όπως το περιβάλλον και η υγεία .
• Τα διαιτητικά δικαστήρια µ πορούν να επιβάλλουν στα κράτη να καταβάλουν αποζη µ ιώσεις χωρίς οικονο µ ικούς περιορισ µ ούς .
• Οι εταιρείες µ πορούν να χρησι µ οποιήσουν το ICS ως απειλή και να δη µ ιουργήσουν καθυστερήσεις , να αποδυνα µ ώ- σουν ή και να ακυρώσουν πολύ ση µ αντικές αποφάσεις .
• Δεν υπάρχει κα µ ία έννοια ισορροπίας , δίνονται ισχυρά δικαιώ µ ατα σε ξένους επενδυτές χωρίς να έχουν κα µ ία υποχρέωση .
• Τόσο το ISDS όσο και το ICS ενδέχεται να µ ην είναι συ µ - βατά µ ε τη νο µ οθεσία της Ε . Ε . Επενδυτές µ πορούν να παραγκωνίσουν τα εθνικά δικαστήρια , ακό µ η και το Ευρωπαϊκό όταν αποφασίσουν να µ ηνύσουν την Ε . Ε . για κάποιο ευρωπαϊκό νό µ ο . Επιπλέον , αποτελεί διάκριση το γεγονός ότι ξένοι επενδυτές θα έχουν δικαιώ µ ατα που δεν είναι στη διάθεση των ευρωπαίων πολιτών , κοινοτήτων ή ακό µ η και εγχώριων επενδυτών .
ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΟΡΙΑΚΑ :
• Οι διαδικασίες γίνονται πιο διαφανείς µ ε ανοιχτές ακροάσεις και δη µ οσίευση των περισσότερων εγγράφων . Βέβαια , προβλέπονται εξαιρέσεις που θα σχετίζονται µ ε ε µ πιστευτικές πληροφορίες που τελικά µ πορεί να οδηγήσουν στην ίδια αδιαφάνεια που υπάρχει σή µ ερα .
• Η νέα πρόταση έχει κάνει βή µ ατα βελτίωσης σε σχέση µ ε την α µ ερολήψία των δικαστών ( οι οποίοι µ ετονο µ άζονται σε διαιτητές ). Πλεον , θα επιλέγονται τυχαία από µ ια καθη µ ερινή λίστα . Ό µ ως και πάλι οι διαιτητές θα προέρχονται από τον ιδιωτικό - κερδοσκοπικό το µ έα , µ ε συνέπεια να µ ην µ πορεί να διασφαλιστεί η α µ εροληψία τους .
• Δεν προβλεπόταν διαδικασία έφεσης για τις αποφάσεις στο ISDS . Στο ICS προβλέπεται εφετείο µ ε µ όνι µ α µ έλη . Το µ έτρο αυτό θα µ πορούσε να οδηγήσει σε πιο περιεκτικές αποφάσεις , ό µ ως δεν αποτρέπει τους κινδύνους που αναλύθηκαν παραπάνω .
28
TTIP: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ [34] Διάγραμμα 6: Γνωστές Υποθέσεις ISDS, 1987-2015 . 70 60 50 40 30 20 10 Μετατροπή από ISDS σε ICS [35] Όπως φαινεται απο τον πινακα που ακολουθει ο μηχανισμος επιλυσης διαφορων -ειτε τελικα ονομαστει ISDS ειτε ICS- ουσιαστικα καταστρατηγει το δικαιωμα των κρατων να ρυθμιζουν την εγχωρια λειτουργια δια της νομοθετικης διαδικασιας, απαξιωνο- 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 -10 1987 0 ντας τα ευρωπαϊ κα & εθνικα δικαστηρια, αφου οπως προκυπτει απο την τελευταια μελετη της Διασκεψης των Ηνωμενων Εθνων για το Εμποριο και την Αναπτυξη (UNCTAD), στην πραξη οι επενδυτες εξακολουθουν να προτιμουν να λυσουν τις διαφορες τους μεσω ISDS (βλ. διαγραμμα 6). Πίνακας 3: Σύγκριση ISDS & ICS ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ: • Δίνονται «ειδικά» πρ sssH3H3sss3s3ss3s3s(3s3sssss0s3ssH3sH3sps3ssH33H0sssss3sBsH3s3s3s3sH3H0ss3sH3sH33H33s3sH33H33s3sBpsᳫsss3333s3333sss3H3sH33ssK(33H33sss33s33ss3ssH0s3ssH3sH3s3s3sH33H3s333sH3s3s3sH3s3󭳭ssss3ss3sssss33sssssss(3H3s3sssss0s3ssH3sH3sps3ssH33P3s3s3ss3sH3sH33sssssH3s3s3ssss3sH3s33sspssH33sH3sH3ssssH33H3sss3ss3s3ᳫ3ss(33sH3s33ssH3psH3ssssH3sss3s33ss3sH3sss3sss㰭ss3H3H3sss3s3ss3s3s3ss3sH3ssH3psBs3sss˂(33333T333sH33P3ss3ss3sH3sH0sH3sssH3pss30sH333ss3sH333KK3s3ss3s3s0s3ssH3sB3ssssssH33H3s3ss33ss3ssK3s0s3sH333ssss3sⳮ333sH3s3ᳬssH3sH0ssssH33H3KK3sH333s³ssss3sⳮ3s0sˈ3s3s3sK3s33ss33s3ss33³ss3333H3ssH3s3ss3s3s33H3ssH33sss㰭ss3H33B3sH3sssH3333s33s33sH3ssss3ssH33s3㳯K3ss33sH33s0s3sH3ssssH3s3ss3s3㳯KH33BssssBssssN(3H33ss3sss3ss3sH33s33ssᳬsss0sBsss3s3ss3ss3sH33sss33sB3sss33sssH3ss3sK3sssK33s󬳮s3s3sH3sssssss33H33H3s3󭳯s3sH0sBps3s3ss3ss33sᳯss33H33sss3ss3sH33sH33H33sH3s3ssᳫ3sssB3H3s33ssH3󫰭sssK(33ssH33s33s3ssH33ssH3ss3H3s3s3H3s0sH33H3psss3H33sB3ss3㳯H 3H33H0ss3ss3s3sH3H33sss33sK33sK33H3s3sss3sH33ssH3s3ssH3s3sssss33K30ss3sH333H3H33sss33s33H33ssss3sH3s333H3s3ss3s3ss3󮳯3s33ssK0sH3sss3ssH3sH0sBs3ss3sH33ssᳬss3s33psss3H33s(33sH33s󬳮s333sH33ss3ssH3s᳭s3sB3s3s3ᳫ3ss33Tˈ33P33s󬳮s3s3sH3s᳭s3s0sH0s3spsH0ssˈ330ss3s³ss333H0s3ssH3sH33sH3H33s³3ssss3ss3s3ᳫ3ss30ss33sH3s33ss3sH33s3ss3sss33H3ssss3󮳬sB3sss33sK