Η ΜΕΛΕΤΗ - Page 21

TTIP: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Στην ενοτητα που ακολουθει αναλυεται η TTIP απο την «τεχνικη» σκοπια της. H TTIP ερχεται να υπηρετησει -και σε πολλες περιπτωσεις H3sBH3󮳮sssKBB3H3ssᳮssss3ssH33s3s˂H3BH33s󬳮s3ssH33Bs3ssssBH333ssBH333ssBH33H3ss3sH33ss3ss33ss3Bssss3sss3ssss3s󬳮s3ssssBssBBsss3sssH33BH3sᳯssBH33H33ss3sssBH33Bs33s3ssBs3s3ss3sssBss3sss3ssᳯssKsssBsUTss3ss3sBs3sssssssssB3ssss3JBs3ssss3BssssBs3sss333sBss3ss3sssᳬssssB3Bs3Bss3󮳬s3s3ss3s33ss3sss3s3BB3ssss3sss3s33sŠ3Bs3Bss3sssssss3ss33ssBB3 Bs3Bs󮳮sss3s3ss3s3sHTH3sss3sBH3ss3sBH33H3s3sH3s3ssss3ss3sssssBs3s33ssssBs3BssssssBsss3sBH3ssBH33s3sBH3KKH3sBH3˳ KH3ss3H3s3s3ssss3sBH33BH33BH3s󮳬s3s3ssH33ss3ssssKH33ss3ss3s3ssssBssBsssssssss3Bs3ssss3sssBsBB3s3sH3sss3sBH BH33BH33ss3sssH3ssss3sH3sBBssssBs3ssssss3s3sssss33sKBs3Bssss33ss3ss3ssss3sBsssssssBssBs33ss3ssBs3ss3ssssKs3Bss3sss3sssKss3ss3s3ss3sBs33ssBss3ssssBssBsss3sBssBB3Bssssss3sssssss3ssssssKssssssBH3sBH33sssss3sBH3s33ssBH33BH33sBH33ssBB3ssBss33s3sss3sBs3ss33ssBssBssBs3BBss33s3sBs3sssKs3s󬳮s3sBs3Bs3Bss3sss3sBsBs3sss3s3ss33ps33sss3sBss3s3sssBH333sssss3sH33ss3ssssH0sss3ssమBsᳬss3s3ssss3s3sss33s3sssssssssBsBH33BH33sss3BH3s3ssH33ssᳯssKH333BH3s3sssss3sBH3sBH33ss33sss3sBH3H3s3ssssH33sBB3s󬳮s33sssBH33H3s3sssBH3s3BH33sBH3s3sssBBs33sssKssBsss3s33s3ssss3Bsss3sssBsss3s3sBBssssBH3s3BH33BH3sᳬss3󭳭s3sBH33ssBH3BH3sBH3s3H33BBs33ssss33BH3sBH33sH3sBH3sss3sBH3sBH33BBsssBH3ss3KH3sBH33ss3BH33sH33sBH3s3ss3ssH3B3sBs3sBsssssBs3ss᳭ss3s3H33ssH3ss3H3᳭sss3BH3sBH3sss᳭sss3BH33BH3sBBsBsBs3Bs3ssBs3sssssssss3sBssssB3s3sBs3BssBsKKsss3s3sBsssBs3ssBssss3sss3Bs3sBss3s3ss3ssssssBsss3ss˂sBs3ss3ss3s3ssssss3BsBsssss3sBsssBs3s3Bps3ss3s3sss3sssss3BssssBs3Bss3sH3ss3ss3H33sBH3s3᳭sss3sBH33sBH3ss3sss3sBs3sssBss3ssssssKs3Bs3sBssss3sBsBBss3s3sss3ss3Bs3Bss3᳭sss3BssBs3ss3ssssBsBs3sBs3ssssssssKBss33s3ss3ss3ssB3H33H3s3ssssH3ssssBH3H333ssssBH3s3BH33B3sss3sssssssBsssssBssBs3s3ssssBsBss󮳭sss3ssss33sssss3s3Bss3s3ss3sBsBs3Bs3Bsssss33ssssBssssssBsssBs3sssBsssssKBsBH33BH33BH3ssss3ss3H3sBH33H3s󮳮sH33sBBs3sss3sKH3H0ss33s3sH3sssssspH3H33ss3sssBs3s3s3sBs3s3sss3Bs3ss3s33s3sBBH3s󮳮sH33sBH3ss33s3ssBH33ssssKH33ssBH33BBs3s󯳭sBs3Bssss3ss33s3ss3ss3ssssBsBsᳮsᳮsssss3s3sKKssBs3sBs˳ KBBs3ssᳯsss3sᳮsᳮsBs3ss33s3s3s3sBH33sBH33sH33ssssBH3s33s3sss3sBH33ssBH33sBss33sssH33BH33ss3sBH33sH3sssH333ssH33Bs3sssssBs3ssᳯsssss3sssBssBssssss3ssH33sH33sssssᳯs3sBH33BH3sssssKH3ssBH3ss3sBssssss3sss33s3ssssssssss3sBss3sssBs3ss3ss3sKs3ssss3sBs3sssss᳭BBH3ss3H33sBH3sssBH33sss3s3ssBH33H33ss3ssssH3s󮳮sH3sBH3ssss3ssH33sBH3s33s3ssBB3ssssKH3ssssH3sssBH33BH33H33ssᳯss3sH33ss3sssBBs33s3s3Bsss3sBsBs3ss3ssssx&333ss3BH3sssss3sBH3BH33s󬳮s3ssH3sBH33H33ss3H33ss3sssBsss33s3sss ssssssss3sBs3BsssBB3H3ssssBH3ss3H33BH33ssᳬsssBH33H3s33s3H33sBB3sssBH3s3sssssBH3sBH3sBH33H3sH3s3s3ssH33ssssH33BH3s33s3sH3sBH3ss33s3sB3ss3sssKH33H3sssssKH33ssssss3sBH3H03s3󮳮sss3s3s3Bsssᳮssss3sss3Kss3sBs3ssᳬsssBH33H33ss3H3sBH33s33sH3s33ssB3sBsss3sBs3Bs3Bss3᳭sss3Bs3sBs3sssBss3ssssssKH33HT˂H33sH3s3ᳬss3󮳭BH3H3ssssB3ssssBH333ssBH3sssBH3sBH3s33ssssBH3ss3ss᳭sss3H BH333sH333ssH33sᳮs3KH33ssssBBsBH33ss3ssssH3s3ssssssH BH33s󮳭ss3ssBH3sBH3KBB