Η ΜΕΛΕΤΗ - Page 19

TTIP: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ συμφωνιων μεσω του Παγκοσμιου Οργανισμου Εμποριου και δευτερον, αφου ξεπερνουν την καθοδηγηση του Οργανισμου, αναπτυσσονται σε κατεξοχην διεθνη και υπερκρατικη κλιμακα, ξεπερνωντας, ειτε στην θεσπιση ειτε στην λειτουργια τους, την υποχρεωση του κρατικου ελεγχου [15]. Η TTIP αποτελει μια κλασσικη περιπτωση αυτων των συμφωνιων νεας γενιας, αλλα δεν ειναι προφανως η μονη: η CETA μεταξυ Ευρωπαϊκης Ένωσης (ΕΕ) και Καναδα, η TiSA η οποια αφορα στις δημοσιες υπηρεσιες ssBs3Bs3sss3sss33sKss3ss3s3ss3sssBsUs3s3sBs3sBs˳ KssBs3sBBsssBH33BH3sssssKH33sBH33BH33BH3sᳯss3ssBTs3BssᳯssBssssBs3BLs3Bs3s󮳯3sBsssssBsBs3sssss3Bs3ss3sssBLK s3s˂sss3ss3KH33ss3ssssBH3sss3sBH3ssBH3s3ssss3sss3ssss3Bss3ssssBsss3s3ss3sBssBs󮳮ss3sBss3Bs33ss3ssssssssBsss3sBss3ss33ssss3sssss3BssssssKssssssBH3sBH33sssss3sBH3s33ssKH33BH33ss3sᳮsBBsBH3ᳬss3sss3sBH33s3s3KH33BH33s3ssBH33sBB3ss3ssBs3s33sssKs3Bss3sss3ss3s3s3sH3sssssH33ssH3s3ssH33BH3s3ssss33Bssssssss3s3sss3Bsss3ssssssBss3Bss33s3ss33ss3sBss3s33s3ssJ3ss3JBs3ssH3sss3sH3sBH3H3ss3s3sH3ss3sBH33sBH3s3ssssBH3sssH3ssssH333ssBH3sBH3s3ss3sBH3󮳮ss3ssBssBs3s3sssBKBss3ss3s3Bs3sssssH3sBH33BH3ssssH3s󮳭sss3sssBH3s3sssBH33ss3ssssBH3sBH33s3s3s3s3sBH33BH33sBH33sBs33ssssssssssBs3s3sBss3sBKs3sBss3B3BH3s3ssH33BH33ss3ssH3ss3sBH3sBH3ss3s3sBs3sssBs3ssss3s3ss3ss3󮳭Bss3ssBs3Bs3ssssBssss3Bs3ssNsJBs3Bs3s3sB3BH33ss3sH3ss3s3H33s3BH33sH3sss3s3sH33BBsss3BH33BH3sssss3BH33BH33sss3H NNKNLBBsBsBs3Bss3ss3sss3sssss3Bs3BB3H3sssBH33H33BH3BH33s3ssH33BH3ssssssBB3ss3s3ss3ss3sss3s3sss󮳬ssssss3sssssBBssssssss3ssBsss3ssss3sKKsssss33᳭ss3s3s3s33BH33sss3sBH3s3ssss3ss3sssH3ss3ssssH3s33ssH3ssssH33BH3s3s3ss3BH3s3sBH33sBss3ssss3sssH33BH3sss3H3sssBH33ss3sBB3sH 3s3sKJBH3s3s3ssH33BH333BH3ss3sH33BB3ssssssNs3sBsJBs3sssssᳮsss3s3sBsBH33BH3sss3s3H3BH3sssH3sssH3BH33H33s3s3sss3s3ssBs3s3ssss3s3BssBs3B33sssssssssBss3ss3s3ssBssssssssBssBs Bs3Bssssᳮs3sమH3ss3󮳬s3s3s᳭H33sBH33ssBB3sssssssss3ss3s˂H3s3ssH3sssH33BH3s3s3ss3KH3BH3ss3󮳭sB3ss3sssᳬsssBsss3ss3s3ssssss33sH3ssH33sBH33BH33sH3s3s3ssH33s3ss3Bssss3s˂sssssssᳬss3s3sssssᳮsBsBH33s3s3sH3s3s3sH3BH33ss3sssH33sss3sH33sssssBH3s᳭ssH33sH03ss3sssమH3sssH3sBB3s󮳬ssBH3s᳭s3ssBH33H3sssssH3sssBH33B3BH333sH3H3sBH33BH3s3ss3sH333sBH33sBBsss33s3sssBH3ss3ssHHMKH3s3H33BH3sH3Bss3s3ssBH3s3s3sss3ssH33sssH33s3Bs33ss3BH33H3s3ssH33H3s3sH3sss33sH33s󮳬ssBH3s3ssH3sssssss3ssH33ssssBsBH33s3s3ssH3sssH333sBH3sss3sBH33BBs3ᳮs󬳭3sBH33BH33sssBH33H3sssss3ssH3s33sss3s3ss3ssssssBsssssBs3s3s3s3sB3BH3sssss3sH33H3sH3sH33s3KH3s3BH3sB3ssBH3s3sBH33BH33H3s3sss3sH33H3ssᳮssss3sss3s3sss3Bss3s3Bssss3sBss3B3H3s3sssssssH3s᳭3BH33ssBH3s3sss3sssB3sBH3sssKH3s3sssBH3H3s3s3ssH33H3sssH3sss3sss3ssH3sBH33H3s3󮳬s3s3sH33H33ssB3ss3ssssH33ssssH3sBH33H3sssssH3ss3ssJ3sss3ss3L L ssM KMJK33ss3ssssBss3sBssBssssᳯsssBs3ss3ssH33H33sBH3ᳮs3sssBH33ssBH33ssH33H3s3sssBZ^X[XKH NM̊KH3H3sBH33sBH3s3s3sBH33H3ssᳮssss3sss3ss3sss3Bs3Bs3ssssssBs3s3ss3ss3sssssᳮs3ssss3󮳬s3s3s᳭s3ssssssss3sssss3sKssss3ssss 3sssB3Bss3s3ss3Bs3sBssss3᳭ss3Bs3Bs3sH33sss3ssKH33ssBH33H3sssH3ssssH33B3sss3s3s33sH33sBH3s3sss3sssBH3sᳬsssssBBs󮳭ss3s3sssBKBss3s33s3s3ssBssBs3ssssssBKBss3BssBs3s3sssss3ssss3ss3ssss3sssss3Bs3Bs3ssss3ssssss3sss3s󮳯3s3sH3sssssBH3sBH33sssBH3s3󬳯3s3ssH3ss3s3BH33ss3sssH33ssH3sH3ssBH33s3ssH3s3H3ssBH33s3sH [\\H\[JBH3BH3ssBB3s3sH3s33BH \\BH3s󮳭ss3ssH33sss3ssBssBssssss3sss3sssBs3s3s3s3ss3ss3sssss3sBJ][ U UL JKssss3s3s3BH33BH33s3s3sBH3ssBH33s3s3H33sssH33Bsss3sBs3UT s3ssBss3sss3s3Bssss3sss3BB3ss3ssBH3s3ss3sH3sBH33sH0s33sssH3s3ssssH3sssH3ssssమ΂H3s᳭ssH3H33ss3sᳯs3ssB3H33H33sssH33H33s3sH3s3sH33sss3BsBH3s᳭s3ssBH3H33H33sBH33sH3sssBH33ss3sBB3BH33s3s3s3sssBH3s3sBH3󮳮ss3s3BH33BssssssssBs3ssss3s3ssssssBs3sssssVMKKBsssssssss3s3³sssssssssss3s3ss33sBss3s3s3sssB3ss3sH3s3᳭sss3sBH3sBH33BH33sss3ssH3s3B3BH33ss3sH33sBH33sssss3sBH3sBH33sBH3s3sssKBNB