Η ΜΕΛΕΤΗ - Page 17

TTIP: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ αγαθων, μεχρι τη συγχρονη βιομηχανικη, αστικη πραγματικοτητα, το εμποριο αναπτυχθηκε, οχι απαραιτητως γραμμικα, μεσα απο συγκεκριμενες φασεις. Απο τη φοινικικη επεκταση στη λεκανη της Μεσογειου και την αναπτυξη των ελληνικων εμπορικων κομβων στην κλασικη αρχαιοτητα, δια της περιοδου των μεγαλων αυτοκρατοριων - Ρωμαιοι, Βυζαντινοι, Άραβες και μουσουλμανικο τοξο - εως την εποχη των εξερευνητων προς δυση και ανατολη, εν μεσω της μεσαιωνικης, φεουδαρχικης παρενθεσης, και εν τελει την αποικιοκρατια και την ιμπεριαλιστικη χωρικη επεκταση του καπιταλισμου, το εμποριο, η κινητικοτητα εμπορευματων και κεφαλαιων, ηταν συναμα το εργαλειο αλλα και το αποτελεσμα απο τη μια των τεχνολογικων, γνωσιολογικων ανακαλυψεων, της οικονομικης μεγεθυνσης κι απο την sH33sBBs3ssssBs3ss3sss᳭ssssssBssss33sBssBssssss3ssKBH3s3ssH3ssss3H33sBH3ss3sss3ssssBH3ss3sBH33BH33BH33sss3s3sH3sBH33s3s3sH3sssssss3Bs3sBs3Bss3ss3ss3sssBs3sss3sH33H33ss3sH33H33ssssBs3ss3sH33H3sssssH33H3s33sss3s3sB3ssssH3sBH33H3sss3ss3H3s3sH33Bs33ssH3s3sss3sH3H3s3s3sBH3ssss3ssB󮳯H33sBH3ss3sKH3ssss3s3ssH33BH33BH3ss3ssH3sss3sssBH3sBH33sH33s󮳬ss3sssH3ssssBs3ss3ssssH3s3󭳭3BH3ssssH3sssH3sssH3BBH33BH33ssH33H3H3BH3s33sBH3sBH33BH3sss3sBB3ss3s3BH3ss3ssBH3BH3ss3sH3sBH33s3sB3sss3ssss3sBsss33s3ss3ss3s3sssBssssssssBH3ssssH3sssssKH3sssBH33BH3ssss3BsBs3ssssssBsss3Bs3˂Bs᳭sssss3s3ss3sBssssssKss3sBss3sssBss3Bs3ss3sss3Bs3sssssss3ss33sss3s3sH33ssssH3s᳭s3ssBH3H3ssssᳮsB3sssssss3sssssss3ss3s3ss3sss3sssBs3s3ssss3ssssssssssss3sssssB3BH 3H3ssssBH33BH33ss3s3BH33s3ssss3sNH3sssB3sssss3s33BssBs3s3sᳯssBs3sKsssss3sBBs33sssBH3sssssKH3ss3ssH3sBH33s3sssssssssss3sBss3󯳭ssss3Bs3ssssBBs3s3Bs3ssss33s3s3sBs3ss"3s3sBs3Ks3ssss3sssss3s3sss3sssKs3s3ss3s3sBss3ssssssBH33sssssss3sBH 3s󮳭ss3s3sH3sᳬsssJBH3sBH33ss3sssBH33BH3s3ssBH3sssKH33s󮳬sss3sB3BH3ss3s3sH33s3sssH33sBH3sssssssBH3sBB3ss3ssBH33s3s3sKH3sssH3ssssBH3sBH3H3s󮳭ss3s3ss3Bss33ssBs33sBs3sss3sss3BB3Bssss33ss3sBs3sssBss3s33s3sBs3ss3B3Ls3ss3BLNsBsssssBssBs3sss3ssssss3Bssss3ss3s3s33KB33sH33sH33ss3s3s3󮳭BH33ss3ssKH3H33sssssᳯ3ssss3sssssss3sBs3sBsss33s˂ssx&BB3s󮳯3sH33s3H NLMH BH NLN BH33sssBH33BB3sH33ss3s3sH33BH3s33ssBH3sBH3s󮳬sssssBB3sBH3ssssssBH33sss3H3ss3ssBH3ss33sssBH3sBBsssKH33BH3s33ss3BH3H3󮳯H33sBH33ss3sH3BBsssssBH3sBH3ss3sBH333s3sH33sssKH33B3s3s3H3󮳮sH3H33s󮳯3sBH3ss33BH33BB3ss᳭sBs3Bs3s3s3ss3s3˂ss3s3ssssssss333sH33sBH3s3sssBH3sBH3H3s3sssssH33sBB3sss3sssBH3ss3ss3ssH3KH3BH3ss3ss3H33BH33Bs3H33s3s3s3sH3s3KH3sBH3sBH33BH3sssss3ssH3ss3sH3s3s3sH33BH33sBH3BH33sBss3sH33s3s3ss3ssH3s3ssH3ss3ssH33ss3ssss3sH33ss3ssBH33H3ssH3s3ssH33sssB3ss33sssᳬss3ss3s3ssssssH33BH3s33sssBH3BH3˳ KH3BH33ssH33s3BB3s3sss᳭ss3BLNLBssss3ss3sBs3sssBss3s3BH33sss3H33BH33s󮳯3sBH3s33ssNH3H33ᳮsB3Bss3sBss3BssBs3Bs3ss3s33sss33sssBH3s3ssssBH33H NLH3s33ssBH3s3ssH3s3˂ssBssBsssss33s3sBs3s3sssBss33sssBss3ssssBH33BH33sss3sBH33sBH3sssBH3sBH33BH3sss3s᳭H33H33sH33sssss3BH33BH33s󮳯3sBBs33ssKH3s3s3BH33sH33ssH3s3ᳮssBH33sH3ssss3ssH3sBH33ss3s3s3ssH3sssH3sBH33H3ssH3s3BBss3sH33ss3s3sH33s3BH33H3&BH33s󮳯3sB3s3˂H3ssBH3H3sssBH33BH3sssBH3ss3BH3s3sH3Bsssssss3ssH3sss󮳭H33s3sH33s3ss33sB3H33sssH33ssH3sssH33sssH3ᳬsH3ss3sBsss33sH33sBH33BH3s3ss᳭H33sBH33ss3sBB3s󮳯3ssBH3s33sssBH3s3ssssBH3sBH3sBH33B3s3sssᳮssss3ss3ss3ss󮳯s3ssss33sss3s3sKBs3s3s3Bss3s 33ss33s3³BH3˳ KH3s3H3ssBH33BH33BH3ssKH33ss33sBBss3Bs3Bs3sss3ss3s3sss3sss᳭sss3Bs3ss3H33H3ss3sH3s3sssH33sH3sBH33ss3sBs᳭s3ssBssBss333ssBs3Bsss3ss3s󬳮ss3ss3sss3Bss3sssBs3LNM s3ssssss3sssBH33s3H3BH3sBH3s33ssBH U KH3H33sBH33BBs33sssBH33BH33s3s3H3sBH33sBH3ssssBBs33ssH3BH3s3sssH3BH 3s3ssH MKH3BBss3BH33H3sH33BH3sss33s3sBH3sBH3s3s3sssB3s3ssssH3H33s3ssssH3s3ssssH33BH3sᳯssBH3BBs󮳭sss3sssss3sssBsss3BJ3 ˂s3BsssssBH33ss"3s3BH3sBH3BH3s3ssssKH33H3s3sH33sssBss3ss3sBH3s3ssssH33BH333ssssBH33H3s3ssss33s3ss3sssssss3ss3sssssBssBsss3sssBH3H3ss3sBH33H3sssH BH33sH3H3s3sssBBsBs3BssssssssssBs3Bs3s3ssBs3sBs3ssss3s3sBs3sss3s3sss3s3sss3s3ss3ssss33ssBTKH3H3s3sBH33BH03sBH3ssss3ssBH3ss3sమH3H3ssH33H3s3s3H33s3sssssH33sBBM‚