Η ΜΕΛΕΤΗ - Page 10

TTIP: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1.1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Καθως εξελισσονταν η τρεχουσα διεθνης συστημικη κριση, η Ελλαδα κατεγραφε διδυμα ελλειμματα, συνοδευομενα απο μια ποικιλια ιδιαιτεροτητων προερχομενες απο τα κοινωνικοοικονομικα χαρακτηριστικα της, την πολιτικη ιστορια της και τη γεωγραφικη της θεση. Το ισοζυγιο τρεχουσων πληρωμων συχνα εκλεινε θετικα σε ολη την μεταπολεμικη περιοδο μεχρι το 2000, ενω οταν παρουσιαζε ελλειμμα , αυτο παρεμενε κατω απο το 5% του ΑΕΠ. Μετα το 2000 και την εισοδο της χωρας στην νομισματικη ενωση, η κατασταση αλλαξε ριζικα (Zarotiadis, 2014). Απο το 2008 τα επισημα δεδομενα δειχνουν ραγδαια επιδεινωση[5]. Το ισοζυγιο τρεχουσων συναλλαγων παρουσιασε ετησιο ελλειμμα 25,81 δις ευρω το 2009 με ακομη μεγαλυτερο αρνητικο εμπορικο ισοζυγιο 30,76 δις ευρω (Τραπεζα της Ελλαδος 2015), καθως οι εισαγωγες που ανηλθαν σε 46 δις ξεπερασαν το τριπλασιο των εξαγωγων (Τραπεζα της Ελλαδος 2015). Απο την αλλη, το δημοσιονομικο ελλειμμα ανηλθε στο 15,2% του ΑΕΠ (36,1 δισ. ευρω), συμφωνα με τα επικυρωμενα 3sssBH33BH333sssBH3H]\]H33H L H3sH3sB3s3KH33H33H3s3H3BH3s3ssH3ssH333sBssss3sss3󮳭Bss3s3sss3BLLL BsBs3ssBss3BLIBH33BH3ss3sss3BH3ssssBH33ss"3s3H 3ss BBBH33sH33sBH3sssKH3BH3ss3H3ssssH3ssssBH3B3ss333BH33BH3ssH3s3H33H H BH3H3ᳬsH33B3s3s3ss3ssBH3ss3sssH3s33s3H3ssBH33BssssV͗K3Bsss3ssBssss33s3BssBss3sss3BssssBs3ssBH3sssH3sᳯs3H3sBH3s3󬳬s33s3sBH3H33s333sssss33Bs3ssssssBs3sBsssssBss3s33s3s3ssBss3ss3s3sKsBs3s󮳬ss3ssss3sssH3sss33sssH3ssssBH33sBH3sssBB3s3s3ssss3KsBssssssssssssss3B3H LH3sBH33s3BH3s3sss3ssBH3sBH33ssss3sBH33BBsBH3s3s3󮳮sBH3sBH33H3s3s333H33BH33sss3H333ss3sBH3sss33s3H3sBH33BH3ssss3s333H33BH3sssH33ssBH3s3H33BH3sss3ssss3Bs33ss3sBssss33s3s3sssssBB3BH3s3BH3s3s3s3BH 3sssBH3sss3sss3󮳭BH33BL BH33BH3KK H3sBH33BH33BH33ssH3sss3sssH3sBBᳮ3sssBH3s3BH3s33ssKH33H MK BH33BH3KK KH3Bss3BH3s3sss3sBH33sBH3sBH3ssBH33s󬳬sH33sB3ss3sssH3sᳬssssssH33BH33sss3ssBH3s3s3sBBH3sss3H33H33sssssH3s3sH33BH33H33ss3ssBs3s3s3sH33s3ssH 33s BH3sBH33sH3s3ssssH33BssssssH 8 33sH3s3H33sH3s3s3sH3sssH33BssssssssBx 33sss3s3s3s BssBssss3s3sBss3s3H3ssH33s3ssBH33sss3ss3ssBH33sss3sBssBs3s󬳬ss3sBsssBssssss3᳭ss3˂H3ss3BH3s3H33H LH3sBH3s33BH3ssBH3s3ss3sBB3ssBJ Bss3BssssBs3s3ssBssssssssJY[[BL[[BHقH[\[[H BHSJBH33BH33BH3ss3sssB3sss3H33ssH33BH33ss3ss3󮳭BH3ss3sBH3sBB3sssBJ3sBssBssBssssssss3psss3ssBssss3ss"3H33sss᳭sssssH3˂H33s3ssKH3s3sssKBssss3sJBH3s3H33H33ss3ssH3s3s3s3sH33s3ssB33s Ks3Bsssss3ss"3ss3s3s3ssBs3Bsssss3ss"3Bss3sss3ss3sBJ3s KB3Bs3s3ssBsssssssss3ᳮs3󮳬sBss3s3ssH3sBH3s3ss3󮳬sBH33BH33ss"3H33BH L H33BBssssssH33BH LH3sBH33BH3sss3H33BH LBssBH33sBH3sssBH3s3H33ss3s3sKH3sᳬss33sBBs3BH3sBH33s3s3s3BH33sss33s3BH33ssB3ᳮs3󮳬sBH3sBH3sᳬss33󮳬sBH3s3BH33BH33sss3Bs3s3L Ls3ssBs3ssKB3BH33sssH3s3BH33BH33s3s3sH3ssH33BsssH3H33sBH3sssBH33sH33ssssss3BH33ss3ssBH3s33ssBH3s3s󯳭H3s᳭ssH33sBH3ss3sssBss3sss3ssKssBss᳭s3ssBssBssssss3s3ss3ssH3ᳬsH33sBH3s3s3ss3ssBH33sss3sKss3s3󮳭Bs3ssss3ssBssss3s3sssssssH33sBH3ssᳮssss3sssBH33s3ssss33s3ssBH3sBBsss3sss3ssssKBss3ss3sBs3s3sssBsBsss3ss3s3Bs3Bsss3ssssssss3sBs3sss33ssBs3sss3ssH3sssH3s3ssBH33ss3ssss3sH3sssH3s3s3ssss3Bsss3sBssBs3Bs3s3s˂s3ss3Bss BKH3BH33sBH33s3sssBH3H3sssH3sssssBBssBs3sBs3ss3ᳬssssBs3Bs3s3s3s3sBs3s33ssBH33sss3KH333sH33BH3s3sBH3s3s3s3BH33B3H3H33H3s333H3ssssssH3s3s3H3s3B3sH3sssH33ssH3sBH3ss3BH33sBH33sss3H3sBB3sss3ssBss3Bs3s3sssssBs3sBs3ssKs3ssBss3Bs3s3sssH33ss33s3BH33ss333sH33H3s3sBs3s3s3sss󮳯3sBsBs3s3sss3ssBsss3KB33sH33ssssss3sBH33ssss3KH33ss3ssH3ssssBBsBH3BH3sss3s3sH33BH33s󮳮3󮳬sBH33BH3s33ssss33Bs3sBs3sKss3s3sss3BsssBs3ss3ss3sBsss3sss3󮳭Bss3s3ss3Bs3sBs3s3ssssBs3s3ssKsBss33s3BssBs3sssBs3sBssBsss󮳭sBs3s3sss3Kss3ssssssssK ss3sss3sss33sH33sBH3ssssssBH3sssKH3H33ss"3sBBs33sss3s33sH33sBH333ssBH3ss3sKH3s3sBsBH3H3s33s3sH3ssH3s3s3s3H33ssssH3sssᳬssssssBsᳯ󬳯BssBs3ssssss3ss3ssssBs3sB3sss3s3ssH33H3sssH33s3sssH3s33ssss33sB3BH33ss3H33H3ᳬsH3H33s3sssH33s3sH3s33sssss3ssBH3s᳭ssH33BH33s3sH33H3ss3sssBs33s3H3ssssH33sBH33BH3sss3sBH33sssss3Bs3s3sBssBsss3sssKssss3ss3s3Bssss3H3ss3ssss3s33sH33sBH3sssssBH33ss"3s3sBH3sBH3s3ssssBH 33s33ssH33H3s3sss3ssH3Bss3ssBs3ssss3s3s3sssssBssss3s3sᳯssss3s3s3BsssssssJK