Ευεξία (2) - Page 4

Η ιστορία του αθλητισμού Η λέξη αθλητισμός ως έννοια διαμορ- φώθηκε στους μετά-ομηρικούς χρό- νους, καθώς η λέξη αυτή δεν συναντά- ται ούτε στην Οδύσσεια ούτε στην Ι- λιάδα. Πιθανότατα, η έννοια διαμορ- φώθηκε με την καθιέρωση των ιερών αγώνων (Ολυμπιακοί αγώνες στην αρχαιότητα Ολύμπια εν Δίω, Πύθι, Νέμεα, Ίσθμια κατά τον 8ο αιώνα π.Χ.. Ο αθλητισμός σε αυτήν την μορ- φή είναι καθαρά αγωνιστικός κάτι βέ- βαια που αλλάζει με την πάροδο του χρόνου και την κατάργηση των Ολυ- μπιακών Αγώνων το 392/93 μ.Χ. από τον Θεοδόσιος Α'. Ο αθλητισμός θα επανεμ- φανιστεί αργότερα στις αρχές του 19ου αιώνα στη Μεγά λη Βρετανία ως σπορ ( sport). Εντούτοις, η λέξη σπορ είναι γαλλι- κή και χρο- νολογείται από την εποχή του Μεσαίωνα. Ήταν ταυτόση- μη με το παιχνίδι και τη διασκέδαση. Οι Αρχαίοι Αιγύπτιοι καθιέρωσαν πρώτοι τους αγώνες δρόμου, βάδην και την πάλη, περίπου την 3η χιλιετί- α π.Χ. Η Ελλάδα όμως στάθηκε η αληθινή κοιτίδα του αθλητισμού, γιατί εκεί ο αθλητισμός πήρε τη μορφή του ελεύθερου ανταγωνισμού και της ευγενούς άμμιλας. Στην Αρχαιότητα, ιεροί αγώνες θεωρούνταν μόνο οι στεφανίτες, οι αγώνες δηλαδή που είχαν ως έπαθλο τον κότινο. Χαρακτηριστική είναι η φράση του γιου του Πέρση πολέμαρ- χου Αρτάβανου, Τριταντέχμη που πα- ρατήρησε ότι ακόμα και αν οι Έλληνες είχαν ηττηθεί από τους Πέρσες, δεν παρέλειπαν να μην διοργανώσουν τους Ζ' Ολυμπιακούς Αγώνες. Δημοσθένης Ντεμίρη ΣΤ1 Παιχνίδια που έπαιζαν οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας: «Το τζαμί» Στο μάθημα της φυσικής αγωγής η τάξης Γ΄ και Δ΄ αποφάσισαν να ασχοληθούν με τη συλλογή και την αναβίω- ση παλιών παρα- δοσιακών παι- χνιδιών που έπαιζαν οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας. Από τη συλλογή αυτών των παι- χνιδιών θα σας παρουσιάζουμε σε κάθε τεύχος και κάποια από αυτά. Είναι ωραίο να τα γνωρίσουμε, να τα παίξουμε και γιατί όχι αν τα αγαπή- σουμε να τα βάλουμε στο καθημερινό Σελίδα 4 Το όνομα του παιγνι- διού μπορεί να προέρ- χεται από την τουρκο- κρατία και να το πήρε επειδή τα κεραμιδάκια, που χρησιμοποιούνται από τα παιδιά για το παιχνίδι, όταν στοιβαχτούν το ένα πάνω στο άλλο δη- μιουργούν έναν πύργο σαν το τούρκικο τζαμί. Πως παίζεται όμως το παιχνίδι; Το «Τζαμί» παίζεται από τέσσερα παιδιά και πάνω. Τα παιδιά χωρί- ζονται σε δύο ομάδες. Για να αρ- χίσουν το παιχνίδι χρειάζονται έξι κεραμιδάκια, κυρίως ίσια και μια μπάλα. Τα κεραμίδια τα βά- ζουν το ένα πάνω στο άλλο, ώστε να σχηματιστεί το τζαμί.