Ευεξία (2)

Τα οφέλη του αθλητισμού Ο αθλητισμός για παιδιά είναι ευκαιρία για κοινωνι- κοποίηση και εκπαίδευση. Τα παιδιά μαθαίνουν να υπακούν στους κανόνες για το καλό της ομάδας, μαθαί- νουν να σέβονται τα δι- καιώματα τ ω ν άλλων. Μαθαίνουν να ανταγωνίζο- νται σε υγιείς συνθήκες, όπου η ήττα είναι κάτι το αμελητέο. Ερευνητές ενδι- αφέρθηκαν για τα αποτε- λέσματα που έχουν οι α- θλητικές δραστηριότη- τες στα κορίτσια. Ο Πρό- εδρος του Council on Physical Fitness and Sports αναφέρει ότι πα- ρατηρήθηκε μια αύξηση της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης στα κορίτσια. Είχαν καλύτερη εικόνα του εαυτού τους, και μείωση κινδύνων ασθε- νειών. Επίσης οι αθλητικές μαθήτριες έχουν περισσό- τερες πιθανότητες ακαδη- μαϊκής επιτυχίας. Σωματικά οφέλη Καλή φυσική κατάσταση. Εκτόνωση του άγχους. Είναι αναγνωρισμένο από τους περισσότερους για- τρούς και καθηγητές ότι η άσκηση ενός αθλή- ματος βοηθά στην αποβο- λή και στην «λησμονιά» κάποιου προβλήμα- τος. Το πανεπιστήμιο Duke για παράδειγμα ανοί- γει τις πόρτες των γυμνα- στηρίων του όλο το 24ωρο την περίοδο των εξετάσε- ων.  Δεξιότητα. Τα παιδιά αναγκάζονται να μάθουν τεχνικές (πχ ντρίμπλα στο μπάσκετ) και με την επα- νάληψη εξασκούν την υπο- μονή, την επιμονή και την φαντασία τους ως προς το πώς θα καταφέρουν τον στόχο τους… Τα αθλήματα είναι ένας ευχάριστος τρό- πος να πάρει το παιδί ευ- χαρίστηση και να αποκομί- σει σημαντικά εργαλεία και μια αίσθηση ελέγχου, κάτι υπέρμετρα σημαντικό στη ζωή τους. Οι μέθοδοι «οραματισμού» που προ- τείνουν διάφοροι προπονη- τές εξασκούν την πίστη και την φαντασία τους. 11ο Δημοτικό Σχολείο Παλαιού Φαλήρου Υγιείς συνήθειες. Τα α- θλήματα μας φέρνουν σε επαφή με το σώμα μας και το προσέχουμε πιο πολύ, αποφεύγουμε το κάπνισμα, τα ναρκωτικά, τα μη απα- ραίτητα ρίσκα. Το παιδί που αθλείται έχει περισσό- τερους λόγους να πει όχι όταν ο φίλος του τού προ- τείνει ένα «τσιγαριλίκι», έχει συναίσθηση του πό- σα πιο πολλά έχει να χά- σει. Επίσης το παιδί που αθλείται μαθαίνει μέσω των μικρό-τραυματισμών Τόμος 1, τεύχος 2 Μάρτιος Κυριακή 3/3/2013 Περιεχόμενα τεύχους: Παραολυμπιακά Αθλήματα: Βόλεϊ Καθιστών 2 Η Αντισφαίριση (τένις) 3 Τα πιο περίεργα αθλήματα 3 Η ιστορία του 4 αθλητισμού του να ακούει το σώμα του και να το προσέχει, μερι- κές φορές και να το για- τρεύει (όταν χρειάζεται καθημερινή άσκηση φυσι- κοθεραπείας). Δήμητρα Ιωακείμοβιτς Γ1 Παιχνίδια που έπαιζαν οι παπ- πούδες και οι για- γιάδες μας: «Το τζαμί» 4 Το άλμα επί κοντό 5 Ένα άθλημα που αγαπώ 5