Ευεξία (10) Απρίλιος 2014 - Page 2

Παιχνίδια που έπαιζαν οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας: το δεκαεξάπετρο ή ντάμα Ένα ακόμη παιχνίδι που Παραπλήσιο παίζονταν παλιά είναι και βρέθηκε παιγνίδι Τέτοιου είδους λαξεύματα στη δυτική έχουν βρεθεί επίσης στο το δεκαεξάπετρο ή ντάμα. πλευρά του Παρθενώνα Ερέχθειο, στα ΠροπύλαιΣτο παιχνίδι αυτό κάθε και είναι γνωστό ως α, στον ναό του Ηφαί- παίκτης είχε στην κατοχή «διαγραμμισμός». Το συ- στου στο Θησείο και στο του 16 πιόνια, που τα πα- γκεκριμένο παιχνίδι παι- Πρόπυλο του Ιερού της ρέτασσε σε δύο σειρές, με ζόταν πάνω σε πινάκιο Ελευσίνας. Τα ευρήματα μία σειρά πίσω κενή και 8x8 τετράγωνων (από αυτά αποδεικνύουν πως κάθετες οι άνθρωποι μπορούσαν και ορι- να περπατούν ελεύθερα ζόντιες μέσα στο ιερό του ναού γραμ- αλλά και να περνούν ευ- μές) και χάριστα και δημιουργικά κάθε