ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ NFGR3A2A - Page 8

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑ΢ΣΕ – ΣΙ ΘΕΛΟΤΜΕ - ΜΕ ΠΟΙΟΤ΢ ΢ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΑ΢ΣΕ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρμοδιότθτεσ των μελών του νζου Διοικθτικοφ Συμβουλίου 2018-2020 Ονοματεπώνυμο Φωτεινάκθσ Ξϊςτασ Θζςθ ςτο Δ.Σ Υρόεδροσ Αρμοδιότθτεσ Χυντονιςμόσ Δ.Χ. | Δελτία Ψφπου - Ενζργεια – Ξλιματικι αλλαγι – Διαχείριςθ ΑΧΑ – Υρογράμματα – Δωρεζσ Φϊτθ Ψϊνια Γραμματζασ Υαπαγεωργίου Οουκάσ Ψαμίασ Υρακτικά | Αλλθλογραφία | Δελτία Ψφπου - Επαφζσ με μζλθ Δ.Χ. και με μζλθ | Ωπεφκυνθ Εκελοντϊν Χυνεργαςία με Εξελεγκτικι Επιτροπι – Βιβλίο ταμείου – Υρογράμματα - Δωρεζσ Οφτρασ Ψάςοσ Αντιπρόεδροσ Φυςικό Υεριβάλλον – Υεριβαλλοντικι Ρομοκεςία Ππουρδάκθ Παρία Πζλοσ Αςτικό Υεριβάλλον – Υολιτιςμόσ – Διαχείριςθ ΑΧΑ – Υαππάσ Αναςτάςιοσ Πζλοσ Ανάπτυξθ – Ψουριςμόσ – MEDIA NFI Ξουτςονικόλασ Ξωνςταντίνοσ Πζλοσ Χριςτιά  ,|  L l2 \ l2 |\l\2( 2 L\ ( 2 \ ll2  ,\\<,\2 P\\   L\ LL\\,2 \Ll2  \ \<\,\0\Ll,\0R l2 LR B2  Ll,,\ ,\\<,\2  L,\2 ,ll R L2 LLL\0 R l|\ ,\ ,\\<|\L R L  l\\\