ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ NFGR3A2A - Page 7

Σι ΦτΦ ιταν Εκνικοί ςυντονιςτζσ και ςυμμετείχαν ςτισ Ευρωπαϊκζσ εκςτρατείεσ: people4soil, STOP TTIP CETA TiSA Ελλάδασ, Διακιρυξθ Βάςκων, STOP GLYPHOSATE - ECI κ.α. Σι ΦτΦ/ NFGR ζχουν επιλζξει τθν πλευρά τθσ ενεργοφσ ςυμμετοχισ, τθσ παρεμβατικισ πολιτικισ, τθν άςκθςθ πολιτικισ πίεςθσ (Policy & Advocacy), τθσ δικτφωςθσ και τθσ ςυνεργαςίασ, ςε εκνικό Ευρωπαϊκό και Διεκνζσ Επίπεδο, για τθν «Υεριβαλλοντικι και Ξοινωνικι Δικαιοςφνθ», τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ, και επιχειροφν με βάςθ το καταςτατικό τουσ, χωρίσ πολιτικζσ και οικονομικζσ εξαρτιςεισ, να ςυμβάλλουν ςτθν «προετοιμαςία ενόσ βιϊςιμου μζλλοντοσ» αξιοποιϊντασ όλα τα ςφγχρονα μζςα οργάνωςθσ, λειτουργίασ, διοίκθςθσ και τεχνολογίασ. Χε αυτό το πλαίςιο εντάςςεται και ο «Επιχειρθςιακόσ, Χτρατθγικόσ Χχεδιαςμόσ 2018 – 2022» που καταρτίςαμε, παρουςιάηουμε ςε περίλθψθ δθμοςίωσ και που προγραμματίηουμε να υλοποιιςουμε μαηί με εκείνουσ που ζχουν το ίδιο ι παραπλιςιο όραμα με εμάσ. Σι ΦτΦ δθμοςιεφουν τον Επιχειρθςιακό Χχεδιαςμό τθσ πενταετίασ 2018 - 2022, για να είναι πλιρωσ ενιμεροι τα μζλθ, οι ςυνεργάτεσ, οι εκελοντζσ, οι δωρθτζσ, οι χορθγοί για το χαρακτιρα και τουσ ςτόχουσ του Χωματείου. Υροφανϊσ δεν μποροφμε να είμαςτε παντοφ παρόντεσ και μάλιςτα χωρίσ τθ ςυμμετοχι τθσ κοινωνίασ. Ωςτόςο ςχεδιάηουμε με όραμα και υλοποιοφμε με υπευκυνότθτα και ςτοχοπροςιλωςθ. Υεηοπορία-ξενάγθςθ ςτου Φιλοπάππου 5.3.2017 7