ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ NFGR3A2A - Page 6

«Σο μέλλον ανήκει ςε αυτούσ που το προετοιμάζουν ςήμερα…» Ξϊςτασ Φωτεινάκθσ Υρόεδροσ Φίλων τθσ Φφςθσ Ελλάδασ Τταν ςτα νεανικά μου χρόνια διάβαςα τθ φράςθ του Malcolm X. «Το μζλλον ανικει ςε αυτοφσ που το προετοιμάηουν ςιμερα…» εντυπωςιάςτθκα από τθν πυκνότθτα και τθ ςαφινεια του λόγου. Εντυπωςιάςτθκα και αναρωτικθκα, ποιοί άραγε να είναι «αυτοί» και με ποιό τρόπο προετοιμάηουν το «μζλλον»; Ακόμα μεγαλφτεροσ προβλθματιςμόσ «όλοι μαηί μποροφμε να ζχουμε το ίδιο όραμα για το μζλλον»; Ψο όραμα για το μζλλον του Διεκνοφσ Ξινιματοσ ΦΛΟΣΛ τθσ ΦΩΧΘΧ/ Naturefriends, που ξεκίνθςε το 1895 ςτθ Βιζννθ, και αναπτφχκθκε ςε όλο το κόςμο, παρουςιάηεται ςτο καταςτατικό τθσ Διεκνοφσ Σργάνωςθσ Naturefriends International ωσ εξισ: «Η ουςιαςτικι ςυμβολι του κινιματοσ «Naturefriends International» ςτθν ανάπτυξθ των κοινωνιϊν είναι θ προςπάκεια για ςφνδεςθ των κοινωνικϊν, οικολογικϊν και ανκρωπιςτικϊν ςτόχων.» Ψο Ελλθνικό Δίκτυο ΦΛΟΣΛ τθσ ΦΩΧΘΧ/ Naturefriends Greece ωσ όραμα για το μζλλον και ωσ ςτόχο του ζχει: «Να προβάλλει και να διαδίδει τισ αρχζσ τθσ αειφορίασ και τθσ βιωςιμότθτασ LR l\,b \,L2 L l\,  ,\,\ ,LЬ\ , L | \L l, L LL, , \2 R L P<,2 L << L,LLL R L,l|\ L,L ,L, LR \,L2 , L L,l L \\\+L,LL "LL\ \ \ , L ,\, LR <,b 2 ,L < R <\L됬 l, ,L