ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ NFGR3A2A - Page 42

35. 36. 37. 38. 39. καταςτροφισ, του καπιταλιςμοφ και του εκνικοφ κεντρικοφ κράτουσ. Είναι μια ςτρατθγικι ςτα πλαίςια των γενικότερων προταγμάτων τθσ "απο-ανάπτυξθσ", τθσ αυτοδιαχείριςθσ, τθσ "άμεςθσ δθμοκρατίασ" και του "κοινοτιςμοφ". (Γ.Ξολζμπασ) Τοπίο: κάκε δυναµικό ςφνολο βιοτικϊν και µθ βιοτικϊν παραγόντων και ςτοιχείων του περιβάλλοντοσ που µεµονωµζνα ι αλλθλεπιδρϊντασ ςε ςυγκεκριμζνο χϊρο ςυνκζτουν µε οπτικι εμπειρία. Ρ.1650/86 Για τθν Υροςταςία του Υεριβάλλοντοσ, αρ.2 Σριςμοί Υγεία: θ κατάςταςθ πλιρουσ φυςικισ, διανοθτικισ και κοινωνικισ ευεξίασ του ατόµου ι του ςυνόλου του πλθκυςμοφ. Ρ.1650/86 Για τθν Υροςταςία του Υεριβάλλοντοσ, αρ.2 Σριςμοί Υποβάκµιςθ: θ πρόκλθςθ από ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ ρφπανςθσ ι οποιαςδιποτε άλλθσ μεταβολισ ςτο περιβάλλον, θ οποία είναι πικανό να ζχει αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτθν οικολογικι ιςορροπία, ςτθν ποιότθτα και ςτθν υγεία των κατοίκων, ςτθν ιςτορικι και πολιτιςτικι κλθρονομιά και ςτισ αιςκθτικζσ αξίεσ. Ρ.1650/86 Για τθν Υροςταςία του Υεριβάλλοντοσ, αρ.2 Σριςμοί Greenwashing | Ρράςινο ξζπλυμα: Σ όροσ ζχει ειςαχκεί ςτο δθμόςιο λόγο, ςυνικωσ ωσ κατθγορία εναντίον εταιρειϊν που προςπακοφν να φανοφν βιϊςιμεσ ι φιλικζσ προσ το περιβάλλον. http://www.iynf.org/2017/12/greenwashing-good-bad- ugly/ Νot Ιn Μy Βack Υard | Nimbyism : νοοτροπία "μακριά από μασ", "όχι ςτθ δικι μασ αυλι". ΦΡΗ΢ΙΜΟΙ ΢ΤΝΔΕ΢ΜΟΙ o o o o o o o o o 42 Naturefriends International/ NFI http://nfi.at SEATTLE TO BRUSSELS/ S2B http://s2bnetwork.org Our World Is Not For Sale/ OWFINS http://www.ourworldisnotforsale.org Corporate Power and Stop Impunity https://www.stopcorporateimpunity.org UNITED for Intercultural Action - European Network against nationalism, racism, fascism and in support of migrants and refugees http://www.unitedagainstracism.org Ευρωπαϊκό Γραφείο Υεριβάλλοντοσ http://eeb.org Corporate Europe Observatory / CEO https://corporateeurope.org BILATERALS ORG https://www.bilaterals.org 17 Χτόχοι για τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ/ 17 Sustainable Development Goals http://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=category&layout=bl og&id=36&Itemid=71