ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ NFGR3A2A - Page 41

31. 32. 33. 34. 41 classism/ περιβαλλοντικόσ ταξιςμόσ). Σι διακρίςεισ λόγω κοινωνικισ τάξθσ αναδεικνφουν το δυςανάλογο αποτζλεςμα που μπορεί να ζχει μια πολιτικι ι μια πρακτικι ςτισ διάφορεσ κοινωνικοοικονομικζσ ομάδεσ και ςτθν τοπικι τουσ περιβαλλοντικι ποιότθτα. Υιο ςυγκεκριμζνα, θ φπαρξθ εξορυκτικϊν εκμεταλλεφςεων και λατομικϊν δραςτθριοτιτων ςε περιοχζσ όπου κατοικοφν πολίτεσ από χαμθλά κοινωνικοοικονομικά ςτρϊματα, όπωσ ςυμβαίνει ςε περιοχζσ τθσ Χαλκιδικισ, αποτελεί παράδειγμα περιβαλλοντικοφ ταξιςμοφ. Σ περιβαλλοντικόσ ρατςιςμόσ είναι ηιτθμα ταχυδρομικοφ κϊδικα. Υολφ ςυχνά ο περιβαλλοντικόσ ρατςιςμόσ κι ο περιβαλλοντικόσ ταξιςμόσ ςυνυπάρχουν. | Υθγζσ: Bullard, R. D. (Ed.). (1993).Confronting environmental racism: Voices from the grassroots. Boston, MA: South End Press. - Cole, L. W., & Foster, S. R. (2001). From the ground up: Environmental racism and the rise of the environmental justice movement. NY: New York University Press. - Nixon, R. (2011). Slow Violence and the Environmentalism of the Poor. Harvard Cambridge, MA: University Press. ΢φπανςθ: θ παρουςία ςτο περιβάλλον ρφπων, δθλαδι κάκε είδουσ ουςιϊν, κορφβου, ακτινοβολίασ ι άλλων µορφϊν ενζργειασ ςε ποςότθτα, ςυγκζντρωςθ ι διάρκεια που µποροφν να προκαλζςουν αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτθν υγεία, ςτουσ ηωντανοφσ οργανιςµοφσ και ςτα οικοςυςτιµατα ι υλικζσ ηθµιζσ και γενικά να αντικαταςτιςουν το περιβάλλον ακατάλλθλο για τισ επικυµθτζσ χριςεισ του. Ρ.1650/86 Για τθν Υροςταςία του Υεριβάλλοντοσ, αρ.2 Σριςμοί Συνκικθ/ Σφμβαςθ του Άαρχουσ: Πε τθ διεκνι ςφμβαςθ που υπογράφθκε ςτισ 25 Λουνίου 1998 ςτθν πόλθ Άαρχουσ τθσ Δανίασ από τριάντα πζντε Ξράτθ, μεταξφ των οποίων και θ Ελλάδα, και από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ κατοχυρϊνονται ςυγκεκριμζνα δικαιϊματα ςτον τομζα του περιβάλλοντοσ και, ειδικότερα, τα δικαιϊματα: α) τθσ πρόςβαςθσ ςε πλθροφορίεσ για κζματα περιβάλλοντοσ, τισ οποίεσ κατζχουν οι δθμόςιεσ αρχζσ, β) τθσ ςυμμετοχισ ςτισ διαδικαςίεσ λιψθσ των αποφάςεων που αφοροφν τα κζματα αυτά, και γ) τθσ δικαςτικισ προςταςίασ ςε περίπτωςθ παραβίαςθσ των παραπάνω δφο δικ αιωμάτων. Θ διεκνισ αυτι ςφμβαςθ, τθν οποία υπζγραψαν εκ των υςτζρων ι ςτθν οποία προςχϊρθςαν άλλα δζκα κράτθ, κυρϊκθκε από τθν Ελλάδα το Δεκζμβριο του 2005 με το ν. 3422/2005 (ΦΕΞ Αϋ303) και, επομζνωσ, αποτελεί ςτθ χϊρα μασ κετικό δίκαιο και, μάλιςτα, με τυπικι ιςχφ υπζρτερθ των κοινϊν νόμων http://nomosphysis.org.gr/11128/i- sumbasi-tou-aarxous-kai-i-nomologia-tou-sumbouliou-epikrateias-gia-tin-pliroforisi- kai-summetoxi-ton-politon-noembrios-2007/ Το μικρό είναι όμορφο: (ςυγγραφζασ Χάμουελ Χουμάχερ) Πε τθν κλαςικι αυτι μελζτθ ο Χουμάχερ εξετάηει τθ δομι του Δυτικοφ κόςμου με ζναν επαναςτατικό τρόπο. Ωποςτθρίηει ότι το ςθμερινό κυνιγι του κζρδουσ και τθσ προόδου, που ζχει ςαν αποτζλεςμα τθ δθμιουργία γιγαντιαίων οργανιςμϊν και αυξθμζνθσ εξειδίκευςθσ, οδθγεί ςε γενικότερθ οικονομικι ανικανότθτα, ςτθν καταςτροφι του περιβάλλοντοσ και ςε απάνκρωπεσ ςυνκικεσ εργαςίασ. Πε ζμφαςθ ςτο άτομο και όχι ςτο προϊόν, "Ψο μικρό είναι όμορφο" ανοίγει το δρόμο για ζναν κόςμο όπου το Ξεφάλαιο υπθρετεί τον Άνκρωπο, ανατρζποντασ τθ ςθμερινι κατάςταςθ όπου ο Άνκρωποσ παραμζνει ςκλάβοσ του Ξεφαλαίου. Τοπικοποίθςθ: είναι θ ςτρατθγικι με τθν οποία κα απαντιςουμε ςτθν "υπαρκτι" παγκοςμιοποίθςθ και κα επιδιϊξουμε τθ ςτροφι ςε μια αποκεντρωμζνθ, επανατοπικοποιθμζνθ, αυτοδιαχειριηόμενθ, αταξικι, οικολογικι κοινωνία τθσ ιςοκατανομισ, που κα ζχει ςαν κφτταρο τθν αυτοδφναμθ κοινότθτα και το διμο και κα ςτθρίηεται ςτθν ομοςπονδιοποίθςθ διμων-περιφερειϊν-εκνϊν μζςω τθσ κζςμιςθσ τθσ δθμοκρατικισ αυτονομίασ και του δθμοκρατικοφ ομοςπονδιςμοφ. Για το ξεπζραςμα του δυτικοφ μοντζλου ανάπτυξθσ, τθσ κλιματικισ-οικολογικισ