ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ NFGR3A2A - Page 40

24. Οικολογία (πολιτικι): Ψο ρεφμα τθσ πολιτικισ οικολογίασ αναπτφχκθκε κυρίωσ ςτθν Δ. Ευρϊπθ, που τα κινιματα ζχουν τθν τάςθ για παρζμβαςθ ςτο κεντρικό πολιτικό επίπεδο (εκλογζσ, κλπ.) και να αρκρϊνουν ςυνολικό πολιτικό λόγο, ζχει δε κοινά ςτοιχεία με τθν κοινωνικι οικολογία, τουλάχιςτον ωσ προσ τθν διαπίςτωςθ ότι θ περιβαλλοντικι κρίςθ ςυνδζεται με τισ δομζσ τθσ οικονομίασ τθσ αγοράσ. Ψο ρεφμα τθσ πολιτικισ οικολογίασ εκφράςτθκε ςτθν Δ. Ευρϊπθ, ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του '70, από μικρζσ οικολογικζσ ομάδεσ, τθ ςτιγμι που θ αριςτερά είτε αγνοοφςε είτε υποτιμοφςε τα περιβαλλοντικά προβλιματα. Ψα πρϊτα του αιτιματα αφοροφςαν τθν πυρθνικι ενζργεια, τθν όξινθ βροχι, τθ ρφπανςθ τθσ ατμόςφαιρασ, τθν ειρινθ, κλπ. Χτθ ςυνζχεια οι οικολογικζσ οργανϊςεισ μεταςχθματίςτθκαν ςε πολλζσ περιπτϊςεισ ςε πράςινα κόμματα, διεκδικϊντασ ενεργι παρζμβαςθ ςτισ κοινωνικοπολιτικζσ εξελίξεισ. (Χάρθσ Ραξάκθσ «Ψα πολιτικά ρεφματα ςτθν Σικολογία»). 25. Οικοςοςιαλιςμόσ: αποτελεί ζνα επαναςτατικό πολιτικό ρεφμα που φιλοδοξεί να μεταςχθματίςει ριηικά τθ μορφι του πολιτικοφ μασ κακεςτϊτοσ και το περιεχόμενο τθσ κοινωνικισ μασ οργάνωςθσ. Ψο διακφβευμά του δεν είναι μόνο θ προςταςία τθσ φφςθσ ωσ διακριτοφ και διαχωριςμζνου πεδίου των ανκρωπίνων δραςτθριοτιτων, αλλά θ προςταςία και ο εμπλουτιςμόσ του βιοτικοφ περιβάλλοντοσ των ανκρωπίνων όντων. (Ξλεμάν Χενεςάλ «Σικοςοςιαλιςμόσ, ζνασ πρϊτοσ οριςμόσ»). | Σι Σικοςοςιαλιςτζσ είναι αντικαπιταλιςτζσ και ζχουν Παρξιςτικζσ καταβολζσ και κεωριςεισ τθσ κοινωνίασ, τθσ οικονομίασ τθσ πολιτικισ. 26. «Ρεριβάλλον: το ςφνολο των φυςικϊν και ανκρωπογενϊν παραγόντων και ςτοιχείων που βρίςκονται ςε αλλθλεπίδραςθ και επθρεάηουν τθν οικολογικι ιςορροπία, τθν ποιότθτα τθσ ηωισ, τθν υγεία των κατοίκων, τθν ιςτορικι και πολιτιςτικι παράδοςθ και τισ αιςκθτικζσ αξίεσ» Ρ.1650/86 Για τθν Υροςταςία του Υεριβάλλοντοσ, αρ.2 Σριςμοί 27. Ρεριβάλλον και Ρολιτιςμόσ: «Θ προςταςία του φυςικοφ και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ αποτελεί υποχρζωςθ του Ξράτουσ και δικαίωμα του κακενόσ. Για τθ διαφφλα :>:>>::{>:>:> :>::>>:>>:>'> :::ă>::>::::::::>:>:ă>>:::>>::::+::>:> >::>:::::>>:ă> >:>:::> ::>:> :>>:> >:> :::>:>::> :>:>:Ѓ>:>ă>:>+:>:::::>:> :::W::::::>0:S::>>:::o:::l>:> ::::c::::::::>:>>'>:::::> >:+::>>>+:::::>:> >::>+:::>:>':>:>:>:>>::::>::::>:> ::>::ԃ:D:ସ(ฃ::>:::::::>::::S:::::> >::٥ɽх)ѥ)輽ܹؽ٥ɽхѥ(七:>:> >:> ::ă>:>>:>:::::::>:> >:> >::::>>'::::>:::>+: :>>>':::::>:>':>:>+:>:>:> >>3>:>::>>>3::>#:>:> >>:::: :> :> >:>>:>:::::::>:> :>::+:>:::>:> >:> :ః:::>:>:> :::::>:>'> :>:>:؃:O::ă>:::>:> >:> ::ă>:>+::>:::::::>:> :>ȃ:>:> :::(::>:::::::>::>3> ::>> :> :>3> <>:>:::::::>::>3> >:>> :> :>3> ٥ɽхɅʹ+:::>:>:>::> :ԃ::::>'::::>:>::>'>::>:::::::> ::::>3>:>:> >>::>::>+:::::::>:>>':+>:>>>>3::::>::> :ԃ:>::> :>>>3> ::> :> > :ԃ>:::> :::::::::>+::>::>+:>3>>'> +::::>>3> ::>:> ::>>0:::>>> ::::>>3>::䤃:::> :ԃ:>> :::::::::::> :>>':>>>>'::+>:>:::::::>::>3> >:>> :> :>3> :::>:>:>::> >::>> ::::::::>:>>>'> ::::> >:::>:::> +:>>::>:::> > >:> :::>:>:> ::::::>:::> :::::> :::> >::>:>:::>:>> +>:>:::::::>:::>::>3>:>:ĸ:::> >::::>:::::İ:>>:>::>:>::::>':>>'::>:>>+:> :+>:>::>:> >>:> >>:>'::::>:::> >>+:::::::>+:::::::>:>>':>3>>'> > >:::::::> :+>:>::>:> >:> :G>>:::> :>:>::::>:>:::::::ă>:>:::::::>:::>>:>> :> ::>:G::::::İ+>3:>'> ::::::::>:ă>>::::::>:ă>:>::>:::>>'>:::>:>::::> :::::> :>>0>:+>::::>3>:>:ă::::>'::::> >>>+::>:ă>3>:>:>3:>$>:> >:::> >:>> >:::>:>::::+>>::>3:::ă>:>::::ă::::>'::::> >>>+::>:ă:>::::::::>::::>::>:Ā٥ɽх(