ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ NFGR3A2A - Page 39

17. Κυκλικι Οικονομία – από το γραμμικό μοντζλο ςτο κυκλικό: Ψο 2017 είχε κθρυχτεί από τθν Ε.Ε. ωσ Ευρωπαϊκό ζτοσ κυκλικισ οικονομίασ. Χφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι «τα προτεινόμενα μζτρα για τθν κυκλικι οικονομία» κα ςυμβάλουν ςε ζναν πλθρζςτερο κφκλο ηωισ των προϊόντων μζςω τθσ μεγαλφτερθσ ανακφκλωςθσ και επαναχρθςιμοποίθςισ τουσ, και κα αποφζρουν οφζλθ τόςο για το περιβάλλον όςο και για τθν οικονομία. Τα ςχετικά ςχζδια κα αντλοφν τθ μζγιςτθ αξία και χριςθ από όλεσ τισ πρϊτεσ φλεσ, τα προϊόντα και τα απόβλθτα, προωκϊντασ τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ και τθ μείωςθ των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου. Αυτό ςθμαίνει τθν προοδευτικι εγκατάλειψθ του ιςχφοντοσ γραμμικοφ μοντζλου οικονομίασ, παραγωγισ και κατανάλωςθσ «Υρομικεια – Υαραγωγι – Ξατανάλωςθ -Απόρριψθ» (Take – Make – Consume - Dispose) και τθ μετάβαςθ ςε ζνα νζο μοντζλο που κα είναι βαςιςμζνο ςτθν αρχι «Πειϊνω - Επαναχρθςιμοποιϊ – Επιςκευάηω – Ανακυκλϊνω – Ανακτϊ» (Reduce - Reuse - Repair - Recycle - Recover). Ψο νζο μοντζλο τθσ «κυκλικισ οικονομίασ» ζχει προνομιακό χϊρο εφαρμογισ ςτθ Διαχείριςθ των αςτικϊν αποβλιτων. https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/towards- circular-economy_el - https://www.eea.europa.eu/el/articles/kykliki-oikonomia- stin-eyropi-kaloymaste 18. Μελζτθ Ρεριβαλλοντικών Επιπτώςεων: Θ διαδικαςία εκτίμθςθσ των δυνθτικϊν επιπτϊςεων ςτο περιβάλλον από τθν υλοποίθςθ ζργων και δραςτθριοτιτων κακϊσ και τθν υιοκζτθςθ ςχεδίων και προγραμμάτων, αποςκοπεί ςτο να αξιολογοφνται αυτζσ όςο το δυνατόν πιο ζγκαιρα πριν από τθ λιψθ των ςχετικϊν αποφάςεων και να ενςωματϊνεται θ περιβαλλοντικι διάςταςθ ςτισ ςχετικζσ αποφάςεισ/εγκρίςεισ. Πε τθν παραπάνω διαδικαςία και ςτο πλαίςιο των αρχϊν τθσ πρόλθψθσ και προφφλαξθσ, κεςπίηονται τα αναγκαία μζτρα, οι όροι και οι περιοριςμοί μζςω των οποίων εξαςφαλίηεται ότι το ζργο/δραςτθριότθτα ι το ςχζδιο/πρόγραμμα κα υλοποιθκεί με βάςθ τισ αρχζσ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ. *ΦΕΞ 45Β/15.01.2014] 19. Μόλυνςθ: θ µορφι ρφπανςθσ που χαρακτθρίηεται από τθν παρουςία πακογόνων µικροοργανιςµϊν ςτο περιβάλλον ι δεικτϊν που υποδθλϊνουν τθν πικανότθτα παρουςίασ τζ L +\<,+\ cSb < L \,L, LP\\,L2 " <,# ,l,L+\ R ,l ,L  +\ ,L