ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ NFGR3A2A - Page 38

6. Αρχι τθσ επικουρικότθτασ |Θ αρχι τθσ Επικουρικότθτασ εκφράηεται από τθν αποδοχι πωσ «η πλειοψηφία αποφαςίζει μόνον για θέματα που την αφοροφν» Για επιμζρουσ κζματα ι περιοχζσ, θ πλειοψθφία ζχει δικαίωμα να αποφαςίςει (ςτο πνεφμα τθσ αλλθλεγγφθσ) μόνον με τθν ζννοια τθσ βοικειασ, τθσ ςτιριξθσ. Εξ ου και θ χριςθ του όρου «Επικουρικότθτα». http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.2.2. html 7. Αρχι τθσ εγγφτθτασ «Θ Εγγφτθτα κακίςταται ςυνϊνυμθ με τθν αναγνϊριςθ εφρυκμθσ δθμοκρατικισ λειτουργίασ εντόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Θ Εγγφτθτα διαμορφϊνει τθν πολιτικι ελευκερία να λαμβάνονται οι πολιτικζσ αποφάςεισ ςτο επίπεδο που βρίςκεται πλθςιζςτερα ςτουσ πολίτεσ, προκειμζνου να τουσ παρζχονται περιςςότερεσ δυνατότθτεσ για τθν άςκθςθ ελζγχου και επιρροισ με δθμοκρατικζσ αποφάςεισ» http://www.nikoskrimnianiotis.gr/?p=1229 8. Αςτικό Ρεριβάλλον | Urban Enviroment https://www.eea.europa.eu/el/themes/urban/intro http://ec.europa.eu/environment/urban/index_en.htm 9. Αυτάρκεια| Principles of self-sufficiency and proximity : θ πλθρότθτα ςχετικά με όλα τα αναγκαία, θ ζλλειψθ ανάγκθσ για εξωτερικι βοικεια 10. Βιώςιμθ/ Αειφόροσ Ανάπτυξθ | Βιϊςιμθ ανάπτυξθ είναι θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ ηωισ μζςα ςτα πλαίςια τθσ φζρουςασ ικανότθτασ των υποςτθρικτικϊν οικοςυςτθμάτων (IUCN, UNEP και WWF, 1991). Βιϊςιμθ είναι θ κοινωνία που μπορεί να υπάρχει για γενεζσ και γενεζσ, που μπορεί να βλζπει αρκετά μακριά, που εί ssH3sss33sss33sH3೯ᳮK33H3sH333H3s3s3s᳭sH33H33H3s೮s 33H33Bsssss3333s333ss3s3s3s3s3H YXY][  NNMJK3s೮s3ss333s3೮33sssH3sH3s೫s3sH3H3sss33sss3sH33sssss3s33s3s3೭B3H3ss3s೮333ss᳭s3sH3೭H33H33s೭s3sH3ss3sH3ss3s೮33H3Bss3sss3⳯ssH333H33sssss3sH33s3s೫H3sH3H333s3೭H3ssss33ssH3sB3ss33ss೮s3H3s33s3H3ss33sss ܛ[ NNLK΋[ Z\YXKܙZKPINLIPIPIPIPIPщN PщNPщN IP‘IPPщN PIPIPIP PIPPPщN PщN PщN IPIPIPIPŒLK33sssss೮3s3󬳮s3sH333ᳯs33sH33ss33ss3s3sH3ss33sssss3sᳯs33s3ssss೫s3s3ssss3೮ps33೮33H33sss33s3s೮33s3󬳮s3sB೭H3s೮s3s333s0sH333333H33s3s೫H33H33sss3s3ˈ3KML sH333H3ss3s೫H33H3ssss3s33sK3ss೯3šX˙]\K]K[\ۛY[ \K[^ BL33󮳬ss3s333ssZ\YH΋˙Z\YK܈΋˙Z\YK]΋˙Z\YK] X] YZ\YK] Z\YZ\YK[΋˙Z\YK] ٚ[XYZ[\\\Y ۝[ ̌ KX]٘Z\YK̂ LKL L٘Z\]YKY\WѕQQT ˙Z\YKBYXKܙŒLˈ3s3s3sH3ssH˞\ZK܋Y][ \XYLM 3sssssH33sssᳯsX[\XB˝[ܙ[KX\ ݚY]˘\[XPKԑT͌LMK3s3ss3ss3ss3೭H33s33s೮ [][ۈۜY]3೮33sH3sH33ssB33H33s33s೮H33s3೭H3ss33s᳭3ssssss3sH33sss೮333s33sKs3s3ss3sᳯs3s3ss33s33s3೮333sH3ss3333˂M3s3s3sH33sssᳯs[X]H\XNؘ[\XYXKܙ[X]KB\XKŒ