ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ NFGR3A2A - Page 37

ΒΑ΢ΙΚΟ ΓΛΩ΢΢ΑΡΙ Κεωροφμε ότι για τα μζλθ και τουσ ςυνεργάτεσ των ΦτΦ, για τουσ εκελοντζσ και τουσ υποςτθρικτζσ μασ, κα ιταν χριςιμο να παρουςιάςουμε ζνα «βαςικό γλωςςάρι» ζτςι ϊςτε να διευκολφνονται ςτθν ανάγνωςθ και ςτθν κατανόθςθ του «Υεντάχρονου – Επιχειρθςιακοφ Χχεδιαςμοφ» αλλά και για να μποροφν να παρακολουκοφν τισ δράςεισ, τισ κζςεισ και τισ παρεμβάςεισ του οργανιςμοφ. Υροφανϊσ δεν πρόκειται για ζνα Σικολογικό ι Ξοινωνικό λεξικό αλλά για ζνα βοικθμα ανάγνωςθσ. Σι όροι που παρουςιάηονται μπορεί να επιδζχονται και μια παραπλιςια ι ακόμα και διαφορετικι ερμθνεία. 1. 17 Στόχοι του ΟΘΕ | 17 ςτόχοι για να αλλάξουμε τον κόςμο μασ | Agenda 2030 https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=category&layout= blog&id=36&Itemid=71 2. Αγροοικολογία: ορίηεται θ εφαρμογι οικολογικϊν εννοιϊν και αρχϊν για το ςχεδιαςμό και διαχείριςθ βιϊςιμων ςυςτθμάτων παραγωγισ τροφίμων. Κεωρείται περιςςότερο ζνα ςφνολο εννοιϊν και βαςικϊν αρχϊν παρά ςυ γκεκριμζνων πρακτικϊν. H Αγροοικολογία ςτοχεφει ςτθ ςχεδίαςθ ςυςτθμάτων παραγωγισ τροφίμων που αποςκοποφν να διατθριςουν τισ λειτουργίεσ, τόςο εςωτερικζσ όςο και εξωτερικζσ ωσ προσ τθν παραγωγι, που τα φυςικά ςυςτιματα παρζχουν, και είναι ιςχυρζσ, παραγωγικζσ και δίκαιεσ. Αυτό ςθμαίνει ενςωμάτωςθ, αντί διαχωριςμόσ, “κλειςτά” ςυςτιματα παραγωγισ βαςιηόμενα ςε τοπικζσ ειςροζσ, αφξθςθ τθσ βιολογικισ και γενετικισ ποικιλομορφίασ, διαδικαςίεσ “αναγζννθςθσ” αντί υποβάκμιςθσ.Σι βαςικζσ ζννοιεσ τθσ Αγροοικολογίασ και των αγροοικολογικϊν πρακτικϊν διαχείριςθσ ςυμβαδίηουν επίςθσ με επιχειριματα για τθν αςφάλεια και αυτάρκεια των τροφίμων και τθν αειφορία τθσ υπαίκρου. http://www.agroecology.gr/%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE %BF.html 3. Αποανάπτυξθ: Θ Αποανάπτυξθ (ςε παλαιότερθ, κυρίωσ, βιβλιογραφία αναφζρεται και ωσ Απομεγζκυνςθ) είναι ζνα πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό κίνθμα το οποίο βαςίηεται ςε ιδζεσ που απορρζουν από τα Σικονομικά του Υεριβάλλοντοσ, τθν Υολιτικι Σικολογία, τον Αντικαταναλωτιςμό και τον Αντικαπιταλιςμό. Σι υπζρμαχοι τθσ αποανάπτυξθσ (κεωρθτικοί και ακτιβιςτζσ) υποςτθρίηουν πωσ μια ςυρρίκνωςθ τθσ παραγωγισ και τθσ κατανάλωςθσ μπορεί να αυξιςει τθν ευθμερία των ανκρϊπων, βοθκϊντασ παράλλθλα ςτθν εδραίωςθ βιϊςιμων ςυνκθκϊν διαβίωςθσ και ςτθν περιβαλλοντικι ιςορροπία ςτον πλανιτθ. Θ Αποανάπτυξθ αποτελεί ζνα παγκόςμιο κίνθμα κακϊσ και ζνα, ςχετικά νζο, ακαδθμαϊκό ερευνθτικό πεδίο. (ΒΛΞΛΥΑΛΔΕΛΑ) 4. Αρχι «Ο ΢υπαίνων πλθρώνει» | Ρεριβαλλοντικι Ευκφνθ. Θ οδθγία τθσ ΕΕ κεςπίηει κανόνεσ βάςει τθσ αρχισ «ο ρυπαίνων πλθρϊνει». Αυτό ςθμαίνει ότι μια εταιρεία που προκαλεί περιβαλλοντικι ηθμία ευκφνεται για αυτιν και πρζπει να λάβει τα αναγκαία μζτρα πρόλθψθσ ι αποκατάςταςθσ και να επωμιςτεί όλεσ τισ ςχετικζσ δαπάνεσ. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM:l28120 5. Αρχι τθσ προφφλαξθσ Θ αρχι τθσ προφφλαξθσ κακιςτά δυνατι τθν ταχεία αντίδραςθ ενόψει ενδεχομζνου κινδφνου για τθν υγεία των ανκρϊπων, των ηϊων και των φυτϊν ι για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. http://eur- lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM:l32042 37