ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ NFGR3A2A - Page 35

για τθν ζνταξθ του δόκιμου ωσ τακτικοφ μζλουσ ςτο Ελλθνικό Δίκτυο «Φίλοι τθσ Φφςθσ» τθν παίρνει το Δ.Χ. τουλάχιςτον ζνα χρόνο μετά τθν αίτθςθ εγγραφισ. 4. Ψα δόκιμα μζλθ ζχουν όλα τα δικαιϊματα που προβλζπει το καταςτατικό και ο νόμοσ εκτόσ από αυτά του εκλζγειν και του εκλζγεςκαι. 5. Ξάρτα μζλουσ των ΦτΦ ζχουν δικαίωμα να λάβουν όλοι όςοι ζχουν καταβάλει τισ ςυνδρομζσ τουσ. Θ κάρτα είναι απ