ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ NFGR3A2A - Page 32

Ψθ γνϊςθ, τθν εμπειρία, τισ επεξεργαςίεσ, τισ αρχζσ τθσ Διεκνοφσ Σργάνωςθσ Naturefriends International, οι Φίλοι τθσ Φφςθσ τισ αξιοποιοφν δθμιουργικά, τισ προςαρμόηουν ςτα εκνικά δεδομζνα, τισ εξειδικεφουν και προςπακοφν να τισ εφαρμόςουν ςτισ περιοχζσ τθσ χϊρασ μασ. Υαράλλθλα οι Φίλοι τθσ Φφςθσ επεξεργάηονται δικζσ τουσ κζςεισ για τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά, πολιτικά και πολιτιςτικά ηθτιματα τθσ χϊρασ μασ και επιχειροφν να ςυμβάλλουν ςτον εμπλουτιςμό των κζςεων των Naturefriends International. 1. 2. 3. 4. 5. Άρκρο 1 Ονομαςία – Σφραγίδα – Ζδρα Ψο όνομα του ςωματείου είναι Ελλθνικό Δίκτυο «Φίλοι τθσ Φφςθσ» και ςε ςυντομογραφία ΦτΦ. Ψο όνομα του ςωματείου ςτθν αγγλικι γλϊςςα είναι Naturefriends Greece και ςε ςυντομογραφία NFGR Ζδρα του ςωματείου είναι το Χαϊδάρι Αττικισ και ςυγκεκριμζνα το γραφείο που βρίςκεται ςτο Χαϊδάρι επί τθσ οδοφ Ανκζων αρικμόσ 72. Πε απόφαςθ του Δ.Χ. του Χωματείου μπορεί να μεταφζρεται θ ζδρα του ςωματείου ι να ιδρφονται γραφεία και ςε άλλεσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ. Ψο ζμβλθμα του ςωματείου είναι δφο χζρια ενωμζνα ςε χειραψία κάτω από τρία άνκθ ςε ςχιμα αςτερία. Ψο ςωματείο ζχει κυκλικι ςφραγίδα. Υεριφερειακά αναφζρονται οι λζξεισ ΕΟΟΘΡΛΞΣ ΔΛΞΨΩΣ ΦΛΟΣΛ ΨΘΧ ΦΩΧΘΧ –NATUREFRIENDS GREECE. Πζςα ςτον κφκλο υπάρχει παράςταςθ θ οποία απεικονίηει το ζμβλθμα του ςωματείου. Άρκρο 2 Σκοποί Σι ςκοποί του Χωματείου Ελλθνικό Δίκτυο «Φίλοι τθσ Φφςθσ» είναι μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, ειδικότερα δε το ςωματείο ζχει ωσ ςκοποφσ: 1. Ρα προβάλλει και να διαδίδει τισ αρχζσ τθσ αειφορίασ και τθσ βιωςιμότθτασ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ και των φυςικϊν πόρων και να ςυμβάλλει ςτθν υλοποίθςθ των αρχϊν αυτϊν μζςα από τθν διάδοςθ και προβολι ενόσ άλλου τρόπου οργάνωςθσ των οικονομικϊν και παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων, που να διαςφαλίηει τόςο τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ όςο και τθν κοινωνικι δικαιοςφνθ και τθν ευθμερία. 2. Ρα ςυμβάλλει ενεργά ςτθν προςταςία του τοπίου, των οικοςυςτθμάτων και τθσ βιοποικιλότθτασ, ςτθ διατιρθςθ και τθν αναπαραγωγι των φυςικϊν πόρων, οι οποίοι αποτελοφν τθ βάςθ τθσ ηωισ ςτθ γθ αλλά και γενικότερα να ςυμβάλλει ςε κζματα προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και βελτιςτοποίθςθσ των ςυνκθκϊν ηωισ. 3. Ρα αναπτφςςει εντόσ αλλά και εκτόσ Ελλάδασ ςχζςεισ και ςυνεργαςίεσ με άλλεσ οργανϊςεισ, φορείσ, ςωματεία, ςυλλόγουσ και δίκτυα οργανϊςεων ι πολιτϊν με παρόμοιουσ ςκοποφσ και κυρίωσ εφόςον υιοκετοφν τισ αρχζσ τθσ δθμοκρατίασ, τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ και τθσ αειφορίασ. 4. Ρα διαδίδει και να εφαρμόηει εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ και να οργανϊνει δραςτθριότθτεσ για τθν αξιοποίθςθ του ελεφκερου χρόνου ςυμβατζσ με το φυςικό και πολιτιςμικό περιβάλλον. 5. Θ διάδοςθ τθσ αξίασ τθσ φφςθσ για τθν ανκρϊπινθ φπαρξθ και θ προϊκθςθ δράςεων, ιδεϊν και απόψε >':::ԃ> >>3>:>:::::>:>3::> :>:> :::>>+>:::> +:>:> >:>:>3>:>:> :::>::::>:>:> :>:>>>> :::>>:>:::::::>:> (