ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ NFGR3A2A - Page 31

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ – Βαςικέσ Αρχέσ - Καταςτατικά Ι. Βαςικέσ Αρχέσ – Εμπνεόμαςτε από τισ εξήσ ςυνθήκεσ και διακηρύξεισ: 1. Σικουμενικι Διακιρυξθ των Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου (1948) 2. Χφμβαςθ του ΣΘE για τθ Βιοποικιλότθτα (1992) – Ξυρϊκθκε με το ν.2204/1994 και για τισ επόμενεσ Διεκνείσ - Ευρωπαϊκζσ (2014) – Εκνικζσ Χτρατθγικζσ (2014) http://naturefriends-gr.blogspot.gr/2017/10/2010-2020-cop12-cms-23- 28102017.html | NFGR: Flora in Attica https://www.cbd.int/2011- 2020/actions/218266 3. 17 Χτόχοι του ΣΘΕ για τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ | Ατηζντα 2030 - 17 Sustainable Development Goals 4. OHE: Διακιρυξθ τθσ Χιλιετίασ (Millennium Declaration) 5. Υαγκόςμιοσ Ξαταςτατικόσ Χάρτθσ για το Δικαίωμα ςτθν Υόλθ (2004 – 2005) 6. Για τα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα ςτθν Υόλθ (1948 – 2016) 7. Υαγκόςμιοσ Ξϊδικασ Θκικϊν Αρχϊν για τον Ψουριςμό (ΣΘΕ 1999), 8. Διακιρυξθ του Ψυρόλο για τθν καλφτερθ άςκθςθ των ακλθμάτων βουνοφ (2002) 9. Διακιρυξθ του Βερολίνου για τθ Πεταρρφκμιςθ του τουριςμοφ (2017) 10. Naturefriends International «Πανιφζςτο για μία Ρζα Ευρϊπθ» (2007) 11. HABITAT I, II, III – UN HABITAT FOR A BETTER URBAN FUTURE 12. United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples [DF1] (2007) 13. Declaration of the Forum for Food Sovereignty, Nyéléni 2007 [DF2] και θ Διακιρυξθ του Ευρωπαϊκοφ Φόρουμ για τθ Διατροφικι Aυτονομία NYELENI (2011) ΙΙ. Ελληνικό Δίκτυο ΥΙΛΟΙ τησ ΥΤ΢Η΢/ Naturefriends Greece ( ΕΙ΢ΑΓΩΓΗ και τα 6 πρώτα άρθρα του καταςτατικού) Θ Υεριβαλλοντικι Ξοινωνικι Σργάνωςθ Ελλθνικό Δίκτυο Φίλοι τθσ Φφςθσ/ Naturefriends Greece, λειτουργεί ωσ Υανελλαδικό Χωματείο, μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα. Θ οργάνωςθ εμπνζεται από τισ περιβαλλοντικζσ και κοινωνικζσ αξίεσ των Naturefriends International. Ψα μζλθ των ΦτΦ αγωνίηονται να ςυμβάλλουν για τθ δθμιουργία μιασ κοινωνίασ, ςτθν οποία δεν κα υπάρχουν προνόμια και διακρίςεισ που αφοροφν τισ πολιτικζσ πεποικιςεισ, το κριςκευμα, το φφλο, το χρϊμα του δζρματοσ, τθν καταγωγι, τθν κοινωνικι τάξθ κ.ά. γιατί μόνο ςε μια τζτοια δίκαιθ  l  ,\  \l< |l2 L0\l2 L2 \<