ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ NFGR3A2A - Page 30

ΝΕΟΙ ΥΙΛΟΙ ΣΗ΢ ΥΤ΢Η΢ Σι ΡφΨΦ Ελλάδασ είναι μια άτυπθ ομάδα που διατθρεί επαφζσ και ςυνεργάηεται με το Διεκνι Σργανιςμό Internatioanal Young Naturefriends/ IYNF. H αναγκαιότθτα δθμιουργίασ ενόσ οργανιςμοφ νζων ςτθ χϊρα μασ με νομικι υπόςταςθ, κρίνεται απαραίτθτθ και αποτελεί ςτόχο των ΦΛΟΩΡ τθσ ΦΩΧΘΧ. Από τθ ςυμμετοχι των IYNF ςτισ εργαςίεσ του COP23/Βόννθ 30