ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ NFGR3A2A - Page 3

Για τθν κατάρτιςθ του πρϊτου πενταετοφσ «Επιχειρθςιακοφ, Χτρατθγικοφ Χχεδιαςμοφ 2018 – 2022» λάβαμε υπόψθ μασ τισ απαντιςεισ δφο ερωτθματολογίων και αξιοποιιςαμε τα επιχειρθςιακά μοντζλα ανάλυςθσ και ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ: SWOT Analysis, Business Model Canvas, PESTE, Social Reporting Standard, Defra 4E κακϊσ και τα Διεκνι Υρότυπα Υοιότθτασ ISO 9001, ISO 20121, ISO 14001. Υιραμε υπόψθ μασ τισ εκκζςεισ του Λνςτιτοφτου Εργαςίασ τθσ ΓΧΕΕ, το Εδικό Ευρωβαρόμετρο για το Υεριβάλλον 2017/ Special Eurobarometer 468: Attitudes of European citizens towards the environment, τουσ 17 Χτόχουσ για τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ του ΣΘΕ/ 17 SDGs, τισ οδθγίεσ τθσ ΕΕ για τθν κυκλικι οικονομία και τθ μείωςθ των αςτικϊν αποβλιτων κ.α. Ψο Επιχειρθςιακό ςχζδιο κα αναπροςαρμόηεται και κα εξειδικεφεται ανάλογα με τα προβλιματα, τισ πολιτικζσ και κοινωνικζσ ςυγκυρίεσ αλλά και τισ δυνατότθτεσ που κα προκφπτουν, χωρίσ να εγκαταλείπονται οι βαςικοί του ςτόχοι. Εξϊφυλλο, Σπιςκόφυλλο: Δθμιουργικό Metrographics – Αριςτείδθσ Υαπαδάκθσ (προςφορά) Ψο εξϊφυλλο και το οπιςκόφυλλο βαςίηεται ςτο ζργο του Βαςίλι Ξαντίνςκι "κφκλοι μζςα ςε κφκλο" (1923) | Wassily Kandinsky “Circles in a Circle” (1923) Επιμζλεια κειμζνων | e-magazine: Ψϊνια Φϊτθ Επιμζλεια ζκδοςθσ: Ξωνςταντίνοσ Ξουτςονικόλασ 3