ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ NFGR3A2A - Page 29

ΕΘΕΛΟΝΣΕ΢ Σι εκελοντζσ είναι θ δφναμθ των ΦτΦ. Διακρίνονται ςτα μζλθ και ςτα μθ μζλθ των ΦτΦ. Σι εκελοντζσ μθ μζλθ παρζχουν κυρίωσ τισ εξισ υπθρεςίεσ: μεταφράςεισ, γραφιςτικζσ εργαςίεσ κ.ά. εκτόσ από τθ δουλειά γραφείου. Πεταξφ των εκελοντϊν και του οργανιςμοφ υπογράφεται πρωτόκολλο ςυνεργαςίασ με χρονικι διάρκεια, θ οποία ωςτόςο μπορεί να διακοπεί μονομερϊσ, ενθμερϊνοντασ το ζνα μζροσ το άλλο. Σι εκελοντζσ των ΦτΦ ανζρχονται ςιμερα ςτουσ τριάντα και πρόκειται να αυξθκοφν. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ | Ε΢ΟΔΑ ΣΩΝ ΥτΥ Σι οικονομικοί πόροι των ΦτΦ προζρχονται από διάφορεσ πθγζσ, όπωσ προβλζπονται ςτο καταςτατικό, άρκρο 8: 1. Από τισ ςυνδρομζσ και ενιςχφςεισ των μελϊν, των ςυνεργατϊν και των φίλων τουσ. 2. Ζςοδα από εκδθλϊςεισ κοινωνικοφ, εκδρομικοφ, πολιτιςτικοφ και ψυχαγωγικοφ ενδιαφζροντοσ, λαχειοφόρουσ κ.λπ. Ψα ζςοδα από αυτι τθν πθγι κακϊσ και από τθν προθγοφμενθ (ςυνδρομζσ, ενιςχφςεισ) καλφπτουν τα πάγια ζξοδα λειτουργίασ του οργανιςμοφ. 3. Από οικειοκελείσ παροχζσ ςε είδοσ ι ςε χριμα από δωρεζσ, κλθρονομιζσ, κλθροδοτιματα, επιχορθγιςεισ, οικονομικζσ εν ςχφςεισ και χορθγίεσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν επθρεάηουν οφτε αντιςτρατεφονται τισ αρχζσ και τουσ ςκοποφσ του. Απόφαςθ για τθν αποδοχι των πόρων αυτϊν παίρνεται με αυξθμζνθ πλειοψθφία και ςυγκεκριμζνα με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τουλάχιςτον των 5 από τα 7 μζλθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου. ΧΘΠΕΛΩΧΘ: Δεν δεχόμαςτε δωρεζσ και οποιαδιποτε ενίςχυςθ ςε είδοσ ι ςε χριμα από εταιρείεσ, οι οποίεσ αποδεδειγμζνα φοροδιαφεφγουν ι φοροαποφεφγουν, ρυπαίνουν το περιβάλλον, παραβιάηουν τα ανκρϊπινα, κοινωνικά και εργαςιακά δικαιϊματα. Η τρέχουςα οικονομική κατάςταςη των ΥτΥ Ψα βαςικά πάγια ζςοδα, εξαςφαλιςμζνα από ιδίουσ πόρουσ για τθν λειτουργία του οργανιςμοφ. Χρειάηονται περιςςότεροι πόροι για τθν ανάπτυξθ των δράςεων. Σ οικονομικόσ ζλεγχοσ πραγματοποιείται από ανεξάρτθτο διοικθτικό όργανο, τθν Εξελεγκτικι Επιτροπι, θ οποία ελζγχει τα ζςοδα - ζξοδα και ςυντάςςει ετιςια ζκκεςθ και ενθμερϊνει τθ Γενικι Χυνζλευςθ των μελϊν. Ωπάρχει Φορολογικι και Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα και δεν εκκρεμοφν δικαςτικά ι άλλα κζματα. «΢ΠΙΣΙ ΣΩΝ ΥΙΛΩΝ τησ ΥΤ΢Η΢» (αγορά ι ενοικίαςθ ι φιλοξενία) Υρογραμματίηουμε τθ ςτζγαςι μασ ςε ζνα φυςικό χϊρο (ι πάρκο) για τθν εφαρμογι προγραμμάτων που κα ζχουν ςχζςθ με τθν Επαναςφνδεςθ με τθ φφςθ, τθν Υεριβαλλοντικι παιδεία, τθ ψυχαγωγία κ.ά. 29